ทำเนียบรุ่นนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสิรมสุขภาพ  ภาคพิเศษ  (รุ่น 22)


นายนรา  เทียมคลี
(รอน)
นางสาวฐิติพร  ส่งสังข์
(ปิ๊ก)

นางสาวอัญชลี  ช่างกลึงเหมาะ
(อัญ)
 
           

นางสาวจีราวรรณ  ประทุมมาศ
(ยุ้ย)

นางสวสาวิตรี  พระเขียนทอง
(เชอรี่     )

นางสาวปาริชาติ  สุคันธมาลา
(นุก)
 
           
   

นายชาญวุฒิ  สว่างศรี
(อ๊อฟ)