ค้นหา

ค้นหาจาก "ชื่อ, นามสกุล, เลขที่สมาชิก หรือเบอร์โทรศัพท์"
ภูมิภาค

รายชื่อสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

No. ภาค เลขที่สมาชิก คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล วันเกิด ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ
No. ภาค เลขที่สมาชิก คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล วันเกิด ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ
1. กลาง 1004 คุณ จุฑามาศ เทพชัยศรี Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ถ.สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม 10110 02-6495000 ต่อ 5425 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
2. กลาง 1005 ดร. รุ่งระวี สมะวรรธนะ Null สาขาการสอนสุขศึกษาและพละศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เขตปทุมวัน กทม 10330 02-321-0414 แจ้งแก้ไขข้อมูล
3. กลาง 1036 คุณ นพัชสภรณ์ ระย้าเพ็ชรภา Null สำนักสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง 334 ถ.เพชรเกษม หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม 10160 081-4424007 แจ้งแก้ไขข้อมูล
4. กลาง 1055 คุณ ธรรมศักดิ์ สายแก้ว Null วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม 10300 087-1217408 แจ้งแก้ไขข้อมูล
5. กลาง 138 ผศ. ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส Null มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม 10300 02-2445672 แจ้งแก้ไขข้อมูล
6. กลาง 262 คุณ ดวงพร ศรีสวัสดิ์ Null โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10110 - แจ้งแก้ไขข้อมูล
7. กลาง 273 รศ.ดร. กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์ Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 159 ซอยลือชา ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กทม 10400 - เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
8. กลาง 316 ผศ.ดร. ชณิณัฐ วัชโรทัย Null เลขที่ 49 ซอยเทเวศร์ 2 ถนนเพชรเกษม กทม 10200 - แจ้งแก้ไขข้อมูล
9. กลาง 346 คุณ กัญญา บุญช่วย Null บ้านเลขที่ 420/861 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม 10210 087-9176483 แจ้งแก้ไขข้อมูล
10. กลาง 378 คุณ นัยนา อยู่พรต Null 63/316 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม 10170 02220022 แจ้งแก้ไขข้อมูล
11. กลาง 385 คุณ กลิ่นจันทร์ เขียวเจริญ Null 1/599 หมู่ 10 โชคชัย 4 ซอย29 ลาดพร้าว วังทองหลาง กทม 10310 02-5901820 02-5901806 แจ้งแก้ไขข้อมูล
12. กลาง 419 คุณ สะพรั่งศักดิ์ จุลเดชะ Null 280 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
13. กลาง 442 ดร. กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร Null วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 1871 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม 10330 02-2517853-6 แจ้งแก้ไขข้อมูล
14. กลาง 449 รศ. ชาญชัย ยามะรัต Null 38/60 หมู่บ้านศิริวารา เลียบด่วนรามอินทรา-เอกมัย ลาดพร้าว กทม 10230 - แจ้งแก้ไขข้อมูล
15. กลาง 474 คุณ กรองจิตร ชมสมุท Null ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย 1871 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม 10330 02-2517853-6 02-2534802 แจ้งแก้ไขข้อมูล
16. กลาง 533 คุณ เฉลิมศรี รัตนารมย์ Null โรงพยาบาลสงฆ์ ฝ่ายเวชกรรมสังคม เขตพญาไท กทม 10400 02354428 แจ้งแก้ไขข้อมูล
17. กลาง 534 คุณ สุรวุฒิ สุขสวัสดิ์ Null โรงพยาบาลสงฆ์ เขตพญาไท กทม 10400 02640-9537 แจ้งแก้ไขข้อมูล
18. กลาง 586 คุณ เพ็ญศรี หงษ์พานิช Null โรงพยาบาลราชวิถี ฝ่ายเวชกรรมสังคม เขตพญาไท กทม 10400 02-3548108 แจ้งแก้ไขข้อมูล
19. กลาง 618 รศ.ดร. มณีรัตน์ ธีระวัฒน์ Null ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม 10400 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
20. กลาง 627 เรือเอก มานะ รอดวรรณ์ Null แผนกอนามัย กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ 55 ซอยพระเจ้าตากสิน ตรอก 9 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม 10600 02752511 แจ้งแก้ไขข้อมูล
21. กลาง 655 ผศ.ดร. ลักขณา เติมศิริกุลชัย Null 105 ซอยเจริญนคร 14 แขวงคลอต้นไทร เขตคลองสาน กทม 10600 0814397184 แจ้งแก้ไขข้อมูล
22. กลาง 724 คุณ ศิริจิตร จันทร Null วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330 02-564091 แจ้งแก้ไขข้อมูล
23. กลาง 728 ร.อ.หญิง หทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม Null โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า สูตินารี (ห้องคลอด) ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม 10400 02-2458150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
24. กลาง 812 คุณ ศุภรัตน์ บุญนาค Null กลุ่มงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม 10220 02-9729006 ต่อ 25 แจ้งแก้ไขข้อมูล
25. กลาง 818 คุณ จินตนา มณฑลปัญญสกุล Null 365/1 ซ.ทรัพย์บุญชัย ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม 10140 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
26. กลาง 826 คุณ จารุณี ชัยชาญชีพ Null 94/71 หมู่บ้านนาราสิริ ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10200 081-689-2967 แจ้งแก้ไขข้อมูล
27. กลาง 952 คุณ มานิกา วิเศษสาธร Null ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 106/187 ถ.นวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 70 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 10230 089-4412490 แจ้งแก้ไขข้อมูล
28. กลาง 96 ผศ. สุภี โรจนวิเชียร Null มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดุสิต ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม 10400 026687125 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
29. กลาง 979 คุณ อมรา วิสูตรานุกูล Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ถ.สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม 10110 02664-1000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
30. กลาง 997 รศ. วีนัส ปัทมภาสพงษ์ Null 28 ซ.วัฒนานิเวศน์ 7 ถ.สุทธิสารวินิจฉับ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยแขวง กทม 10310 02-276-131 แจ้งแก้ไขข้อมูล
31. กลาง 192 คุณ สมศรี คามากิ Null 81/128 หมู่ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 081-8394291 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
32. กลาง 1 ดร. พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ Null 90 ซอยสุขสันต์ ถนนกรุงเทพ -นนทบุรี แขวงบางซ่อน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 31000 022222X2 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
33. กลาง 1003 อาจารย์ สิงหา จันทน์ขาว Null 55/128 ถ.พระยาสุเรนทร์ ซ.พระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 02-9142289 แจ้งแก้ไขข้อมูล
34. กลาง 101 คุณ ปรีชา สุสันทัด Null 43/269 หมู่ 7 ซอยเอกชัย 69 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 0816379709 แจ้งแก้ไขข้อมูล
35. กลาง 103 ผศ. พูลสุข สริยาภรณ์ Null คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022011000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
36. กลาง 105 คุณ เพ็ญศรี มณีสวัสดิ์ Null กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
37. กลาง 1068 ผศ.ดร. เกสร สำเภาทอง Null 33/169 ถ.รามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 02-5190565 แจ้งแก้ไขข้อมูล
38. กลาง 1107 คุณ เกษม ชูรัตน์ 2 ต.ค. 2528 ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ 10240 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10250 กรุงเทพมหานคร 10250 0814890001 023108342 อีเมล์ k.chooratra@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
39. กลาง 1159 นางสาว กนกพรรณ วัฒนวงศ์ 10 ม.ค. 2526 แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลสามเสนใน เขตพญาไท กทม. กรุงเทพมหานคร 10400 0815809950 taw_121@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
40. กลาง 1161 นางสาว พรทิพา สุวัฒภิญโญ 21 ก.ค. 2531 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 2 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 กรุงเทพมหานคร 10700 024197419 024197419 pimprunn_31@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
41. กลาง 1163 นางสาว จิตพิสุทธิ์ มั่นศีล Null หน่วยวิสัญีวิทยา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 6 ถนนโยธี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 085678696 022007795 jidsy9@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
42. กลาง 1165 นางสาว อริสา โพธิ์ชัยสาร 11 ต.ค. 2534 หน่วยพัฒนางานประจำสู่านวิจัย (R2R) คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 2 วังหลัง อาคาร SiMR ชั้น 2 ห้อง 211 โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 10700 0874233574 024192661 milk.r2r.thailand@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
43. กลาง 1167 นางสาว กิติยากร คล่องดี 29 ม.ค. 2532 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0857473820 085747382 kitiyagorn@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
44. กลาง 1168 นางสาว เอ็นดู ธรรมวงษ์การณ์ 26 ก.ค. 2532 สถานการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศิริราช 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0830789833 024191753 แจ้งแก้ไขข้อมูล
45. กลาง 1172 นาย ยงยุทธ แสนศิริ 8 ต.ค. 2525 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (หน่วยตรวจหัวใจและหลอดเลือด) 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 0917411913 022897001 แจ้งแก้ไขข้อมูล
46. กลาง 1174 น.ต.หญิง วิภาวดี กระตุฤกษ์ 29 เม.ย. 2519 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 504 ถนนตากสิน ซอยตากสิน22 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0896660494 089666049 deetarnumdin@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
47. กลาง 1175 นาง ขวัญฉัตร์ ภิวัฒน์พงษ์กุล 7 พ.ค. 2522 แผนกผู้ป่วยนอก (กุมาร) ตึก ร.9 กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 1873 ถุนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 022565248 022565248 kwannchat@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
48. กลาง 1177 นางสาว จีรนันท์ คงผอม 7 ก.ย. 2531 คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0814932620 022011559 jeeraprae79@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
49. กลาง 1178 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล 0 2506 ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ 10240 90/542 หมู่บ้านมัณฑนา ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 0840202112 023108342 siriwanhk@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
50. กลาง 1184 นาง มิ่งขวัญ ศิริโชติ 15 ก.ย. 2503 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุอมศึกษาน้อมเกล้า 248/89 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 0819232636 mingkwan24@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
51. กลาง 1185 นางสาว โศรดา สุรเทวมิตร 8 ส.ค. 2524 กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 124/16 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0920927717 แจ้งแก้ไขข้อมูล
52. กลาง 1188 นางสาว จีรารักษ์ โสกัณทัต 1 พ.ย. 2518 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ 128/1 ถนนนครราชสีมา ตำบลดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0812746353 geerarak@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
53. กลาง 123 คุณ ขจีพร ผังเมืองดี Null กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
54. กลาง 125 คุณ ทิพยา พันธุมกาญจน์ Null กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
55. กลาง 127 คุณ ทัศนีย์ วุฒิภักดี Null 100/370 หมู่ 11 แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
56. กลาง 128 คุณ สายสุนีย์ ทับทิมเทศ Null โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกเวชศาสตร์ทั่วไป เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022004015 แจ้งแก้ไขข้อมูล
57. กลาง 13 คุณ จิตรลดา ชัยรัตน์ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
58. กลาง 136 คุณ มณทิรา โลหพันธุ์วงศ์ Null งานสวัสดิศึกษา กองส่งเสริมพละศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10150 022151630 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
59. กลาง 137 อาจารย์ โพยม บัลลังก์โพธิ์ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
60. กลาง 141 คุณ นงนุช บุญยเกียรติ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
61. กลาง 143 คุณ กัลย์สุดา เสถียรเสพย์ Null เลขที่ 93/1 ซ.เกตนุติ 5 ลาดพร้าว 64 กรุงเทพมหานคร 10240 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
62. กลาง 144 รศ. นิภา มนูปิจุ Null 39/82 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ ซอยเสนานิคม 1 ถ. พหลโยธิน แขวงจระเข้ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
63. กลาง 149 คุณ มัลลิกา วัฏฏสิงห์ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
64. กลาง 150 อาจารย์ อุบล สุขสบาย Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
65. กลาง 151 คุณ วรรณา ตรอกสุวรรณ Null กองส่งเสริมพละศึกษา กรมพละศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500 022140120 แจ้งแก้ไขข้อมูล
66. กลาง 154 รศ.ดร. ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ Null 441 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ซอย 57 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
67. กลาง 156 คุณ นเรศวร์ ศรีนพรัตน์ Null กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
68. กลาง 160 คุณ กนกวรรณ ชนะพลกลัง Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
69. กลาง 166 คุณ เผ่าพงศ์ เจริญสุระสถล Null 184 ซอยลาดพร้าว 80 หมู่บ้านโชคชัย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 086-7730755 แจ้งแก้ไขข้อมูล
70. กลาง 167 คุณ สุภา รัตนกฤษฏาธาร Null 513/109 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 37 ซ.ยิ่งอำนวย อ.บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
71. กลาง 168 คุณ สิริวรรณ สินไชย Null โรงเรียนสายน้ำผึ้ง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 022583348 แจ้งแก้ไขข้อมูล
72. กลาง 169 คุณ ปลั่ง สุทธิธรรม Null 289 รัชดาภิเษก 41 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
73. กลาง 171 คุณ สุปราณี คุณกิตติ Null 280 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 081-8497981 แจ้งแก้ไขข้อมูล
