ทำเนียบรุ่นนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ)
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
รหัส 59

 


ชื่อ :  นางสาวจีรนันท์ คงผอม 
(แพร)


ชื่อ :  นาวาตรีหญิงวิภาวดี กระตุฤกษ์ 
(หนูดี)


ชื่อ :  นางขวัญฉัตร์ ภิวัฒน์พงษ์กุล
(ขวัญ)

 
 

ชื่อ :  นายวสันต์ อุนานันท์
(เก่ง)

ชื่อ :  นางสาวจุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ
(แนน)