ปี 2556 | ปี 2557     

 ปี 2557

ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

ทุนวิจัย

1.

โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กรด้วย MapHR

อ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค, ดร.อัจฉรา ประเสริฐสิน

สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2.

ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของ ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

อ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล, ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช, รศ.ธราดล เก่งการพานิช, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์

สำนักงานควบคุม การบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

3.

การประเมินการปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองสุขภาพ ผู้ไม่สูบบุหรี่ในกรุงเทพมหานคร

อ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล, ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช

The Union

4.

เส้นทางของบุหรี่หนีภาษีในภาคใต้ของไทย

ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช, รศ.ธราดล เก่งการพานิช และ ดร.ศรัณญา เบญจกุล

NIH &Duke University

5.

การขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนในสถานศึกษา ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ทำงานร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4 สสส.)

ผศ.ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์, ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย, นายอลงกรณ์ เปกาลี

สำนักสนับสนุนการควบคุม ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

6.

การประเมินการปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองสุขภาพ ผู้ไม่สูบบุหรี่ในกรุงเทพมหานคร

อ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล, ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิ, รศ.ธราดล เก่งการพานิช นายณัฐพล เทศขยัน นางหทัยชนก พรรคเจริญ

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease

7.

ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อปฏิเสธการชักจูงจาก เพื่อนสนิทให้สูบบุหรี่ของเยาวชนไทย

อ.ดร.มลินี สมภพเจริญ, รศ.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ รศ.วันเพ็ญ แก้วปาน รศ.ดุสิต รุจิรารัตน์ ผศ.ปาหนัน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่

8.

การควบคุมยาสูบ (บุหรี่มวนเอง) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช ศรัณญา เบญจกุล กรนก ลัธธนันท์

สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

9.

โครงการพัฒนามาตรฐานการประมาณค่าประชากรจาก การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

อ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล, ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช รศ.ธราดล เก่งการพานิช ทีมงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

 

 ปี 2556

ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

ทุนวิจัย

1.

การจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

สุปรียา ตันสกุล,
มณฑา เก่งการพานิช

เงินรายได้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

2.

การประเมินขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนาวัคซีนในประเทศไทย

ศ.พรรณี นิติสุทธิธรรม,
รศ.ณัฐสิทธิ์ เลิศบุญศรี
ผศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

TCEL

3.

การติดตามผลกระทบของการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบ ต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน

อ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช

สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

4.

การพัฒนาการสอนแบบมีผู้สอนหลายคนใน 1 รายวิชา

ผศ.อัญชลี วงศ์ทางสวัสดิ์, ธราดล เก่งการพานิช,
สุปรียา ตันสกุล,
ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์, มลินี สมภพเจริญ,
ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

งบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

5.

การปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ของผู้ประกอบการร้านในร้านอินเทอร์เนตและเกมส์

ผศ.ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์, ลักขณา เติมศิริกุลชัย อลงกรณ์ เปกาลี

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อ การควบคุมยาสูบ (ศจย.) และมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่

6.

ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อปฏิเสธการชักจูงจาก เพื่อนสนิท ให้สูบบุหรี่ของเยาวชนไทย

อ.ดร.มลินี สมภพเจริญ, รศ.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
รศ.วันเพ็ญ แก้วปาน
รศ.ดุสิต รุจิรารัตน์ ผศ.ปาหนัน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อ การควบคุมยาสูบ (ศจย.) และมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่

7.

ศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อ.ดร.มลินี สมภพเจริญ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข