ทำเนียบรุ่นนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
รุ่น 51 รหัส 57

 


ชื่อ :  นางสาวกัญญาณัฐ  เทวงษา 
(กิ๊ฟ)


ชื่อ :  นางสาวปิยวรรณ โสตะ 
(ปลั๊ก)


ชื่อ :  นางสาวภัทรานุช นามดี 
(นุช)

 
 

ชื่อ :  นางสาวปิยวรรณ สุขนุกูล
(หมูแฮม)

ชื่อ :  นางสาวศุภรัตน์ เทพภิบาล
(ชมพู่)