74. กลาง 172 คุณ อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช Null โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกป้องกันโรค เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022004021 แจ้งแก้ไขข้อมูล
75. กลาง 173 คุณ นวลน้อย วงศ์สุคนธ์ Null 664 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซ. รัชดานิเวศน์ 20 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
76. กลาง 175 นอ.หญิง บุญสม โปษยะจินดา Null 29 ซอย 11 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
77. กลาง 176 พล.รต.หญิง ทัศนา สายเสวย Null 909/3 ตรงข้ามตลาดราชวัต ถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
78. กลาง 177 ผศ.ดร. พนิดา ดามาพงศ์ Null 37 ซอยจัดสรรร่วมพัฒนา หมู่ 2 แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10230 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
79. กลาง 178 คุณ ประไพ วีระศิริ Null กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
80. กลาง 179 คุณ ธานี ปริสุทธกุล Null โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023108310 แจ้งแก้ไขข้อมูล
81. กลาง 180 คุณ สมสวัสดิ์ สาระเกษตริน Null 269 ถ.สุขุมวิท 54 ซ.รัตนพราหมณ์ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
82. กลาง 181 คุณ สมทรง เกสรมาลา Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
83. กลาง 183 รศ. ดรุณี ชุณหะวัต Null 14 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11000 02-2011741 แจ้งแก้ไขข้อมูล
84. กลาง 184 คุณ จำลองลักษณ์ สิงหกันต์ Null เลขที่ 1115 ซอย 38 ถ.สุขาภิบาล แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
85. กลาง 19 ผศ. ณัฐยา วิสุทธิสิน Null 1797/29 ซ.เลิศบุญ ถ.จรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02220222 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
86. กลาง 191 คุณ เพ็ญพิมล นันทวรเศรษฐ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
87. กลาง 194 อาจารย์ จิตรา ทองเกิด Null 33/210 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10130 02220222 เกษียรณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
88. กลาง 195 อาจารย์ พวงทอง ป้องภัย Null กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
89. กลาง 2 รศ.ดร. วสันต์ ศิลปสุวรรณ Null 19/248 หมู่2 ซอย 60 ต.ตลาดบางเขน ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10900 022222X2 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
90. กลาง 20 ผศ. สุลักษณ์ ผลานุวงศ์ Null 1/2 ซอยอินทามาระ 36 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 02220022 แจ้งแก้ไขข้อมูล
91. กลาง 212 รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย Null มหาวิทยาลัยเกริก บางเขน 262/8 อาคารคอนโดเนเชอร์เพลส 2 ซ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 081-5634677 แจ้งแก้ไขข้อมูล
92. กลาง 219 คุณ ทัศนัย ขันติยาภรณ์ Null 112/1 ซอยสุวรรรสวัสดิ ถ.พระราม4 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
93. กลาง 22 รศ.ดร. สุรเดช สำราญจิตต์ Null 130/6 ซ.สุขุมวิทย์ ถ.สุขุมวิทย์ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
94. กลาง 220 รศ.ดร. นิรัตน์ อิมามี Null เลขที่ 1 ซ.เลียบวารี 14 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
95. กลาง 224 ผศ. พเยาว์ ตันมณี Null 375 หมู่บ้านเสรี 6 ซอย 8 แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10100 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
96. กลาง 225 รศ.ดร. รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว Null 1253 ซ.พาณิชยการธนบุรี 21 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 0890487838 แจ้งแก้ไขข้อมูล
97. กลาง 230 คุณ พรทิพย์ ลยานันท์ Null 10/5 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
98. กลาง 231 คุณ ศากุน ปวีณวัฒน์ Null โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกเวชศาสตร์ทั่วไป เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-200-401 แจ้งแก้ไขข้อมูล
99. กลาง 232 คุณ ศิริณา คุปตะวานิช Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
100. กลาง 234 รศ. พัชรา กาญจนรันย์ Null 102/2 สัมมากร 2 ซอย 6 ถนนรามคคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02220222 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
101. กลาง 237 คุณ รัตนา บรรณาธรรม Null สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 022460301 แจ้งแก้ไขข้อมูล
102. กลาง 238 คุณ สุจินต์ สถิรแพทย์ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
103. กลาง 239 คุณ จิราภรณ์ กลิ่นศรีสุข Null 4839 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
104. กลาง 239 คุณ ชวนันท์ โฆษิต Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
105. กลาง 241 คุณ บุญเยื้อน วราศรัย Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
106. กลาง 242 คุณ ปรียาพรรณ จารุรัตน์ Null 12/15 หมู่บ้านบัวขาว ซ.8 รามคำแหง 174 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 02-5170498 แจ้งแก้ไขข้อมูล
107. กลาง 243 คุณ ประทิน กล้าผจญ Null 12/51 หมู่บ้านบัวขาว ซอย 8 ถ. รามคำแหง 174 แขวงมินบุรี กรุงเทพมหานคร 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
108. กลาง 246 คุณ ละออ คุนีอาจ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
109. กลาง 247 คุณ ปานจิตต์ รัชดานุรักษ์ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
110. กลาง 250 คุณ ทิพวัลย์ เมนะรุจิ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
111. กลาง 252 คุณ ณรงค์ ทองสันติ Null 54/29 ม.2 ซอยพาณิชธนบุรี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
112. กลาง 257 คุณ นุชนารถ ชลวงค์ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
113. กลาง 26 คุณ ชิตละนะ กลิ่นเกลา Null 72/12 ซ.วัดราชา ถ.สามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
114. กลาง 264 คุณ ฉะอ้อน เกตแก้ว Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
115. กลาง 266 คุณ เบ็ญจวรรณ วงศ์ทองเหลือง Null 33/146 หมู่บ้านรวมโชค ซ.โชคชัย 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10310 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
116. กลาง 267 ผศ. สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ Null กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
117. กลาง 268 คุณ สมทรง พนอมกาญจน์ Null 4839 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
118. กลาง 271 คุณ จรรยา ศิริพร Null เลขที่ 91/424 ซ.4 ถ.รามอินทรา คลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
119. กลาง 278 คุณ ปัญญาดี แย้มบุญชู Null หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 102000 024376631 แจ้งแก้ไขข้อมูล
120. กลาง 282 คุณ ประจวบ พันธุ์ทิม Null 1146 ซ.รามอินทรานิเวศน์ ถ. รามอินทรา แขวงท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
121. กลาง 285 ผศ. วิรัตน์ ศรีนพคุณ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 เกษียณอายุ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
122. กลาง 289 อาจารย์ บังอร ชูคง Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
123. กลาง 29 คุณ ศิริลักษณ์ สืบวงศ์แพทย์ Null 19/268 ซ.ปัฐวิกรณ์ 2 ถ.รามอินทรา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
124. กลาง 303 ผศ. อัญชลี วงศ์ทางสวัสดิ์ Null ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
125. กลาง 306 คุณ ชนะ อิ่มอ่อง Null สำนักควบคุมโรคติดต่อ เขต 1 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร 10200 02590 3967 แจ้งแก้ไขข้อมูล
126. กลาง 314 อาจารย์ ปราณี สุขรัตนไชยกุล Null มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 10600 028901809 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
127. กลาง 315 ผศ. พงศ์พันธ์ อันตะริกานนท์ Null 469 ซ.องค์รักษ์ ถ.พิชัย แขวงนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
128. กลาง 32 รศ. วารี ระกิติ Null กรุงเทพมหานคร 022222X2 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
129. กลาง 321 รศ.ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ Null ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 023548527 แจ้งแก้ไขข้อมูล
130. กลาง 329 คุณ เกสร ลักษิตานนท์ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
131. กลาง 33 คุณ สายัณห์ แก้วเกตุ Null ฝ่ายเผยแพร่และอบรม กองวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข ยศเส กรุงเทพมหานคร 10100 0212-2279 แจ้งแก้ไขข้อมูล
132. กลาง 330 คุณ สนองพร ขาวบาง Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
133. กลาง 342 คุณ วรรณี พิริยะจิตรา Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
134. กลาง 343 คุณ กาญจนี สิทธิวงศ์ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
135. กลาง 345 คุณ ประกอบ ศรีวัจนะ Null 563/5 ซอยสวนพลู 1 ทุ่งมหาเมฆ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
136. กลาง 348 คุณ ภัทรพร เขียนนิลศิริ Null 21 ซอยวชิรธรรมสาธิต 4 ถ.สุขุมวิท 101/1 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
137. กลาง 35 คุณ วิจารณ์ คหัฎฐา Null 31 หมู่ 3 ซ.ล้วนเจืออนุสรณ์ 1 หมู่บ้านนภาลัย สุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
138. กลาง 350 ดร. อุไรรัตน์ สิงหนาท Null 194/53 ม.1 ต.สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
139. กลาง 351 ผศ.ดร. กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน Null เลขที่ 198/118 ซอยเซนต์หลุยส์ 3 ถนนสาธรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 086-8926091 แจ้งแก้ไขข้อมูล
140. กลาง 352 คุณ สุนันทา กระจ่างแดน Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
141. กลาง 359 คุณ วิรัญญา หลวงพยาบาล Null 304/343 ถ.พหลโยธิน 49/1 แขวงลาดยาว เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
142. กลาง 376 คุณ เพ็ญศิริ เมฆโหรา Null โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แผนกบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500 022564000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
143. กลาง 380 คุณ สุวิมล สันติสุขธนา Null 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 087-9004677 แจ้งแก้ไขข้อมูล
144. กลาง 384 คุณ มะลิวรรณ วงศ์สวัฒนไพบูลย์ Null 366/2 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหนโยธิน เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10500 02-5612781 แจ้งแก้ไขข้อมูล
145. กลาง 389 รศ.ดร. ประภาเพ็ญ สุวรรณ Null 44/60 ซอยตำรวจจัดสรร 5 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
146. กลาง 391 คุณ ปรีชา คำเมือง Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
147. กลาง 396 คุณ พวงแก้ว เทพคเชนทร์ Null 18/5 ซ.เกตนุติ 5 ลาดพร้าว 64 กรุงเทพมหานคร 10240 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
148. กลาง 397 คุณ กรรณิการ์ จาริยานนท์ Null 18/5 ซ.เกตนุติ 5 ลาดพร้าว 64 กรุงเทพมหานคร 10240 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
149. กลาง 40 นพ. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ Null โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกเวชศาสตร์ทั่วไป เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022003000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
150. กลาง 402 คุณ วันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน Null ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 บางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 025213056 แจ้งแก้ไขข้อมูล
151. กลาง 411 คุณ สุภาพ กลีบบัว Null 244/3 ซ.เพชรเกษม 90 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
152. กลาง 412 คุณ มัคนัมพร ศิริพัฒน์ Null หน่วยสุขศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 681 ถ.รามอินทรา คลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10300 022443000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
153. กลาง 429 คุณ สุนนท์ พุฒทอง Null 51/8 หมู่ 9 ซอยพนาสันต์ 2 ถ.สยบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
154. กลาง 43 ผศ.ดร. จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ Null คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสระภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0819379923 แจ้งแก้ไขข้อมูล
155. กลาง 433 ศ.ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ Null 2027/39 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 0816580731 แจ้งแก้ไขข้อมูล
156. กลาง 439 คุณ สุริยา สุนทราศรี Null 9/3 หมู่ 3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10170 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
157. กลาง 440 คุณ รัตนา เลิศวีระศิริกุล Null 143/67 หมู่บ้านภาณุวิลล่า ถ.ราชวิถี-นครไชศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
158. กลาง 441 คุณ อดิศักดิ์ พันธุ์ประภา Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
159. กลาง 444 อาจารย์ พิมพ์สินี นาวานุรักษ์ Null 131/63 ปิ่นเกล้านคร 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
160. กลาง 450 รศ.ดร. เฉลิมพล ตันสกุล Null 191/4 ซ.วัดระฆังโฆสิตาราม ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
161. กลาง 451 รศ.ดร. สุปรียา ตันสกุล Null ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
162. กลาง 455 คุณ ชัชวาล พรธาดาวิทย์ Null 93 ถ.สุขาภิบาล- โชคชัย4 ลาดพร้าว เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10600 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
163. กลาง 457 คุณ นวลลออ ธรรมสุนทร Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
164. กลาง 464 ผศ.ดร. ภรณี วัฒนสมบูณ์ Null ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
165. กลาง 465 คุณ วิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา Null 779/4 ซอยลือชา ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
166. กลาง 467 คุณ เยาวนี วงศิริ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
167. กลาง 469 คุณ วิมล คำสวัสดิ์ Null ฝ่ายสุขศึกษา กองส่งเสริมสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02354 4226 แจ้งแก้ไขข้อมูล
168. กลาง 472 คุณ วนิดา เสนะวงษ์ Null กองวิชาการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 936/7 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
169. กลาง 475 คุณ ผุสดี จันทร์บาง Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
170. กลาง 477 คุณ จิตต์ลัดดา สุภานันท์ Null เลขที่ 593 ซอยปุณณวิถี 101 (แยกชิ้นศิริ) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
171. กลาง 478 รศ.ดร. พาณี สีตกะลิน Null สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 7/227 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 081-8691475 แจ้งแก้ไขข้อมูล
