ปรัชญา 

จัดการศึกษานำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
และคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์

วิสัยทัศน์ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิชาการ 
และส่งเสริมวิชาชีพสุขศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

พันธกิจ 

  1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. สร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ และชี้แนะนโยบาย
  3. บริการวิชาการให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของสังคม
  4. มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