โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาล
             ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  มีโครงสร้างการบริหารดัง แผนภาพที่ 1 
การกำกับดูแลการบริหารภาควิชา หัวหน้าภาควิชาฯ ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำคณะ อาศัยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล และการกำกับนโยบายของคณะสู่การปฏิบัติผ่านแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของคณะ

แผนภาพที่ 1  โครงสร้างการบริหารงาน ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556