172. กลาง 479 คุณ สุดา หงส์ทอง Null ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 025216550 แจ้งแก้ไขข้อมูล
173. กลาง 48 พล.รต.หญิง เฉลา ทวีวิกยการ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
174. กลาง 498 คุณ สมบูรณ์ ชุณหประเสริฐ Null 319/7 สุขสวัสดิ์ 62 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
175. กลาง 499 น.อ.หญิง วรรณดี ถีระแก้ว Null 171/2102 หมู่ 2 ต.คลองสาน อ.บางเขต กรุงเทพมหานคร 10220 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
176. กลาง 502 พ.ต.อ.หญิง รัตนา พรเจริญ Null โรงพยาบาลตำรวจ งานพยาบาล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500 0207 6360 แจ้งแก้ไขข้อมูล
177. กลาง 503 คุณ วิจิตร ไสไทย Null กรุงเทพมหานคร 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
178. กลาง 506 พ.อ.หญิง ดร. เวณิกา กำลังเอก Null ภาคเวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ทหาร พระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร 10400 023547659 แจ้งแก้ไขข้อมูล
179. กลาง 507 คุณ เสาวดี อำพล Null กรุงเทพมหานคร 02 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
180. กลาง 51 คุณ ชูศักดิ์ วงค์สุวรรณ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
181. กลาง 511 น.อ.หญิง ศรีรัตน์ พินธุ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
182. กลาง 524 คุณ รสสุคนธ์ พะลายานนท์ Null 429 วอยองครักษ์ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
183. กลาง 525 คุณ แจ่มใส รัตนมาลี Null คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-2445630 แจ้งแก้ไขข้อมูล
184. กลาง 526 คุณ กชกร ตรีสุวรรณ Null โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 024197000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
185. กลาง 528 รศ. ประสาท สง่าศิลป์ Null 23/124 ซ.12 หมู่บ้าน กทม. 1 ถ.สุขาภิบาล 1 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
186. กลาง 529 คุณ ประวิทย์ สวนสันต์ Null 359/215 ซอยประชาอุทิศ 57 แขวงบางมด เขตทุ่งครู กรุงเทพมหานคร 10140 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
187. กลาง 530 คุณ ธงชัย ทวิชาชาติ Null 418/34 ซ.ราษฏร์ร่วมเจริญ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
188. กลาง 535 คุณ พอใจ น้อยอภัย Null กองโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0221 2141 แจ้งแก้ไขข้อมูล
189. กลาง 539 คุณ ภาวนา เหรียนระวี Null มูลนิธิแพธทูเฮลท์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3 37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-6537563 แจ้งแก้ไขข้อมูล
190. กลาง 54 ศ.ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ Null 422 ซ.18 ถ.เทศบาลรังสังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-9643698 แจ้งแก้ไขข้อมูล
191. กลาง 542 ดร. นุชระพี สุทธิกุล Null โรงพยาบาลราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-3548108 แจ้งแก้ไขข้อมูล
192. กลาง 545 คุณ สุมณฑา พริ้งรักษา Null กรุงเทพมหานคร 02220222 เกษียณอายุ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
193. กลาง 55 คุณ สมร วิศาลวัธร Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
194. กลาง 550 น.พ. อำนาจ จิตรวรนันต์ Null โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ถนนตก เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 022897000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
195. กลาง 567 ร.อ.หญิง ศรีสุภรณ์ รุธิรวัฒน์ Null วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมการแพทย์ทหารเรือ 262 ซ.ตากสิน 22 ถ.ตากสิน เขตธนบุรีย์ กรุงเทพมหานคร 10600 024752510 แจ้งแก้ไขข้อมูล
196. กลาง 571 รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกำแหง Null สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 022620809 แจ้งแก้ไขข้อมูล
197. กลาง 573 คุณ พิมลพรรณ บุเรศบำรุงการ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
198. กลาง 582 คุณ สุมินทร์ อุตระไชย Null โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถ.รามคำแหง สะพานสูง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 023731473 แจ้งแก้ไขข้อมูล
199. กลาง 584 ดร. วิมล โรมา Null 46/175 หมู่บ้านธรวรรณ พหลโยธิน 92 คลองสานบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 0222x222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
200. กลาง 59 อาจารย์ พิศวาส พงษ์พรรฤก Null 104 ซอยประเสริฐสิษฐ์ สุขุมวิท 49/14 แขขวงตลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10400 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
201. กลาง 591 คุณ สมคิด ตลับเงิน Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
202. กลาง 596 คุณ ประภัทธ์ โสตถิโสภา Null สภากาชาดไทย 822/15 ซอยประดู่ 1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 022553727 แจ้งแก้ไขข้อมูล
203. กลาง 6 คุณ สรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์ Null 40/1 ม.6 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 089-9268977 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
204. กลาง 604 คุณ ประภาศรี แพทย์ศิริ Null ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 24/29 พหลโยธิน ต.อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 025213064 แจ้งแก้ไขข้อมูล
205. กลาง 607 น.ต.หญิง สุรินทร์ มากไมตรี Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
206. กลาง 609 คุณ ขวัญใจ จงกลศิริกุล Null วิทยาลัยพยาบาลเซ็นต์หลุย ถ.สาธรใต้ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10120 02212-5670 แจ้งแก้ไขข้อมูล
207. กลาง 61 อาจารย์ ศรัณย์กนก สายจันทร์ดี Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
208. กลาง 610 คุณ ชื่นจิต กาญจโนภาส Null สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1032/241ซอยร่วมมิตรถนนพหลโยธินลาดพร้าว เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 021414000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
209. กลาง 614 คุณ นลินี มกรเสน Null 8/14 หมู่บ้านแทรนดี้ธารา ซอยอนามัยงามเจริญ 11 ถนนพระราม 2 ซอย 47 ต. ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
210. กลาง 617 คุณ ประพิศ พิจิตรวัยปรีชา Null โรงพยาบาลราชวิถี ตึกออร์โธพิดิกส์หญิง พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02548108 แจ้งแก้ไขข้อมูล
211. กลาง 619 คุณ วรรณี ชัชวาลทิพากร Null 201/471 หมู่บ้านมหานครนิเวศน์ ถ.วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
212. กลาง 62 รศ.ดร. สุรีย์ จันทรโมลี Null 508 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ซอย 8 ถ.ประชาชื่น ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0860881218 แจ้งแก้ไขข้อมูล
213. กลาง 621 คุณ ศุภวรินทร์ หันกิตติกุล Null โรงพยาบาลหัวเฉียว เขตป้อมปราม กรุงเทพมหานคร 10100 022231351 แจ้งแก้ไขข้อมูล
214. กลาง 624 ร.ท.หญิง อรอุษา สถิตยุทธการ Null 499/94 ถ.ศรีอยุธยา พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
215. กลาง 638 คุณ ชลธิรา ซื้งจิตตวิสุทธิ Null 269/186 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 089-8962453 แจ้งแก้ไขข้อมูล
216. กลาง 642 คุณ ถนอมขวัญ ดำปาน Null 141/10 ซ.หลังสถานีรถไฟหัวหมาก ต.ประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
217. กลาง 651 น.ต.หญิง สุรณีย์ ช้างเสวก Null โรงพยาบาลภูมิพล หน่วยงานสุขศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 029968493 ลาออก ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
218. กลาง 694 คุณ ศิริกุล เกตุพงศ์ Null กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
219. กลาง 699 รศ.ดร. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2461258 ต่อ 3601 แจ้งแก้ไขข้อมูล
220. กลาง 714 คุณ อุบลรัตน์ จันต๊ะโมกข์ Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
221. กลาง 723 คุณ พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ Null ภาควิชาการพยาบาลกุมารศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย 90/265 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 022564092 แจ้งแก้ไขข้อมูล
222. กลาง 73 คุณ มาลี ปิยวาทินทร์ Null 117 ซ.วงศ์สวัสดิ์ 1 สุขุมวิท 105 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
223. กลาง 737 คุณ จรรยา ลาภศิริอนันต์กุล Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
224. กลาง 740 คุณ จริยากร ดิษจินดา Null 40/1 ม.6 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 087-0545858 แจ้งแก้ไขข้อมูล
225. กลาง 742 คุณ ลัดดา จิรัตน์ฐิกุล Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
226. กลาง 743 ดร. สุธีรา เมืองนาโพธิ์ Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ถ.สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 11000 026405000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
227. กลาง 75 คุณ ผาณิต เฟื่องอักษร Null 55/35 ซอยศุภวรรณ 2 แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10600 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
228. กลาง 78 คุณ อำนาจ เจริญกุล Null กรุงเทพมหานคร 02220222 เกษียณอายุ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
229. กลาง 807 คุณ อรชา นามวงศ์ Null หน่วยการพยาบาลห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 139 ซอยจรัญ 57 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางบำรุง กรุงเทพมหานคร 10700 02 2011000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
230. กลาง 811 คุณ ปาลีรัฐ พิทักษ์ดำรง Null ศุนย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฝ่ายผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 11000 02 2564000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
231. กลาง 813 คุณ วาทินา ทาตายุ Null โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 02-5174270 แจ้งแก้ไขข้อมูล
232. กลาง 818 ผศ.ดร. วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์ Null 365/1 ซ.ทรัพย์บุญชัย ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
233. กลาง 82 คุณ อนงค์ มหาวันสุ Null กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
234. กลาง 824 คุณ เลิสลักษณ์ บางสุวรรณ์ Null ฝ่ายสุขศึกษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 104000 023548333 แจ้งแก้ไขข้อมูล
235. กลาง 83 คุณ ตุ้มทอง กสิโสภา Null กรุงเทพมหานคร 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
236. กลาง 835 คุณ มาลี ชันศิริ Null สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย ขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02 229 611 แจ้งแก้ไขข้อมูล
237. กลาง 836 คุณ ลัดดา ปิยเศรษฐ์ Null 15/16 หมู่บ้านอิ่มอัมพร 2 หมุ่ 8 ซอยวัดกำแพง แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
238. กลาง 846 คุณ กมลวรรณ พานิชวัฒนา Null 130/27 หมู่บ้านนวลจัทร์ ซ.นวลจันทร์ ถ.รามอิทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
239. กลาง 847 คุณ เกศินี จันทสิริยากร Null เลขที่ 366/134 ซ.สะพานขวา ถ.ประชาราษฏร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 022222X2 ลาออกจากราชการ แจ้งแก้ไขข้อมูล
240. กลาง 848 คุณ สนิท มาประจวบ Null 89/31 ซอยเสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 02-5904554 แจ้งแก้ไขข้อมูล
241. กลาง 852 รศ. ธนาดล เก่งการพานิช Null ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2461258-9 ต่อ 3703 แจ้งแก้ไขข้อมูล
242. กลาง 86 คุณ ฉวีวรรณ ศรีชมพู Null กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
243. กลาง 862 คุณ สุนทราภรณ์ พิพัทธกุศลกุล Null งานพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 022003953 แจ้งแก้ไขข้อมูล
244. กลาง 90 คุณ นพรัตน์ สุขุมาสพงศ์กุล Null 13 หมู่ 8 ซ.พานิชยการธนบุรี ถ. จรัลสนิทวงศ์ -บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
245. กลาง 903 คุณ อรชา โชติกิจสุนทร Null 139 ซอยจรัญ 57 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางบำรุง กรุงเทพมหานคร 10700 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
246. กลาง 911 คุณ ลิปดา จันทรศักดิ์ Null 713 หมุ่บ้านมิตรภาพ ถ.ศรีนครินทร์ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
247. กลาง 913 ศ. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ Null 798/12 ซ.สวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
248. กลาง 918 บริษัท พี เจ ชลการ จำกัด Null ถ.ปรินายก พานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 024211139 แจ้งแก้ไขข้อมูล
249. กลาง 97 ผศ. วรพรรณ รุ่งศิริวงศ์ Null 180/267 ซ.หมู่บ้านสินทรัพย์นคร ซ.เสนาวัฒนา50 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
250. กลาง 976 เรือเอก อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ Null คณะสาธารณสุขสาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 026641000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
251. กลาง 977 ดร. อนันต์ มาลารัตน์ Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา ม.ศรีนคริทรวิโรฒ ถ.สุขุมวิทย์ 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-2584117 แจ้งแก้ไขข้อมูล
252. กลาง 98 คุณ ประภา จตุวัฒน์ Null โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ซอยสายน้ำทิพย์ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 02 2582232 แจ้งแก้ไขข้อมูล
253. กลาง 996 คุณ ธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์ Null 47/1 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 02220222 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
254. กลาง 277 คุณ พวงพร กอจรัญจิต Null โรงพยาบาลเด็ก ฝ่ายเวชกรรมสังคม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 08-9141-1523 10400 0891411523 แจ้งแก้ไขข้อมูล
255. กลาง 1070 คุณ ศิริรัตน์ ภู่ศิริ Null แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0817500361 แจ้งแก้ไขข้อมูล
256. กลาง 1073 คุณ นภาพร ม่วงสกุล Null สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0814423422 แจ้งแก้ไขข้อมูล
257. กลาง 1077 คุณ อลงกรณ์ เปกาลี Null ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 023548553 ต่อ 3601 แจ้งแก้ไขข้อมูล
258. กลาง 1087 คุณ ประวีณ พยับวิภาพงศ์ Null สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 6 สุขุมวิท 12 กรุงเทพฯ 10110 02229461128 แจ้งแก้ไขข้อมูล
259. กลาง 1093 ดร.นายแพทย์ อุทัย สุดสุข Null 629/1 ซ.3 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 025114482 แจ้งแก้ไขข้อมูล
