ทำเนียบรุ่นนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
รุ่น 48 รหัส 54

 

(หัวหน้าห้อง)
ชื่อ :  นาย โชคประพรรณ ท้าวฮวด 
(โอม)


ชื่อ :  นางสาวจารุวรรณ บัณฑิศักดิ์ 
(โบว์)


ชื่อ :  นางสาวจิตต์ลาวัลย์ ชูดวง 
(แก้ม)

 
 

ชื่อ :  นางสาวชนกนันท์ รักษาสนธิ์
(ป่าน)

ชื่อ :  นายชาญวุฒิ สว่างศรี
(อ๊อฟ)

ชื่อ :  นางสาวนลิน  ประคำศรี
(น้ำ)

 

ชื่อ :  นางสาวปภัสสร แซ่แต้ 
(โบว์)

ชื่อ :  นางสาวปราณปรีญา แก้วคำเครือ
(พอลล่า)

ชื่อ :  นางสาวภูษณิศา จิรธัชชกุล
(แจม)

 

ชื่อ :  นายยุทธเกียรติ ใจประเสริฐ
(เกมส์)

ชื่อ :  นางสาววรกมล คันธานุรักษ์ 
(เกด)

ชื่อ :  นายวรวุฒิ ขันตี  
(เครน)

 
 

 

ชื่อ :  นางสาวอธิปัตย์ หลักคำ 
(ฝ้าย)