รายชื่อนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 3 (รหัส 58)
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

ชื่อ-นามสกุล

   นางสาวพิชญ์สินี  รัตนจิตร

ชื่อเล่น

   มด

ชื่อ-นามสกุล

   นางสาวศศิริยากร  อ่อนตา

ชื่อเล่น

   อีฟ

ชื่อ-นามสกุล

   นายภาณุภัทร  คงวราคม

ชื่อเล่น

   มิว

ชื่อ-นามสกุล

   นางสาวปาลิดา  มานะกิจจงกุล

ชื่อเล่น

   แป้ง