260. กลาง 1109 คุณ วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา 14 พ.ค. 2527 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กทม.10300 2003/65 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320 กรุงเทพฯ 10320 0865135060 021601387 sahviwan@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
261. กลาง 1128 อาจารย์ สมคิด สมศิริ Null สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 3 ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา กม.1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 0898257535 แจ้งแก้ไขข้อมูล
262. กลาง 1129 อาจารย์ ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ Null 91/502 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 2 ถนนนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 10230 0897766235 แจ้งแก้ไขข้อมูล
263. กลาง 1130 ผศ.ดร. ดุษณี ศุภวรรธนะกุล Null คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 0899293210 แจ้งแก้ไขข้อมูล
264. กลาง 1131 อาจารย์ โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ Null 39/180 ซอยลาดปลาเค้า 60 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 0901047132 แจ้งแก้ไขข้อมูล
265. กลาง 1132 อาจารย์ ขวัญศิริ ทองพูน Null 186 ซอยวังเดิม 10 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 0965591615 แจ้งแก้ไขข้อมูล
266. กลาง 1137 ผศ.ดร. ทรงพล ต่อนี Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวนคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 081-3726294 แจ้งแก้ไขข้อมูล
267. กลาง 1141 คุณ กรรณาภรณ์ เรืองป้อม Null 99/94 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0875259396 แจ้งแก้ไขข้อมูล
268. กลาง 1147 คุณ สุกาญจน์ อยู่คง Null สภากาชาดไทย 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 022564391 แจ้งแก้ไขข้อมูล
269. กลาง 1150 คุณ พิทยา สังข์แก้ว Null 117/110 หมู่บ้านณัฐกานต์ ซอยสายไหม 64 ถนนสายไหม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 022012520 แจ้งแก้ไขข้อมูล
270. กลาง 1151 คุณ ณฐินี พงศ์ไพฑูรย์สิน Null 33/55 หมู่บ้าน The Connect 15 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 0831266177 แจ้งแก้ไขข้อมูล
271. กลาง 1152 พ.ท.หญิง ศรันยา กิจพาณิชย์ Null วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กองการปกครอง 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0853519879 แจ้งแก้ไขข้อมูล
272. กลาง 1155 คุณ อนุชิต วรกา Null ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0867788977 แจ้งแก้ไขข้อมูล
273. กลาง 155 รศ.ดร. เทพวาณี หอมสนิท Null 16/1 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 - แจ้งแก้ไขข้อมูล
274. กลาง 322 ผศ.ดร. สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร Null เลขที่ 1/8 ถนนประชาสุข ซอยอินทามระ 57 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 0816154672 แจ้งแก้ไขข้อมูล
275. กลาง 386 รศ.ดร. พรสุข หุ่นนิรันดร์ Null 98/328 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0818092312 แจ้งแก้ไขข้อมูล
276. กลาง 601 พอ.ดร.นพ. ดำรง เชี่ยวศิลป์ Null 51 หมู่บ้านชวนชื่น ซอยสายสิน (ซอยประชาชื่น 30) ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 - แจ้งแก้ไขข้อมูล
277. กลาง 611 คุณ จารุณี นันทวโนทยาน Null เลขที่ 522 ซอยลาดพร้าว 109 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0944843074 แจ้งแก้ไขข้อมูล
278. กลาง 853 พ.อ.หญิง จันทนา กมลศิลป์ Null ฝ่ายบริการพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0896611078 แจ้งแก้ไขข้อมูล
279. กลาง 587 คุณ ประนอม วงษ์ปัญญา Null งานสุขศึกษา โรงพยาบาลมะการักษ์ ถ.แสงบุโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา กาจนบุรี 71130 034-54203 แจ้งแก้ไขข้อมูล
280. กลาง 187 รศ. กันยา กาญจนบุรานนท์ Null เลขที่ 135 บ้านกันยาพยาบาล ต.บ้านใต้ อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 034-622982 แจ้งแก้ไขข้อมูล
281. กลาง 399 คุณ วนรรณชนะ ทับทิมสี Null เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 03451-1000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
282. กลาง 63 ผศ. อรวรรณ หุ่นดี Null 39/16 ซ.โรงน้ำแข็ง ถ.แสงชูโต อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 081-4361114 แจ้งแก้ไขข้อมูล
283. กลาง 937 รศ.ดร. พยุงศรี นวารัตน์ Null ผู้จัดการสถานีวิทยุเสียงชุมชน 46/2 ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 089-7446690 แจ้งแก้ไขข้อมูล
284. กลาง 937 คุณ พยุงศรี นวารัตน์ Null ผู้จัดการสถานีวิทยุเสียงชุมชน 46/2 ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 034-512323 แจ้งแก้ไขข้อมูล
285. กลาง 1126 อาจารย์ เอกราช สมบัติสวัสดิ์ Null สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 0862554736 แจ้งแก้ไขข้อมูล
286. กลาง 100 อาจารย์ วิสาข์ ทองอร่าม Null วิทยาลัยรำไพพรรณี กรมการฝึกหัดครู อ.เมือง จันทบุรี 32150 039 319111 แจ้งแก้ไขข้อมูล
287. กลาง 1010 คุณ นิภา ทองประทีป Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ต.วัดใหญ่ อ.เมือง จันทบุรี 22000 03932-4975 แจ้งแก้ไขข้อมูล
288. กลาง 1019 คุณ อรุณ สิทธิโชค Null กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 66/19 ท่าแฉลง ต.ตลาด อ.เมือง จันทบุรี 22000 03931-1553 แจ้งแก้ไขข้อมูล
289. กลาง 1113 คุณ ชุติยาพร จันทร์ประดิษฐ์ 11 ม.ค. 2535 กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 38 ถนนเลียบเทิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 22000 0880985323 039319666 chutiyapornJan@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
290. กลาง 408 คุณ นิจกาล ศรีมงคล Null โรงพยาบาลพระปกเกล้า ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง จันทบุรี 22000 03932-4975 แจ้งแก้ไขข้อมูล
291. กลาง 860 คุณ รัชฎาวัลย์ เจียรนัยวงษ์กุล Null กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี 22000 038-325975-84 แจ้งแก้ไขข้อมูล
292. กลาง 672 คุณ จารุณี ตฤณมัยทิพย์ Null วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จันทรบุรี 22000 039-330073ต่อ209 039-330073 แจ้งแก้ไขข้อมูล
293. กลาง 1153 อาจารย์ ระพีพัฒน์ ศรีมาลา Null 159 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ซอย 4 ต.บางคล้า อ.บางคล้า ฉะชิงเทรา 24110 0894592541 แจ้งแก้ไขข้อมูล
294. กลาง 1032 คุณ อภินยา อภิวังโสกุล Null กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 107/1 ม.1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 038-587222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
295. กลาง 1046 คุณ ภาสวัฒก์ บุญจันทร์ Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพุทธโสธร 174 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 081-4353590 แจ้งแก้ไขข้อมูล
296. กลาง 1127 ดร. วรากร เกรียงไกรศักดา Null กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร 174 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 081-5814462 แจ้งแก้ไขข้อมูล
297. กลาง 1154 อาจารย์ ศิรินันท์ คำสี Null สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 0958545005 แจ้งแก้ไขข้อมูล
298. กลาง 253 คุณ กุลดา รัตนารักษ์ Null เลขที่ 29 ถ.ฤทธิ์ประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24000 038514700 แจ้งแก้ไขข้อมูล
299. กลาง 432 คุณ สุขุมาล งามกมล Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 20400 038-511189 แจ้งแก้ไขข้อมูล
300. กลาง 564 คุณ ประนอม บุญมี Null 100 หมู่ 2 ต.หมอนทอง อ.หมอนทอง ฉะเชิงเทรา 24120 038 511189 แจ้งแก้ไขข้อมูล
301. กลาง 593 คุณ เพชรา แสงทอง Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 038 511189 แจ้งแก้ไขข้อมูล
302. กลาง 815 คุณ วิภาวี สุวรรณธร Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 186/1 ถ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 03851-1189 แจ้งแก้ไขข้อมูล
303. กลาง 1002 ดร. ศักดิภัทร พวงคต Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 038390041 แจ้งแก้ไขข้อมูล
304. กลาง 1009 คุณ แอนนา สุมะโน Null โรงพยาบาลอ่าวอุดม ศรีราชา 188/36 อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230 0816830183 แจ้งแก้ไขข้อมูล
305. กลาง 1037 คุณ เอื้อมเดือน ชาญชัยศรี Null โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง 13/1 ม.2 ต.บางนาง อ.พานทอง ชลบุรี 20160 038225511 แจ้งแก้ไขข้อมูล
306. กลาง 1048 คุณ กาญจนา พิบูลย์ Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 03839 0041 แจ้งแก้ไขข้อมูล
307. กลาง 1088 คุณ เสาวนีย์ ทองนพคุณ Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 038102738 แจ้งแก้ไขข้อมูล
308. กลาง 1089 คุณ อดิษา บุตรแสนโคตร Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 0854399439 แจ้งแก้ไขข้อมูล
309. กลาง 1090 คุณ ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 038102738 แจ้งแก้ไขข้อมูล
310. กลาง 1091 คุณ ศิวานิตย์ ทองคำดี Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 038102738 แจ้งแก้ไขข้อมูล
311. กลาง 1111 คุณ จรูญศักดิ์ มุสิกมาศ 18 พ.ค. 2488 เกษียณอายุ 150/2 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา-คีรี ซอย 4/8 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ชลบุรี 20000 0861452984 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 9 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
312. กลาง 1133 ดร. ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 03839 0041 แจ้งแก้ไขข้อมูล
313. กลาง 130 คุณ ณรงค์ เนตรสาริกา Null ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 3 อ.เมือง ชลบุรี 20000 038211200 แจ้งแก้ไขข้อมูล
314. กลาง 17 คุณ ขนิษฐา อรุโน Null เลขที่ 151 หมู่ 5 ซอยวิเวกอาศรม ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000 038512201 แจ้งแก้ไขข้อมูล
315. กลาง 299 คุณ เอื้อมจันทร์ วรสายันห์ Null เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.เมือง ชลบุรี 20160 038220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
316. กลาง 324 รศ.ดร. ยุวดี รอดจากภัย Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20/136 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ประชาชื่น ต.บางพุด อ.ปากเกร็ด ชลบุรี 11120 038-390041 แจ้งแก้ไขข้อมูล
317. กลาง 338 คุณ สุขุมาล โชติพุทธิกุล Null โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี ฝ่ายสุขศึกษา อ.เมือง ชลบุรี 20000 038-931000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
318. กลาง 356 คุณ มากูล คชชา Null โรงพยาบาลบางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี 20260 03872-6220 แจ้งแก้ไขข้อมูล
319. กลาง 407 คุณ สมชัย จิรโรจน์วัฒน Null สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี ถ.วชิร-ปราการ อ.เมือง ชลบุรี 20000 083-277057-8 แจ้งแก้ไขข้อมูล
320. กลาง 409 คุณ ปานทิพย์ พรหมประสิทธิ์ Null ศูนย์กามโรค เขต 3 อ.เมือง ชลบุรี 20000 02-5903000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
321. กลาง 501 อาจารย์ ศิริสุข อิ่มสุดใจ Null 10/47 หมู่บ้านการเคหะ ซ.11 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 20000 038-276631 แจ้งแก้ไขข้อมูล
322. กลาง 633 คุณ พรรณทิพา ฐิติวร Null 97/52 ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 20000 038644123 แจ้งแก้ไขข้อมูล
323. กลาง 640 คุณ วัลลดา เล้ากอบกุล Null ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 03839-032 แจ้งแก้ไขข้อมูล
324. กลาง 658 คุณ พรนภา เพิ่มพงศ์ Null ฝ่ายสุขศึกษา โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมือง ชลบุรี 20000 038-931000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
325. กลาง 675 คุณ พัชนี สุวรรณศรี Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง ชลบุรี 20131 038-746110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
326. กลาง 686 คุณ สุชาดา อุดมผล Null 17/3 ถ.บายพาส ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง ชลบุรี 20000 038211222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
327. กลาง 688 คุณ ปิ่นประภา อิฐสุวรรณ Null โรงพยาบาลเอกชล 1590/5 ซอยม.3 แขวงเสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 20000 038 939999 แจ้งแก้ไขข้อมูล
328. กลาง 727 คุณ อภิญญา เปี่ยมวัฒนาทรัพย์ Null ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 444 หมู่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง ชลบุรี 20260 083-237517 แจ้งแก้ไขข้อมูล
329. กลาง 858 คุณ นภาพร มูลเมือง Null โรงเรียนชลราษฏรอำรุง ถ. สุขุมวิท ต. บ้านสวน อ. เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 038-287078 แจ้งแก้ไขข้อมูล
330. กลาง 95 ผศ. ปราณี สวัสดี Null สถาบันการพลศึกษาจังหวัดชลบุรี อ.เมือง ชลบุรี 20000 038 283261 แจ้งแก้ไขข้อมูล
331. กลาง 95 ผศ. ปราณี สวัสดี Null สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี อ.เมือง ชลบุรี 20000 038283261 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
332. กลาง 1143 คุณ ปริยานุช รุ่งเรือง Null 30 หมู่ 1 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง ชัยนาท 17120 0895625816 แจ้งแก้ไขข้อมูล
333. กลาง 1160 นาย ชลภัชร ลันสุชีพ 10 พ.ย. 2528 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ถ.พหลโยธิน อ.เมือง (บ้านเลขที่ 118/238 หมู่ 9 ถ .ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ซอย 10/6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110) ชัยนาท 17000 0959326172 056413001 chola.duntae@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
334. กลาง 139 คุณ วัชรี เกตุโสภิต Null 23/27 ถ.พรหมประเสริฐ ซ.แสงอุทิศ อ.เมือง ชัยนาท 17000 021937020 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
335. กลาง 109 คุณ จิราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส อ จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 044851738 แจ้งแก้ไขข้อมูล
336. กลาง 1034 คุณ อนุชิต สว่างแจ้ง Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ 56 ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ ตราด 23140 03959-1242 แจ้งแก้ไขข้อมูล
337. กลาง 247 คุณ ปานจิตต์ รัชดานุรักษ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อ.เมือง ตราด 23000 039 511011 แจ้งแก้ไขข้อมูล
338. กลาง 552 คุณ อัจฉราภรณ์ ละเอียดดี Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ซ.ชัยมังคลา ต.บางพระ อ.เมือง ตราด 23000 039511011 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
339. กลาง 608 คุณ นวลจันทร์ สุรินทร์แปง Null ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตราด ถ.สุขุมวิทยา ต.วังกระแฉะ อ.เมือง ตราด 23000 039 511040 แจ้งแก้ไขข้อมูล
340. กลาง 647 คุณ นิรามัย ศุภนราพรรค์ Null 111 ซอยเนินตาหม้อ ต. แสนตุ้ง อ.เขาสมิง ตราด 23150 039511222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
