ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • #
  26-27 กุมภาพันธ์ 2562 : "ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก สปป.ลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 26-27 กุมภาพันธ์ 2562"
  | รายละเอียด
 • #
  28-30 พฤศจิกายน 2561 :  การบรรยายแนวคิดและหลักการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และจัดทำแนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  | รายละเอียด
 • #
  12-14 ธันวาคม 2561 :  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุุคลากรการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)"หลักสูตรนักสร้างสุของค์กร" ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
  | รายละเอียด
 • #
  8 มกราคม 2562 : รางวัลการวิจัยดีเด่น ด้านการผลิตโครงการวิจัย การพิจารณาโครงการวิจัย พิจารณาโครงการวิจัยของผู้วิจัยที่ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการฯ | รายละเอียด
 • #
  8 มกราคม 2562 : รางวัลการวิจัยดีเด่น ด้านการผลิตผลงานวิจัย การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ผู้วิจัยนั้นเป็น First author และ/หรือเป็น Corresponding author ประเภท จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสูงสุด | รายละเอียด
 • #
  28 มกราคม 2562 :  หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาชี้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการบูรณาการวิชาการต่างๆ และเตรียมความพร้อมฝึกภาคสนามใหญ่ระหว่างสาขา (มีนาคม - เมษายน)
  | รายละเอียด ดาวน์โหลดรายละเอียดการฝึกปฏิบัติการรายวิชา

วารสารสุขศึกษา | เข้าสู่เว็บไซต์

เพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา และการสาธารณสุขและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา และการสาธารณสุขทั้งของสมาชิก อาจารย์ นักสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป

หลักสูตรของเรา | หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคปกติ) 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

รายละเอียดหลักสูตร

รู้จักภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์


การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo