หัวหน้าภาควิชา


รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา ตันสกุล
หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการ
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์ ภาคพิเศษ)


ค.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail: phsts@mahidol.ac.th
Intra-phone: I+63-3603, 3704

ความเชี่ยวชาญ : - จิตวิทยาการเรียนรู้/การศึกษา
                        - การวิจัยในชั้นเรียน
                        - มาตรฐานสุขศึกษาในสถานบริการ

   

รองหัวหน้าภาควิชา


รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช
รองหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์),
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) (เกียรตินิยม),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

E-mail: tharadol.ken@mahidol.ac.th
Intra-phone: I+63-3703

ความเชี่ยวชาญ : - การวิจัยและประเมินผล
                        - การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

   

อาจารย์ภาควิชา


รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ธีรวิวัฒน์
ประธานคณะกรรมการ
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคปกติ)


วทบ. (สุขศึกษา) ,
วทม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Tropical Medicine) , มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail: phmtr@mahidol.ac.th
Intra-phone: I+63-3601


ความเชี่ยวชาญ : - การวางแผนและประเมินผล
                            - การทำงานชุมชน
                            - มาตรฐานสุขศึกษาในสถานบริการ


รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑา เก่งการพานิช
ประธานคณะกรรมการหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)


วท.บ. (สังคมวิทยา์-มนุษยวิทยา),
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข),
มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail: kmondha@yahoo.com
Intra-phone: I+63-3703


ความเชี่ยวชาญ :  - มนุษยวิทยาในงานสาธารณสุข
                            - การพัฒนาสุขภาพชุมชน
                            - การควบคุมยาสูบ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
ประธานคณะกรรมการ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)


ค.บ. (สุขศึกษา),
M.P.H. (Health Service Administration)
Dr.P.H. (Behavioral Science in Patient Education),
University of North Carolina, U.S.A.

E-mail: phcth@mahidol.ac.th
Intra-phone: I+63-3505

ความเชี่ยวชาญ : - เพศศึกษาในเยาวชน
                            - วิจัยระบบสุขภาพชุมชน
                            - การสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี วงศ์ทางสวัสดิ์

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail: phuwt@staff2.mahidol.ac.th
Intra-phone: I+63-3501


ความเชี่ยวชาญ : - การพัฒนาบุคลิกภาพ
                            - จิตวิทยาการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์

พย.บ. (เกียรตินิยม),
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์),
มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail: phpvt@mahidol.ac.th
Intra-phone: I+63-3502


ความเชี่ยวชาญ : - ทฤษฏี กลยุทธการสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ
                            - การวางแผนและประเมินผล
                            - การวิจัยในชั้นเรียน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร. มลินี สมภพเจริญ

B.A. (First class honor, Journalism)
M.A. (Information Technology)
Ph.D. (Political communication)

E-mail: phmsp@mahidol.ac.th
Intra-phone: I+63-3601


ความเชี่ยวชาญ : - การสื่อสารสุขภาพ
                            - การรณรงค์ด้านสุขภาพ
                            - การผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ

 

อาจารย์ ดร. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

ศษ.บ. (สุขศึกษา) 
วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail: kmkaeo@gmail.com
Intra-phone: I+63-3601

ความเชี่ยวชาญ : - การพัฒนา Happy Workplaces การวิจัยและประเมินสุขภาพ
                           

 

อาจารย์ ดร.ศรัณญา  เบญจกุล
Lect. Dr. Saranya Benjakul
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : saranya.ben@mahidol.ac.th
Intra-phone: I+63-3601


                           

 

ผู้ช่วยอาจารย์อลงกรณ์ เปกาลี
Teaching Asst. Alongkorn Pekalee
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ผู้ช่วยอาจารย์อนุชิต วรกา
Teaching Asst. Anuchit woraka
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

   

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา


นาง พลอยพร ถนอมทรัพย์

ค.บ. (การบริหารโรงเรียน),
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

E-mail: ta_3377@hotmai.com
Intra-phone: I+63-3604


นางสาว อรัญญา จันทร

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป),
มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา

E-mail: bu_9@hotmail.com
Intra-phone: I+63-3604


นางสาว สุนทรี ท้าวตั๋น

ศศ.บ. (การบริหารทั่วไป),
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

E-mail: pennoeng@hotmail.com
Intra-phone: I+63-3604