341. กลาง 670 คุณ มาลัย สรวมชีพ Null 196/2 ม.1 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง ตราด 23130 039511011 แจ้งแก้ไขข้อมูล
342. กลาง 925 คุณ นงเยาว์ ศรีระษา Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด อ.เมือง ตราด 23000 039-511040ต่อ 233 แจ้งแก้ไขข้อมูล
343. กลาง 1134 อาจารย์ ดร. จิราวรรณ ตอฤทธิ์ Null สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม.7 ซ.คลอง 16 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120 026495000 ต่อ 27003 แจ้งแก้ไขข้อมูล
344. กลาง 1135 อาจารย์ ดร. สรัญญา วันจรารัตต์ Null สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม.7 ซ.คลอง 16 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120 026495000 ต่อ 27003 แจ้งแก้ไขข้อมูล
345. กลาง 1136 อาจารย์ นิต หาญประเทศ Null สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม.7 ซ.คลอง 16 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120 026495000 ต่อ 27003 แจ้งแก้ไขข้อมูล
346. กลาง 1171 นางสาว ภาวิณี ช่วยแท่น 11 พ.ค. 2521 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 62 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120 037395085 037395085 pwn.j@outlook.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
347. กลาง 383 คุณ บุษบา ใจกล้า Null สำนักสาธารณสุขจังหวัดนครนายก อ.เมือง นครนายก 26000 03738-6390 แจ้งแก้ไขข้อมูล
348. กลาง 562 คุณ รำพึง ษรบัณฑิต Null สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครนายก อ.เมือง นครนายก 26000 037386390 แจ้งแก้ไขข้อมูล
349. กลาง 930 คุณ เรวดี โตศักดิ์ Null องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก อ.เมือง นครนายก 26000 037-386390 แจ้งแก้ไขข้อมูล
350. กลาง 998 ดร. อนงค์ หาญสกุล Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มศว อ.องครักษ์ นครนายก 26210 02649-5000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
351. กลาง 1162 นางสาว อ่อนอุษา ขันธรักษา 8 มิ.ย. 2535 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑฃ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73170 0850258706 แจ้งแก้ไขข้อมูล
352. กลาง 133 รศ.ดร. บุญยง เกี่ยวการค้า Null สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี นครปฐม 73170 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
353. กลาง 222 คุณ จรณะ ทรัพย์สุวรรณ Null สถาบันวิจัยโภชนาการ ฝ่ายเผยแพร่และสื่อสาร พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 028002380 แจ้งแก้ไขข้อมูล
354. กลาง 258 คุณ วัฒนา เปลี่ยนบางยาง Null มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง นครปฐม 73000 034109300 034261048 แจ้งแก้ไขข้อมูล
355. กลาง 290 คุณ เสาวลักษณ์ แสงดิษฐ์ Null 2/79 ซอย 7 ถ.พิพิธประสาท อ.เมือง นครปฐม 73000 03425-4285 แจ้งแก้ไขข้อมูล
356. กลาง 523 ศ.ดร. สุภา เพ่งพิศ Null สถาบันพัฒนาสุขภาพเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี นครปฐม 73170 024419040 แจ้งแก้ไขข้อมูล
357. กลาง 602 ดร. วิรัตน์ คำศรีจันทร์ Null สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเชียน มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพุทธมณฑล ศาลายา นครปฐม 73170 024419040 แจ้งแก้ไขข้อมูล
358. กลาง 66 ผศ. อนุลักษณ์ นิติรัช Null ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง นครปฐม 73000 034 109300 แจ้งแก้ไขข้อมูล
359. กลาง 685 คุณ นาตยา เสถียรพาณิช Null 23/13 ซ.วงส์ฤทธิ์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 73000 034 213279 แจ้งแก้ไขข้อมูล
360. กลาง 819 คุณ ราตรี ผลสาลี่ Null โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ต.วัดไร่ขิง อ.สามหพราน นครปฐม 70130 034-321983-5 แจ้งแก้ไขข้อมูล
361. กลาง 820 คุณ ปริชาติ แวงนอก Null โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210 034-225830 แจ้งแก้ไขข้อมูล
362. กลาง 951 คุณ วิภาวัลย์ เกียรติพจนจินดา Null 151/177 ต.ถนนขาด อ.เมือง นครปฐม 73000 034254285 แจ้งแก้ไขข้อมูล
363. กลาง 1000 ดร. สาโรจน์ เพชรมณี Null สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 0814406928 แจ้งแก้ไขข้อมูล
364. กลาง 1078 คุณ ศุภชัย นิยติวัฒน์ชาญชัย Null โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 43 ถ.อรรถกวี อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 056219888 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
365. กลาง 1182 นางสาว จิราภรณ์ อริยสิทธิ์ 9 มี.ค. 2516 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 0839624441 056219801 jirapornariyasit@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
366. กลาง 1183 นาง อำไพ ทองแบน 28 มิ.ย. 2502 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 43 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 056385006 056385006 onamphai28@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
367. กลาง 119 คุณ ทิพย์วรรณ สุวีรานนท์ Null ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 8 อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 05625-5234 แจ้งแก้ไขข้อมูล
368. กลาง 251 คุณ จริยา หัตถมาศ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 081-4747479 แจ้งแก้ไขข้อมูล
369. กลาง 283 คุณ พรรณี ไพบูลย์ Null ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 8 นครสวรรค์ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 056255234 แจ้งแก้ไขข้อมูล
370. กลาง 326 คุณ มัณฑนา ศิลปเวชกุล Null ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 8 นครสวรรค์ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 056-255234 แจ้งแก้ไขข้อมูล
371. กลาง 392 คุณ ศิริกุล ศิษยนเรนทร์ Null โรงพยาบาลตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค์ 60140 056 801112 แจ้งแก้ไขข้อมูล
372. กลาง 468 คุณ รำไพ เกียรติอดิศร Null ศูนย์อนามัยที่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 056-223316 แจ้งแก้ไขข้อมูล
373. กลาง 537 คุณ กฤษณา จันทร์อรุน Null โรงพยาบาลตากฟ้า ฝ่ายส่งเสริมมสุขภาพ อ.ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 056241027 แจ้งแก้ไขข้อมูล
374. กลาง 656 คุณ มนัส วทานียเวช Null 379/50 หมู่บ้านอัมรินทร์ ซ.6 หมู่ 13 ต.วัดไทร อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 056219888 แจ้งแก้ไขข้อมูล
375. กลาง 69 คุณ ปราโมทย์ หยีวิยม Null 668 หมู่ที่ 6 ถนนลาดยาว-นครสวรรค์ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 056-232001 แจ้งแก้ไขข้อมูล
376. กลาง 91 คุณ ประยูร ศรีบุญเรือง Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 41/3 ม.2 ต.นครสวรรค์ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 05623-2001 แจ้งแก้ไขข้อมูล
377. กลาง 934 คุณ อังคณา ภูพงศ์ Null โรงพยาบาลไพศาลี อ.ไพศาลี นครสวรรค์ 60220 056259378 แจ้งแก้ไขข้อมูล
378. กลาง 955 คุณ ปราณี นาวเหนียว Null 41/3 หมู่2 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 05621-9888 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
379. กลาง 10 คุณ หฤยา อารีวงศ์ Null 70/621 หมู่บ้านประชานิเวศน์ ซอย 8 ถ.ประชาชื่น อ.เมือง นนทบุรี 11000 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
380. กลาง 1001 รศ. พูนสุข ช่วยทอง Null 111/335 ถ.รัตนาธิเบศ ซอยท่าอิฐ ตบางรักน้อย อ.เมือง นนทบุรี 11000 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
381. กลาง 1005 คุณ สุชาติ เลาบริพัตร Null 91/348 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
382. กลาง 1005 อาจารย์ อรวรรณ น้อยวัฒน์ Null สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02504-8039 แจ้งแก้ไขข้อมูล
383. กลาง 1027 คุณ พัชราภรณ์ เย็นสำราญ Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 206 ม.6 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11500 081-8691475 แจ้งแก้ไขข้อมูล
384. กลาง 107 คุณ สุรัตน์ พิบูลย์มณี Null 68/4 หมู่ 1 ซ.เปรมฤทัย ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
385. กลาง 1071 คุณ จงมณี สุริยะ Null หมู่บ้าน casavill ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ 100/35 ม.3 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 02220022 แจ้งแก้ไขข้อมูล
386. กลาง 1072 คุณ มาลินี แก้ววงษ์เขียว Null หมู่บ้าน casavill ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ 100/35 ม.3 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 02220022 แจ้งแก้ไขข้อมูล
387. กลาง 1079 คุณ เนตรระวี เพ็ชร์รัตน์ Null 53/111 หมู่บ้านกฤษดานคร ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.ราชพฤกษ์3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025030448 แจ้งแก้ไขข้อมูล
388. กลาง 1086 คุณ อรุณี ตระการรังสี Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 206 ม.6 ถ.นนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 025284567 ต่อ 1652 แจ้งแก้ไขข้อมูล
389. กลาง 110 น.อ.หญิง ภัทธิรา ดีประวัติ Null 100/1 วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง นนทบุรี 11000 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
390. กลาง 1145 คุณ นิรินธน์ ประทีปแก้ว Null 90/210 หมู่บ้านจิรกานต์ ซอย 19 แยกขวา ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี 11150 029239920 แจ้งแก้ไขข้อมูล
391. กลาง 1148 คุณ ธิติมา พรสรายุทธ Null กองแผนงาน กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 0868870047 แจ้งแก้ไขข้อมูล
392. กลาง 1166 นาย สุกฤษฏ์ ใจจำนงค์ 9 ก.ค. 2535 สถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ฝายเวชกรรมฟื้นฟู งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 88/26 ถนนติวานนท์ ซอยติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0957191922 095719192 แจ้งแก้ไขข้อมูล
393. กลาง 1169 นาย เอกพล สุดาชม 14 ส.ค. 2530 กลุ่มภารกิจความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000 0821468714 082146871 sudachom_a@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
394. กลาง 1170 นางสาว อังฎิยา ศรีนาค 4 ก.ย. 2533 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลไทรน้อย 43/6 หมู่ 5 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี 11150 0972041921 025971131 angdiyasrinark@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
395. กลาง 1173 นาย วสันต์ อุนานันท์ 18 ก.ย. 2522 กองกิจกรรมออกกำลังกาย กรมอนามัย 88/22 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0860881178 025904413 y.keng@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
396. กลาง 1176 นางสาว จุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ 12 ก.ย. 2523 สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0892158047 แจ้งแก้ไขข้อมูล
397. กลาง 1179 นาย ชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ Null กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0817005916 แจ้งแก้ไขข้อมูล
398. กลาง 118 คุณ จินตนา เจริญศุข Null โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 025284567 แจ้งแก้ไขข้อมูล
399. กลาง 140 คุณ เพียรพันธ์ อัศวพิทยา Null 10 ถ.ติวานนท์ 38 ซอยทานสัมฤทธิ์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 0871063355 แจ้งแก้ไขข้อมูล
400. กลาง 147 คุณ เกื้อกูล ถนอมกิจ Null สถาบันโรคทรวงอก ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02547-0999 ยืนยันที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
401. กลาง 18 ดร. เชษฐ ปรีชารัตน์ Null 155/26 ม.5 หมู่บ้านสมชาย ถ. พระราม 6 ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
402. กลาง 185 ผศ. ถนอมศรี ชูทอง Null 51/25 ซ.ประชาราช ถ.ประชาราช อ.เมือง นนทบุรี 11000 02220022 แจ้งแก้ไขข้อมูล
403. กลาง 190 คุณ นวลจันทร์ ศักดิ์ธนากูล Null กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02-5901614 02-5918602 เกษียณอายุราขการ แจ้งแก้ไขข้อมูล
404. กลาง 196 คุณ ประสาท กสิศิลป์ Null 40/3 หมู่ 8 ถ.บางกรวย- ไทรน้อย ต.บางกรวย นนทบุรี 11130 02-883-9440 แจ้งแก้ไขข้อมูล
405. กลาง 197 รศ.ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา Null 88/78 หมู่ 5 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ แจ้งวัฒนะ ต. บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02504-8039 แจ้งแก้ไขข้อมูล
406. กลาง 202 คุณ ธงชัย เล็กกัมพร Null 70/72 ปากเกร็ดรวมแพทย์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11200 022222X2 เกษียณอายุราขการ แจ้งแก้ไขข้อมูล
407. กลาง 235 ดร. สายสัมพันธ์ รับขวัญ Null นนทบุรี 11000 02220022 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
408. กลาง 331 คุณ ฉันทนา ลิ้มนิรันดร์กุล Null สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11100 02-5904254 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
409. กลาง 340 คุณ ดำรง พานทอง Null การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฝ่านการแพทย์และอนามัย อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 02436535 กรุณาแจ้งที่อยู่ใหม่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
410. กลาง 347 คุณ ณัฏจิรา รุจิตระการโชติกุล Null กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
411. กลาง 349 คุณ สมบูรณ์ ขอสกุล Null 76/35 หมู่บ้านเกื้อกูลนิเวศ ซอย 3 ถ.ติวานนท์ ต.ปากกเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
412. กลาง 373 ผศ. นนทรี สัจจาธรรม Null คณะวิทยาสาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 02-432-610 แจ้งแก้ไขข้อมูล
413. กลาง 374 คุณ บุษบง เจาฑานนท์ Null 57/49 หมู่บ้านพัฒนิเวศน์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 50000 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
414. กลาง 379 คุณ ทศพร บุญลือ Null 114/19 หมู่บ้านสิริเฮ้าส์ 1 ต.ปากเร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11200 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
415. กลาง 417 คุณ จินตนา รอดนำพา Null 78 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
416. กลาง 435 คุณ บุญตา เจนสุขอุดม Null 49/108 นนท์ทาวเวอร์คอนโด อาคารเอ หมู่4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02220222 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
417. กลาง 436 คุณ สุดาพร ดำรงค์วานิช Null กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
418. กลาง 454 คุณ อัปสร ผลอนันต์ Null 99/47หมู่บ้านชลลดา บางรักษ์พัฒนา ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
419. กลาง 456 คุณ สมปอง ไม้สุพร Null สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11100 02-5904254 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
