ทำเนียบรุ่นนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
รุ่น 50 รหัส 56

 

ชื่อ : นายจิตรภาณุ ศรีเดช 
(ก๊อตแทม)

ชื่อ : นายณัฐพล อรรถวิเวก
(ปังปอนด์)

ชื่อ : นายธรรมฤทธิ์ ขาวนวล
(เกม)

 
 

ชื่อ : นางสาวเพ็ฐฑิกา์  ขำสวัสดิ์้
(แพท)

ชื่อ : นางสาววาริพินทุ์  กองแก้ว
(ปิ๊กริก)