หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขต/คณะ                      คณะสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :                วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ:              Bachelor of Science Program in Public Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม:         วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อย่อ:                      วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:      Bachelor of Science Program in Public Health
ชื่อย่อ:                      B.Sc. (Public Health)
สาขาวิชา:                  สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
Major in Health Education and Health Promotion

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๕-๑๕๑  หน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของสาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและความสามารถ ดังนี้
๑.   มีจิตสำนึกและจิตอาสาในการรับผิดชอบต่อสุขภาพองค์รวมของประชาชน
๒.   วิเคราะห์สถานการณ์สังคม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพ และวิเคราะห์เงื่อนไขและปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
๓.   วางแผนงานโครงการภายใต้แนวคิดสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
๔.   ออกแบบกลวิธีทางสุขศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ชุมชนและสังคมเพื่อการจัดการสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะต่าง ๆ และเป็นไปอย่างยั่งยืน
๕.   ใช้กระบวนการวิจัยและประเมินผลเพื่อพัฒนางานสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ

งบประมาณค่าใช้จ่าย (หน่วยบาท)/ นักศึกษา ๑ คน
      ๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
      ๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เฉพาะนักศึกษาใหม่                                               ๗๕๐.๐๐ บาท
      ๑.๒ ค่าธรรมเนียมประจำภาค ๘ ภาคการศึกษา x ๕,๐๐๐ บาท                       ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
      ๒. ค่าหน่วยกิต
      ๒.๑ รายวิชาบรรยาย/สัมมนา ๑๑๔ หน่วยกิต x ๒๐๐ บาท                            ๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท
      ๒.๒รายวิชาปฏิบัติ ๔๐ หน่วยกิต x ๔๐๐ บาท                                             ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
      รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น                                                       ๗๙,๕๕๐.๐๐ บาท

 


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
(หลักสูตรภาคปกติ) 

ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
(ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Public Health) 
Program in Health Education and Health Promotion

ชื่อปริญญา

      ชื่อภาษาไทย : - 
            ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
            ชื่อย่อ  วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
      ชื่อภาษาอังกฤษ :-    
            ชื่อเต็ม Master of Science (Public Health)
            ชื่อย่อ  M.Sc. (Public Health)

ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ มีความมุ่งมั่นผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัย และมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพ มีทักษะในการออกแบบ แนวทาง กลวิธี และกิจกรรมสุขศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ระบบบริการ และชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความเป็นผู้นำ สามารถพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ


    

โครงสร้างหลักสูตร

          จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หลักสูตรปริญญาโท แผนก แบบ ก 2 ดังนี้

1.  หมวดวิชาแกน   10 หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาบังคับ   13 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
4.  วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 
39  หน่วยกิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขต/คณะ                     คณะสาธารณสุขศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :                สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ :             Doctor of Public Health (International Program)

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :        สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ :                     ส.ด.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :     Doctor of Public Health
ชื่อย่อ :                     Dr.P.H.

๓. วิชาเอก :                        วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
Major in Health Education and Health Promotion

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :          ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต

๕. วัตถุประสงค์  วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะทางวิชาการด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ในงานสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้สำเร็จการศึกษา จะมีความสามารถ ดังนี้
๕.๑ ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีหลักการด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนางานสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุขได้
๕.๒ ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขศึกษาและสร้างสุขภาพในงานสาธารณสุขได้ด้วยตนเอง
๕.๓ จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์สุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพแก่สถาบันการแพทย์และการสาธารณสุข และสถาบันที่เกี่ยวข้อง
๕.๔ วางแผน ปฏิบัติงานและประเมินผลงานสุขศึกษา การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ หรือเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่การแพทย์สาธารณสุข และบุคลากรอื่นในการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้