420. กลาง 459 คุณ ชัยภูมิ ชมพู Null กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี 11120 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
421. กลาง 463 คุณ รวมพร นาคะพงศ์ Null กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 025900222 ที่อยู่ไม่ชัดเจน แจ้งแก้ไขข้อมูล
422. กลาง 471 คุณ อัญชรินทร์ ปานศิลา Null สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02590-4000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
423. กลาง 485 คุณ วรรณา (ศุภัคนิจ) วิษณุพงศ์พร Null สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี 10000 02-1937052 แจ้งแก้ไขข้อมูล
424. กลาง 493 คุณ พิมพ์ใจ บุญยัง Null สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 025901975 แจ้งแก้ไขข้อมูล
425. กลาง 505 คุณ สุรีย์ วงค์ปิยชน Null กองสุขาภิบาลอาหาร กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี 11000 025904102 แจ้งแก้ไขข้อมูล
426. กลาง 538 รศ. พรทิพย์ กีระพงษ์ (เชิดชูพงศ์ล้ำ) Null สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025047461 แจ้งแก้ไขข้อมูล
427. กลาง 549 คุณ พนิตตา วงษ์แจ้ง Null กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 021937020 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
428. กลาง 551 คุณ จันทิมา เย็นสุขใจ Null 48/120 ซ.สุชาวดี ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 02220022 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
429. กลาง 569 คุณ สุธานิตย์ ไทยมา Null กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี นนทบุรี 1000 021937020 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
430. กลาง 580 คุณ กาญจนา คงคาน้อย Null กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
431. กลาง 625 คุณ เยาวลักษณ์ ตรีธัญญทรัพย์ Null โรงพยาบาลบางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11110 024033350 ไปต่างประเทศ แจ้งแก้ไขข้อมูล
432. กลาง 632 คุณ กันยารัตน์ กุยสุวรรณ Null กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11130 021937002 021937000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
433. กลาง 649 คุณ ลาวัณย์ ไทพิทักษ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อ.เมือง นนทบุรี 11000 029503071 แจ้งแก้ไขข้อมูล
434. กลาง 650 คุณ สุทธนิจ หุณทสาร Null สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
435. กลาง 661 คุณ เพ็ญศรี เกิดนาค Null 14/9 หมู่3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี 11000 0898973607 แจ้งแก้ไขข้อมูล
436. กลาง 673 คุณ สมปอง สายเพชร Null กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
437. กลาง 682 คุณ นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ Null กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
438. กลาง 689 คุณ กมลวรรณ ปริญญาพล Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 82/6 ซ.เทพพนม ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02 9503071 แจ้งแก้ไขข้อมูล
439. กลาง 691 คุณ นวลฉวี รตางศุ Null กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 022222X2 เกษียณอายุราชการ แจ้งแก้ไขข้อมูล
440. กลาง 721 คุณ ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา Null สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02504-7788 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
441. กลาง 730 คุณ ปัญจพร ชื่นสมจิตต์ Null กลุ่มงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 29/79 ซ.รัตนาธิเบบศร์ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02-5903000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
442. กลาง 74 รศ.ดร. อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม Null 71/3 หมู่ 1 ซอยปิ่นประภาคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02-5032121-4ต่อ 3302 แจ้งแก้ไขข้อมูล
443. กลาง 808 คุณ เจริญวงศ์ แจ่มนุช Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 021941107 แจ้งแก้ไขข้อมูล
444. กลาง 838 คุณ ภัทรา แม้นชล Null 76/49 ม.5 ถนนติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
445. กลาง 839 คุณ เอื้อมพร จันทร์ทอง Null งานพัฒนาบุคลากรและสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 11000 0295030716 แจ้งแก้ไขข้อมูล
446. กลาง 849 ดร. ศรีสุดา สุรเกียรติ Null กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02 5904102 แจ้งแก้ไขข้อมูล
447. กลาง 85 พญ. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ Null กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 025917000 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
448. กลาง 851 อาจารย์ นฤมล ศรีจันทร์ Null 68/47 ซ. เรือนทิพย์ 1 ต. ท่าทราย อ. เมือง นนทบุรี 11000 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
449. กลาง 859 คุณ หทัยวรรณ วิชชุปัญญาพาณิชย์ Null โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02-5838311 แจ้งแก้ไขข้อมูล
450. กลาง 861 ร.อ.หญิง กมลวรรณ หวังสุข Null โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม บ้านเลขที่ 64/86 ม.ดิเอมเมอริลด์การ์เดน 4 ถ.เลียบครองมหาดไท ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02-2460066 ต่อ 93304 แจ้งแก้ไขข้อมูล
451. กลาง 865 คุณ ทวารัตน์ อติชาตสินธพ Null โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขน หมู่ที่ 7 ต.บางเขน อ. บางเขน นนทบุรี 11000 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
452. กลาง 905 คุณ เสมอ ประทีปแก้ว Null 93 /66 สนามบินน้ำ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02220222 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
453. กลาง 908 คุณ ศรีรัตน์ เลิศวิทยากร Null บริษัทอุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด 39/6 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 029616040 แจ้งแก้ไขข้อมูล
454. กลาง 909 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง Null 70/11 ม.3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
455. กลาง 914 คุณ ชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ Null 50/881 เมืองทองธานี ม.9 ถ.แจ้งวัฒนะ นนทบุรี 11120 081-4844030 แจ้งแก้ไขข้อมูล
456. กลาง 915 คุณ เจริญวงศ์ แจ่มนุช Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 02571-4240 แจ้งแก้ไขข้อมูล
457. กลาง 917 ผอ. ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1 นนทบุรี Null อ.เมือง นนทบุรี 11000 025904321 แจ้งแก้ไขข้อมูล
458. กลาง 926 คุณ ยิ่งศักดิ์ จิตตะโคตร์ Null สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 12150 02-5602065 แจ้งแก้ไขข้อมูล
459. กลาง 1052 คุณ ยามีละ ดอแม Null วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 8 พหลโยธิน 84 ซอย 2 อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 091-6415242 แจ้งแก้ไขข้อมูล
460. กลาง 1054 คุณ เทพฤทธิ์ ขาวนิลรัตน์ Null โรงพยาบาลปทุมธานี 7 ถ.ปทุมลาดหลุมแก้ว ต.บางกรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000 02598-8888 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
461. กลาง 1074 คุณ จินต์จุฑา ขำทอง Null 1214/86 ถ.เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 0898469679 แจ้งแก้ไขข้อมูล
462. กลาง 1106 คุณ อัมพร พานิชตระกูล Null 802/917 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซ.8/2 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 02220022 แจ้งแก้ไขข้อมูล
463. กลาง 1125 อาจารย์ จุฑามาศ เบ้าคำกอง Null สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชราชูปถัมป์ 1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 13180 0857771757 แจ้งแก้ไขข้อมูล
464. กลาง 245 คุณ มลฤดี เฉยชาญ Null โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 021901003 แจ้งแก้ไขข้อมูล
465. กลาง 254 คุณ สุวิภา รอดเดช Null 600/730 หมู่14 บ้านสีวลี ซอย 2/1 ตำบลคูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 0839859855 แจ้งแก้ไขข้อมูล
466. กลาง 286 คุณ ศรัณย์ จันทรอำพร Null โรงเรียนชัยสิทธาวาส อ.สามโคก ปทุมธานี 12000 02815570 แจ้งแก้ไขข้อมูล
467. กลาง 301 คุณ ประจิม สุทารส Null โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 02529-3734 แจ้งแก้ไขข้อมูล
468. กลาง 355 คุณ ขวัญชนก พิกุลเวชช Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง ปทุมธานี 12150 02 5816454 แจ้งแก้ไขข้อมูล
469. กลาง 576 คุณ วิลาสิณี ตันตระกูล Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง ปทุมธานี 12000 02-581-650 แจ้งแก้ไขข้อมูล
470. กลาง 677 คุณ ยุพิน คงสุวรรณ Null 18/33 ถ.ปทุมธานี -นนทบุรี ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
471. กลาง 79 น.อ.หญิง พิกุล พันธุ์พงค์ Null 9/229 หมู่ 10 ทรอ.ส9 ต. คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
472. กลาง 806 คุณ จริยา วิรุฬราช Null 4/20 หมู่บ้านมนชญา 3 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 0816228245 แจ้งแก้ไขข้อมูล
473. กลาง 821 คุณ พรทิพย์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ Null 515/20 หมู่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
474. กลาง 822 คุณ วิมล นิติวรางกูร Null โรงพยาบาลธัญบุรี อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 02-5772600 ต่อ 10430 แจ้งแก้ไขข้อมูล
475. กลาง 854 คุณ ณัฐวดี วรเนตรสุดาทิพย์ Null โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 02 5674248 แจ้งแก้ไขข้อมูล
476. กลาง 936 ผศ.ดร. ชัยณรงค์ อภิณหพัฒน์ Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 025644441 แจ้งแก้ไขข้อมูล
477. กลาง 978 ผศ.ดร. สุนันทา ศรีศิริ Null 7/7 หมู่ 5 ต.ตลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 081-4592206 แจ้งแก้ไขข้อมูล
478. กลาง 999 อาจารย์ อารีย์ สงวนชื่อ Null คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 13180 02529-0674 แจ้งแก้ไขข้อมูล
479. กลาง 1092 คุณ สิทธิพร เสียงใหญ่ Null กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มภารกิจบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ โรงพยาบาลหัวหิน 30/2 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032523000 ต่อ 4132 แจ้งแก้ไขข้อมูล
480. กลาง 116 คุณ เสนอ เทียนพัด Null โรงพยาบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190 03269-1132 แจ้งแก้ไขข้อมูล
481. กลาง 416 คุณ สายสนอง เชาวน์เจริญ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000 037 211626 แจ้งแก้ไขข้อมูล
482. กลาง 674 คุณ ถนิมลักษณ์ ทองอ่อน Null กองอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000 037 216263 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
483. กลาง 84 คุณ นพดล ประเสริฐ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมือง ปราจีนบุรี 25230 03721-5081 แจ้งแก้ไขข้อมูล
484. กลาง 1112 คุณ พรรนิภา ตุรงค์เรือง 10 พ.ย. 2503 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 11/13 หมู่ 1 ถนนมหาราช ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 0863344889 p_aruncasam@yahoo.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
485. กลาง 310 คุณ เรณู สุวรรณภาค Null มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035276555 แจ้งแก้ไขข้อมูล
486. กลาง 659 คุณ ประกิจ โพธิอาศน์ Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา 15/32 ถนนกลาโหม ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13150 03532-3221 แจ้งแก้ไขข้อมูล
487. กลาง 660 คุณ สุรศักดิ์ อธิคมมานนท์ Null 60 หมู่ 1 ต.มหาราช อ.หาราช พระนครศรีอยุธยา 13150 035241521 แจ้งแก้ไขข้อมูล
488. กลาง 995 คุณ วิมล เลาหภิชาติชัย Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-24152 แจ้งแก้ไขข้อมูล
489. กลาง 541 คุณ กฤติยา เจนจิรภัทร Null สถานพยาบาลโครงการชลประทานปัตตานี ตู้ปณ. 11 อเมือง ยะลา 95000 073-335134 แจ้งแก้ไขข้อมูล
490. กลาง 121 คุณ บังอร เทียนอำนวย Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อ.เมือง ระยอง 21000 038 688540 แจ้งแก้ไขข้อมูล
491. กลาง 810 คุณ สุภาพร บุญจำนงค์ Null ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลมาบตาพุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง ระยอง 21000 038685562 แจ้งแก้ไขข้อมูล
492. กลาง 814 คุณ ไพรินทร์ สมุทรเสน Null งานสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง 21110 038-967415 ลาออก แจ้งแก้ไขข้อมูล
493. กลาง 823 คุณ ยุคนธ์ ชุติปัญญะบุตร Null โรงพยาบาลแกลง ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง ระยอง 21110 038671113 แจ้งแก้ไขข้อมูล
494. กลาง 945 คุณ เฉลา ลิขิต Null โรงพยาบาลระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง ระยอง 21000 038-611104 แจ้งแก้ไขข้อมูล
495. กลาง 1033 คุณ มาลีรัตน์ แจ่มชัดใจ Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ต.อ่างทอง อ.เมือง ราชบุรี 70000 032-300130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
496. กลาง 1140 อาจารย์ สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์ Null 78/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ราชบุรี 70000 0830776939 แจ้งแก้ไขข้อมูล
497. กลาง 161 คุณ สถิต เงินเจือทอง Null โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง ราชบุรี 70000 032327136 แจ้งแก้ไขข้อมูล
498. กลาง 182 คุณ อนงค์ทิพย์ ดุลยไชย Null 140 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี 70000 032231267 แจ้งแก้ไขข้อมูล
499. กลาง 369 คุณ ลัดดา อัตโสภณ Null โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130 032-246000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
500. กลาง 393 คุณ พูนศรี นิธากรณ์ Null โรงพยาบาลบ้านโป่ง 12 ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง อ.้บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 032222836 แจ้งแก้ไขข้อมูล
501. กลาง 510 คุณ เมธินี ปริโยธร Null โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 032 343733 แจ้งแก้ไขข้อมูล
502. กลาง 543 คุณ ขวัญตา คล้ำเหลือ Null โรงพยาบางบางแพ ราชบุรี เลขที่ 27 หมู่ 1 ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70160 032 381149 แจ้งแก้ไขข้อมูล
503. กลาง 544 คุณ ประภาพรรณ กุลพานิช Null โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ราชบุรี 70120 032 397294 แจ้งแก้ไขข้อมูล
504. กลาง 557 คุณ โฉมยง เหลาโชติ Null โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม ราชบุรี 70120 032-355300 แจ้งแก้ไขข้อมูล
505. กลาง 568 คุณ กัญจนา ศรีนวล Null โรงพยาบาลบ้านโป่ง ถนนแสงชูโต อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 032222836 แจ้งแก้ไขข้อมูล
506. กลาง 634 คุณ พิสุจธิ์ คงขำ Null 84 ม.3 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม ราชบุรี 70120 032223196 แจ้งแก้ไขข้อมูล
