บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
นักศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติ สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ปี 2547

        ชื่อผู้แต่ง                                       ชื่อเรื่อง

กนกวรรณ ชมเชย
4736288 PHPH/M 

 

เปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระหว่างโรงเรียนในและนอกเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

(COMPARISON OF STUDENTS’ SMOKING BEHAVIOR INSIDE AND OUTSIDE OF SCHOOL NETWORKS AGAINST TOBACCO)

เกษแก้ว เสียงเพราะ
4737474 PHPH/M 

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดร้อยเอ็ด

(ACTION RESEARCH FOR MODIFICATION OF SEXUAL HEAITH RISK BEHAVIOR OF FEMALE HIGH SCHOOL STUDENTS IN ROI - ET PROVINCE)

สมลักษณ์ ศุกระศร  
4737475 PHPH/M 
กระบวนการตัดสินใจและปัจจัยกำหนดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(DECISION MAKING PROCESS AND DETERMINANTS OF EXERCISE AMONG URBAN ELDERLY IN PRACHUAPKHIRIKHAN PROVINCE)

 

 

 
 
 
Website Hit Counters
Revised: Copyright @ 2012, Faculty of Public Health, Mahidol University, Webmaster
420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 0-2354-8543
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster. 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543