ทำเนียบรุ่นนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
รุ่น 49 รหัส 55

 

ชื่อ :  นางสาวกมลวรรณ  สุขประเสริฐ 
(พลอย)

ชื่อ :  นางสาวกรนิภา  พุทธสอน
(ลมจอย)

ชื่อ :  นางสาวปัณณพร  แซ่แพ
(ป่าน)

 
 

ชื่อ :  นางสาวรัตนาภรณ์  ตาแจ้
(ป๋อมแป๋ม)

ชื่อ : นางสาววินิตดา  ชุติปัญโญ
(อุ๋ม)