507. กลาง 676 คุณ ลัดดา เอี่ยมสุขศรี Null 78 ม.1 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 20130 032 323014 แจ้งแก้ไขข้อมูล
508. กลาง 579 คุณ สุปราณี แววสกุล Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อ.เมือง ราชบุรี 2 70000 032327607 แจ้งแก้ไขข้อมูล
509. กลาง 1022 คุณ เพ็ญศรี ใจยาว Null โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธ์ ต.นาโพธิ์ อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 086-2335501 แจ้งแก้ไขข้อมูล
510. กลาง 1186 นางสาว สุภาวดี วรมาลี 11 ม.ค. 2529 โรงพยาบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 139 ถนนประชาอุทิศ ม.1 ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ ลพบุรี 15110 0641968444 แจ้งแก้ไขข้อมูล
511. กลาง 21 ร.อ.หญิง กาญจนา สนิกะวาทิ Null เลขที่ 73 หมู่ 4 ต.บางขันหมาก อ.เมือง ลพบุรี 15000 036-421206 แจ้งแก้ไขข้อมูล
512. กลาง 302 คุณ ลักขณา พัฒนะบนเมือง Null โรงเรียนนารายณ์ อ.เมือง ลพบุรี 15000 036-461491 แจ้งแก้ไขข้อมูล
513. กลาง 482 คุณ บังอร ปล่องทอง Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี อ.เมือง ลพบุรี 15000 036–412515 แจ้งแก้ไขข้อมูล
514. กลาง 483 คุณ รัชนี เคียนทอง Null โรงพยาบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี 15180 036-472051 แจ้งแก้ไขข้อมูล
515. กลาง 483 คุณ รัชนี เคียนทอง Null โรงพยาบาลบ้านหมี่ แผนกเวชกรรมสังคม อ.บ้านหมี่ ลพบุรี 15180 036-472051 แจ้งแก้ไขข้อมูล
516. กลาง 816 พ.ท.หญิง ศิวิไล บุษราคัม Null โรงพยาบาลอานันทมหิดล ถ.พชัยดาบหัก ต.เขสามยอด อ.เมือง ลพบุรี 15000 036-785912 แจ้งแก้ไขข้อมูล
517. กลาง 943 คุณ กชกร สมมัง Null โรงพยาบาลลพบุรี 260 ม.1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง ลพบุรี 15000 089-1341604 แจ้งแก้ไขข้อมูล
518. กลาง 426 คุณ ปัฐมาภรณ์ อิงคสิทธิ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อ.เมือง สงขลา 90000 07432-6091 แจ้งแก้ไขข้อมูล
519. กลาง 1108 รศ.ดร. สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 12 ม.ค. 2499 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 4 ถ.พระศักดิ์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ 10270 022781009 sukonthasab@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
520. กลาง 1144 คุณ กัลยาพร เติมนาค Null 117/450 ถนนเทพารักษ์ ซอย 38 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 027574867 แจ้งแก้ไขข้อมูล
521. กลาง 186 คุณ จันทร์เพ็ญ รัศมิทัต Null เลขที่ 267 หมู่ 2 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ 10720 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
522. กลาง 394 คุณ พงษ์เลิศ อมรสิริสิทธิ์ Null 7/70 ม.13 ถนนบางนา ตราด กม.7 อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
523. กลาง 452 ผศ.ดร. อลิศรา ชูชาติ Null 247/31 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ ซอยขจรวิทย์ ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280 0816625162 แจ้งแก้ไขข้อมูล
524. กลาง 512 คุณ อิงอร คงบรรเทิง Null โรงพยาบาลสมุทรปราการ ฝ่ายสุขศึกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280 02 3618052 แจ้งแก้ไขข้อมูล
525. กลาง 559 คุณ ประกิจ วงศ์ประเสริฐ Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ 19 ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 02-3951034 แจ้งแก้ไขข้อมูล
526. กลาง 863 คุณ สมปอง ยวงสอาด Null 97/2 ถ.ริมทางรถไฟเก่า ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 02389 5980 แจ้งแก้ไขข้อมูล
527. กลาง 1035 คุณ กษมา สุขสวคนธ์ Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 115/3 ม.4 ต.บางขันแตก อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 034-765772 แจ้งแก้ไขข้อมูล
528. กลาง 1029 คุณ พงศ์พัฒน์ ชวโรกร Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ถ.เอกชัย ต.เอกชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 034 427099 แจ้งแก้ไขข้อมูล
529. กลาง 1142 คุณ ฉวีวรรณ เพ็งรักษา Null 74 หมู่ 7 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 0899245484 แจ้งแก้ไขข้อมูล
530. กลาง 216 คุณ ลัดดา สว่างแสน Null โรงพยาบาลสมุทรสาคร อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 03442-7099 แจ้งแก้ไขข้อมูล
531. กลาง 309 อาจารย์ เรณู เพ็ญอารีย์ Null วิทยาลัยครูพลศึกษาสมุทรสาคร อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 035-241478 แจ้งแก้ไขข้อมูล
532. กลาง 423 คุณ อัจฉรา ชาติกานนท์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 03487-1276 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
533. กลาง 47 คุณ จำนง ทองพัดภู่ Null ที่อยู่ 15/2 ม.8 ต.บางช้า อ.อัมพวา สมุทรสาคร 75110 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
534. กลาง 484 คุณ อรัญญา สุวรรณโฉม Null โรงพยาบาลสมุทรสาคร ฝ่ายสุขศึกษา อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 034-427099 แจ้งแก้ไขข้อมูล
535. กลาง 1007 คุณ ศศิธร อัธยาศัย Null ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสระบุรี 56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเกร็ด อ.เมือง สระบุรี 18000 036211015 แจ้งแก้ไขข้อมูล
536. กลาง 1105 คุณ พวงผกา คลายนาทร Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี 86 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท สระบุรี 18120 0801097711 แจ้งแก้ไขข้อมูล
537. กลาง 248 คุณ ละมัย สิงห์มโน Null กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี อ.เมือง สระบุรี 18000 03631-6552 แจ้งแก้ไขข้อมูล
538. กลาง 395 คุณ จิราภรณ์ ผู้พัฒน์ Null 67 หมู่ 12 ตลาดบ้านหมอ อ.บ้านหมอ สระบุรี 18000 036-399224 แจ้งแก้ไขข้อมูล
539. กลาง 52 คุณ สมควร วิเชียรศรี Null 20 ซ.5 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 081-9460757 แจ้งแก้ไขข้อมูล
540. กลาง 555 คุณ วิไล วิชากร Null สำนักควบคุมโรคติดต่อ เขต 2 ฝ่ายเผยแพร่ อ.เมือง สระบุรี 18120 036239302 แจ้งแก้ไขข้อมูล
541. กลาง 683 คุณ สิทธิพล นิลาบุตร Null ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี อ.เมือง สระบุรี 18000 036-223118 แจ้งแก้ไขข้อมูล
542. กลาง 697 คุณ วิจิตร ย่อมมี Null โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกุล อ.เสาไห้ สระบุรี 18160 036-391217 แจ้งแก้ไขข้อมูล
543. กลาง 809 คุณ ขนิษฐา ปาสุวรรณ Null ฝ่ายสุขศึกษา โรงพยาบาลสระบุรี อ.เมือง สระบุรี 18000 036-316555 ต่อ 1056 แจ้งแก้ไขข้อมูล
544. กลาง 830 คุณ ประพจน์ บุญมี Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18150 036211015 แจ้งแก้ไขข้อมูล
545. กลาง 831 คุณ จิตรกร วิเศษ Null โรงพยาบาลหนองแซง ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง สระบุรี 18170 036-399224 แจ้งแก้ไขข้อมูล
546. กลาง 949 คุณ ณรัชต์พงศ์ ตุงคะมณี Null โรงพยาบาลสระบุรี ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 036-223815 แจ้งแก้ไขข้อมูล
547. กลาง 1008 คุณ ญาดารัตน์ ฤาชา Null โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 456 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000 0852877757 แจ้งแก้ไขข้อมูล
548. กลาง 1026 คุณ จำเนียร สุวรรณชาติ Null โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสมบูรณ์ 46 ม.10 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27210 0870842627 แจ้งแก้ไขข้อมูล
549. กลาง 1028 คุณ สุรีพร สกุณี Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 03724301820 ต่อ 198 แจ้งแก้ไขข้อมูล
550. กลาง 1030 คุณ ธีระ แสงสุรเดช Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง สระแก้ว 27000 0852755522 แจ้งแก้ไขข้อมูล
551. กลาง 1056 ว่าที่ร้อยตรี รัตนชัย เพ็ชรสมบัติ Null โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ 1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250 0817612816 แจ้งแก้ไขข้อมูล
552. กลาง 112 พ.อ.อ. ไพโรชน์ ศรีจันทรัตน์ Null 5 หมู่1 ต.ฝากห้วย อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 27000 03742-5141 แจ้งแก้ไขข้อมูล
553. กลาง 532 คุณ ปราณี ชัยศิลป์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว 27000 037425141 แจ้งแก้ไขข้อมูล
554. กลาง 249 คุณ จำนง ชัยสุวรรณรักษ์ Null โรงพยาบาลสิงห์บุรี ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง สิงหบุรี 16000 036 522507 แจ้งแก้ไขข้อมูล
555. กลาง 594 คุณ วัฒนะ คล้ายดี Null โรงพยาบาลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรีย์ สิงห์บุรี 16110 036-581993 แจ้งแก้ไขข้อมูล
556. กลาง 684 คุณ นิตยา ไวประดับ Null ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสิงห์บุรี อ.เมือง สิงห์บุรี 16000 036 522507 แจ้งแก้ไขข้อมูล
557. กลาง 1051 คุณ สุรศักดิ์ สุรีรัตน์ Null วิทยาลัยการสาะรณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 083-0776939 แจ้งแก้ไขข้อมูล
558. กลาง 1081 คุณ ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์ Null 46 ม.6 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 035220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
559. กลาง 1110 คุณ ประสิทธิ์ กล้าหาญ 16 ก.ย. 2511 กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 99/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 สุพรรณบุรี 72000 0866685234 035502784 prasitti@live.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
560. กลาง 1138 ดร. ปริญญา จิตอร่าม Null วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 035454050 แจ้งแก้ไขข้อมูล
561. กลาง 1164 นางสาว อ่อนนุช หมวดคูณ 13 ธ.ค. 2523 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลอู่ทอง 220 หมู่ 15 ถนนจรเข็สามพัน อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 0878061622 087806162 แจ้งแก้ไขข้อมูล
562. กลาง 206 คุณ ชัชวาล สิงหรัตนศรี Null โรงเรียนธรรมโชติศึกษา อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 035-578089 แจ้งแก้ไขข้อมูล
563. กลาง 344 คุณ อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล Null เลขที่ 5 ถ.นางแว่นแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 0907911221 แจ้งแก้ไขข้อมูล
564. กลาง 4 คุณ ชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 035525862 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
565. กลาง 420 คุณ ประณีต สิงห์ทอง Null โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 035 514999 แจ้งแก้ไขข้อมูล
566. กลาง 531 คุณ สุภาพร องค์สุริยานนท์ Null เลขที่ 152 หมู่ 3 ต.ท่าระหัด อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 0894473565 แจ้งแก้ไขข้อมูล
567. กลาง 67 คุณ ปรีชา กิจวัฒนชัย Null 152 หมู่ 4 ถนนเทศบาล ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 035521966 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
568. กลาง 744 คุณ สุภาณี บำรุงเวช Null 244/37 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 035223211 แจ้งแก้ไขข้อมูล
569. กลาง 745 คุณ พรทิพย์ ปิ่นกุมภีร์ Null โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 035551419 แจ้งแก้ไขข้อมูล
570. กลาง 275 คุณ สมศักดิ์ ปิยะทัศน์ศรี Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.เมือง อยุธยา 13000 035-241520 แจ้งแก้ไขข้อมูล
571. กลาง 353 คุณ วัฒนา สาระขวัญ Null โรงพยาบาลพระบาลพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000 035211888 แจ้งแก้ไขข้อมูล
572. กลาง 50 ผศ. สุพร พูลสุข Null 101/3 หมู่ 5 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000 035-268515 แจ้งแก้ไขข้อมูล
573. กลาง 1080 คุณ ทวีศักดิ์ คำกลึง Null 43/2 ม.2 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 0865661936 แจ้งแก้ไขข้อมูล
574. กลาง 1180 นางสาว ทวิปภา เจริญสุข 4 พ.ค. 2503 กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลอุทัยธานี 56 ถนนรักการดี อำเภอเมือง อุทัยธานี 61000 0612946692 056511081 แจ้งแก้ไขข้อมูล
575. กลาง 636 คุณ สุรีรัตน์ อุนการุณวงษ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง อุทัยธานี 61000 056 512947 แจ้งแก้ไขข้อมูล
576. กลาง 933 คุณ อรวดี สุจารี Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 05653-1210 แจ้งแก้ไขข้อมูล
577. กลาง 1006 คุณ บุญเยี่ยม สุทธิพงศ์เกียรติ Null โรงพยาบาลอ่างทอง ต. บางแก้ว อ.เมือง อ่างทอง 14000 035615111 แจ้งแก้ไขข้อมูล
578. กลาง 259 คุณ ชวลี ศรีเรือง Null โรงเรียนวิเศษชัยชาญ ตันติวิทยาภูมิ อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 03563-1206 แจ้งแก้ไขข้อมูล
579. กลาง 415 คุณ สำรอง คุณวุฒิ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง อ่างทอง 14000 035 611222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
580. กลาง 492 คุณ วาสนา พงษ์สุภษะ Null 71/1 หมู่ที่ 8 ต.โพสะ อ.เมือง อ่างทอง 14000 03561 1222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
581. กลาง 522 คุณ รื่นฤดี บุญประดับ Null โรงเรียนสตรีอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง อ่างทอง 14000 035-611511 แจ้งแก้ไขข้อมูล
582. กลาง 1031 คุณ สุขประเสริฐ ทับสี Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160 032-494014 แจ้งแก้ไขข้อมูล
583. กลาง 1038 คุณ สิริรัตน์ สุขอร่าม Null กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลท่ายาง อ.ท่ายาง เพชรบุรี 76130 089-9139888 แจ้งแก้ไขข้อมูล
584. กลาง 1097 คุณ ศิริพร เทพสูตร Null กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 48 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแซง อ.เมือง เพชรบุรี 76000 032425284 ต่อ 127 แจ้งแก้ไขข้อมูล
585. กลาง 126 อาจารย์ สมฤดี ศิริเศรษฐ Null มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง เพชรบุรี 76000 032492300 แจ้งแก้ไขข้อมูล
586. กลาง 261 คุณ สุพรรณี สฤษดิ์อภิรักษ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง เพชรบุรี 76000 032 425100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
587. กลาง 589 คุณ สิร์รัตน์ กตเวทิตตาวงศ์ Null 297 หมู่ 4 ซ.ข้างไฟฟ้าเขต ถ.ราชดำเนิน ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032 425100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
588. กลาง 590 คุณ วิไลรัตน์ เดียวกูล Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง เพชรบุรี 76000 032 425100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
589. กลาง 263 คุณ ถวิล อุดทา Null สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ (วิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์) ต.สะเคียง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000 056-737089 แจ้งแก้ไขข้อมูล
590. กลาง 418 คุณ ฐิติมา บุญรอดกลับ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000 056-711010 แจ้งแก้ไขข้อมูล
