ทำเนียบรุ่นนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสิรมสุขภาพ  ภาคปกติ  (รุ่น 40)


นางชวนพิศ  จักขุจันทร์
(แมว)
นางสาวดารณี  ใจเอื้อ
(นก)

นางสาวสิริประภา  ดีเปี่ยม
(สิ)
 
           

นางสาวสุทธิดา  แก่นบุตร
(เติ้ล)