591. กลาง 445 คุณ อนงค์รักษณ์ ทองเรือง Null โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อ.เมือง เพชรบูรณ์ 64000 056-717600 แจ้งแก้ไขข้อมูล
592. กลาง 620 คุณ วิภาดา จูฑาพลกุล Null 280/29 ตรอกวจี 4 ถ.วจี อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 05671-760 แจ้งแก้ไขข้อมูล
593. กลาง 70 อาจารย์ วัชรี ไวชมภู Null วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67000 056-737092 แจ้งแก้ไขข้อมูล
594. กลาง 726 คุณ พรรณภา มาตย์ภูธร Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 หมู่ 10 ต.สักทอง อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67000 056-711010 แจ้งแก้ไขข้อมูล
595. กลาง 850 คุณ คำพัน หินแก้ว Null โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 056 791426 แจ้งแก้ไขข้อมูล
596. กลาง 556 คุณ เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ Null 109/14 หมู่2 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง เพรชบุรี 70160 085-1745474 แจ้งแก้ไขข้อมูล
597. ตะวันออกเฉียงเหนือ 104 คุณ กัลยานี วังโรสิทธิ Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
598. ตะวันออกเฉียงเหนือ 15 คุณ คำพวง เตโช Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
599. ตะวันออกเฉียงเหนือ 205 คุณ สนั่น สนธิสัมพันธ์ Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
600. ตะวันออกเฉียงเหนือ 27 คุณ สมจิต พานิช Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
601. ตะวันออกเฉียงเหนือ 295 คุณ ปิยภา นรโรค Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
602. ตะวันออกเฉียงเหนือ 304 คุณ ยรรยง แสนพาน Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
603. ตะวันออกเฉียงเหนือ 37 คุณ เกรียงศักดิ์ ไชยยา Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
604. ตะวันออกเฉียงเหนือ 398 คุณ สุมนา ศรีชลาสัย Null เกษียณอายุ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
605. ตะวันออกเฉียงเหนือ 447 คุณ โสภา ยังมี Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
606. ตะวันออกเฉียงเหนือ 461 ดร. วีณา นานาศิลป์ Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
607. ตะวันออกเฉียงเหนือ 462 คุณ สิทธิพงษ์ ละม้ายศรี Null เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
608. ตะวันออกเฉียงเหนือ 476 พ.ท.หญิง ผุสดี เทียมทัด Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
609. ตะวันออกเฉียงเหนือ 486 คุณ ณรงค์ จันทรศิริ Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
610. ตะวันออกเฉียงเหนือ 487 คุณ จำรัส บุญคุ้ม Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
611. ตะวันออกเฉียงเหนือ 519 คุณ วิวรรณ รองนุชิต Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
612. ตะวันออกเฉียงเหนือ 536 คุณ ลักษมี ออสวัสดิ์ Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
613. ตะวันออกเฉียงเหนือ 613 คุณ นฤภร ต้นบุญ Null เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
614. ตะวันออกเฉียงเหนือ 88 คุณ รจนา ทองสุทธิ์ Null เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
615. ตะวันออกเฉียงเหนือ 99 คุณ สมชาย ศัพทเสน Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
616. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1012 คุณ ยุพาพร มาพะเนาว์ Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ถ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 "0862252674, 043812489" แจ้งแก้ไขข้อมูล
617. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1057 คุณ ศิวกุล นาถ้ำพลอย Null โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลุ่มงานสุขศึกษา 283 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 043811020 ต่อ 1218 แจ้งแก้ไขข้อมูล
618. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1115 คุณ วิมลรัตน์ ภูผาสุข 28 ส.ค. 2502 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 1 ถนนกมลชัยพัฒนา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ 46000 043812150 043811561 แจ้งแก้ไขข้อมูล
619. ตะวันออกเฉียงเหนือ 665 คุณ สมศักดิ์ เนตวงษ์ Null 163 ถ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
620. ตะวันออกเฉียงเหนือ 931 คุณ ศิริมา โคตตาแสง Null โรงพยาบาลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220 แจ้งแก้ไขข้อมูล
621. ตะวันออกเฉียงเหนือ 935 คุณ แอนนา แสบงบาล Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 0867166606 แจ้งแก้ไขข้อมูล
622. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1023 คุณ วิรัช มั่นในบุญธรรม Null กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.ขอนแก่น 56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 043236005 แจ้งแก้ไขข้อมูล
623. ตะวันออกเฉียงเหนือ 106 คุณ พิสมัย หงษ์สา Null 56/36 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
624. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1119 เรืออากาศเอกหญิง สดใส ศรีสอาด 21 มี.ค. 2508 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 90/1 หมู่ 4 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 043222741 ssrisaad@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
625. ตะวันออกเฉียงเหนือ 113 คุณ กาญจนา พงษ์ใหม่ Null ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
626. ตะวันออกเฉียงเหนือ 203 คุณ กีรติวัฒน์ อัคเส Null โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อ.ภูเวียง ขอนแก่น 40150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
627. ตะวันออกเฉียงเหนือ 244 ดร. รุจิรา ดวงสงค์ Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง ขอนแก่น 40002 043362077 043347058 แจ้งแก้ไขข้อมูล
628. ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40002 แจ้งแก้ไขข้อมูล
629. ตะวันออกเฉียงเหนือ 325 รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40000 043236906 แจ้งแก้ไขข้อมูล
630. ตะวันออกเฉียงเหนือ 339 รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ Null ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40002 043362077 043347058 แจ้งแก้ไขข้อมูล
631. ตะวันออกเฉียงเหนือ 371 คุณ วันเพ็ญ ศิวารมย์ Null ฝ่านสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต6 ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
632. ตะวันออกเฉียงเหนือ 382 คุณ ศิริพร เกตุดาว Null โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
633. ตะวันออกเฉียงเหนือ 460 คุณ สุดาวดี กิตติโพวานนท์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
634. ตะวันออกเฉียงเหนือ 518 คุณ วิชัยศักดิ์ คูหาทอง Null 138/16 ซ.ศรีจันทร์16 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 04322-6449 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
635. ตะวันออกเฉียงเหนือ 53 คุณ สิริลักษณ์ ประเสริฐ Null 21 ถ.กสิกรสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
636. ตะวันออกเฉียงเหนือ 574 คุณ มานะ ลอศิริกุล Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40000 043224901 แจ้งแก้ไขข้อมูล
637. ตะวันออกเฉียงเหนือ 575 คุณ ประคอง นันท์ดี Null งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
638. ตะวันออกเฉียงเหนือ 588 คุณ บุหลัน ถาวรวัฒนยงค์ Null 117/2 ซ.3 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
639. ตะวันออกเฉียงเหนือ 595 คุณ เตรียมศักดิ์ ใจสนุก Null 283/25 ถ.กลางเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
640. ตะวันออกเฉียงเหนือ 637 คุณ กัณหา เกียรติสุด Null สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่6 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
641. ตะวันออกเฉียงเหนือ 705 คุณ ทรงเดช ยศจำรัส Null โรงพยาบาลชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
642. ตะวันออกเฉียงเหนือ 927 คุณ รัชนี สุวรรณดี Null โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อ.กระนวน ขอนแก่น 40170 043251321 แจ้งแก้ไขข้อมูล
643. ตะวันออกเฉียงเหนือ 93 คุณ ธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์ Null 243/108 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 043242207 แจ้งแก้ไขข้อมูล
644. ตะวันออกเฉียงเหนือ 145 คุณ สุขชัย อรรคธรรม Null 227 ถ.โนนไฮเมืองเก่า อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
645. ตะวันออกเฉียงเหนือ 170 คุณ ประทุมพร เชื่อถือ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
646. ตะวันออกเฉียงเหนือ 227 คุณ อารมณ์ สุขมาก Null สำนักงานสาธาณรสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
647. ตะวันออกเฉียงเหนือ 274 คุณ อรอวรรณ ตั้งภูมิ Null โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
648. ตะวันออกเฉียงเหนือ 281 คุณ รัตนาภรณ์ ศรีพนม Null โรงพยาบาลชัยภูมิ อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
649. ตะวันออกเฉียงเหนือ 558 คุณ อริศรา สุวธีรพันธ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
650. ตะวันออกเฉียงเหนือ 864 คุณ กรองทอง เสนชัย Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36170 0448110058 ต่อ 310 แจ้งแก้ไขข้อมูล
651. ตะวันออกเฉียงเหนือ 944 คุณ สุทธิรัตน์ ศรัญภสวัสดิ์ Null โรงพยาบาลจตุรัส 9 ม.7 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 044851499 ต่อ 110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
652. ตะวันออกเฉียงเหนือ 987 คุณ ฉวีวรรณ ภิรมย์ชม Null โรงพยาบาลจัตุรัส 9 ม.7 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 "044851200, 851 499" แจ้งแก้ไขข้อมูล
653. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1083 คุณ เพ็ญประภา มัยวงศ์ Null โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีอูด 229 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม นครพนม 48150 0801938564 แจ้งแก้ไขข้อมูล
654. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1084 คุณ พุทธพร กล้าขยัน Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม 198 ม.1 อ.ศรีสงคราม นครพนม 48150 "042056208, 042597429" แจ้งแก้ไขข้อมูล
655. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1120 คุณ ไกรลาศ โกษาแสง 28 ก.ค. 2509 โรงพยาบาลนครพนม 29/2 ซอยร่วมพัฒนา ถนนกลางเมือง ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง นครพนม 48000 0810491131 042514229 kailas_ko@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
656. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1122 คุณ โกมล บุญแก้ว 18 ต.ค. 2519 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 381/1 หมู่บ้านอัมพร 2 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ซอย 5 สุขาวดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง นครพนม 48000 0863820181 042512196 g4436560@yahool.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
657. ตะวันออกเฉียงเหนือ 332 คุณ พนมพร กุศลาภิรมย์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อ.เมือง นครพนม 48000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
658. ตะวันออกเฉียงเหนือ 364 คุณ สิโรชินี โอชโร Null โรงเรียนเรณูนครวิทยากูล อ.เรณูนคร นครพนม 48170 แจ้งแก้ไขข้อมูล
659. ตะวันออกเฉียงเหนือ 971 คุณ สมภพ เนตรไลย์ Null โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม นครพนม 48110 "042-540088, 083-1513678" แจ้งแก้ไขข้อมูล
660. ตะวันออกเฉียงเหนือ 972 คุณ ขวัญดาว พันธ์หมุด Null โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ อ.ธาตุพนม นครพนม 48110 "0425412556, 0862221199" แจ้งแก้ไขข้อมูล
661. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1022 คุณ จิตชนก กิจวิรัตน์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง นครราชสีมา 30280 044222541 แจ้งแก้ไขข้อมูล
662. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1063 คุณ อรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์ Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 "044-235131 32, 089-5845252" แจ้งแก้ไขข้อมูล
663. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1117 คุณ สุพจน์ เตชเจริญศรี 19 มี.ค. 2509 กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 0812646920 supott2001@yahoo.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
664. ตะวันออกเฉียงเหนือ 336 ผศ.ดร. ธนิดา มีต้องปัน Null บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
665. ตะวันออกเฉียงเหนือ 366 คุณ อรุณศรี มงคลชาติ Null โรงพยาบาลชลประทาน อ.ประทาย นครราชสีมา 30360 แจ้งแก้ไขข้อมูล
666. ตะวันออกเฉียงเหนือ 38 คุณ ระเด่น หัสดี Null 260 หมู่บ้านพุทธานี ถ.ปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
667. ตะวันออกเฉียงเหนือ 406 คุณ นงนุช พุทธประสิทธิ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
668. ตะวันออกเฉียงเหนือ 470 คุณ สัญญา สุวิชาเชิดชู Null งานสุขศึกษา ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงะยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
669. ตะวันออกเฉียงเหนือ 553 คุณ ณัฎฐีนีภรณ์ ยุวานนท์ Null 177 ถ.ช้างเผือก แขวงในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
670. ตะวันออกเฉียงเหนือ 561 คุณ ละเอียด หัสดี Null 260 หมู่บ้านพุทธานี ถ.ปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
671. ตะวันออกเฉียงเหนือ 57 คุณ จิราภรณ์ เพศประเสริฐ Null 254/2 ถ.กำแพงสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
672. ตะวันออกเฉียงเหนือ 600 คุณ สุวรรณา หนูเพชร Null โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
673. ตะวันออกเฉียงเหนือ 606 คุณ จิรภา โพธิ์พัฒนชัย Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง นครราชสีมา 30280 แจ้งแก้ไขข้อมูล
674. ตะวันออกเฉียงเหนือ 615 คุณ นิตยา โชตินอก Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
675. ตะวันออกเฉียงเหนือ 623 คุณ อรอำไพ วินทะไชย Null โรงเรียนสารพัดช่าง 28 ถ.มิตรภาพ ต.หมื่นไวย์ อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
676. ตะวันออกเฉียงเหนือ 635 คุณ พัฒนา จินวงษ์ Null 51/2 ถ.พลล้าน ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
677. ตะวันออกเฉียงเหนือ 646 คุณ นุชนาถ ชูเกียรติ Null โรงพยาบาลครบุรี ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อ.นครบุรี นครราชสีมา 30210 แจ้งแก้ไขข้อมูล
678. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1094 พระ มหานิรันดร์ นิรันตโร Null วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดส่งเสริมสุขภาพ) บ้านแสงเจริญ ต.นาแสง อ.ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 0810557126 แจ้งแก้ไขข้อมูล
679. ตะวันออกเฉียงเหนือ 214 คุณ นงคราญ ปุงไธสง Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
680. ตะวันออกเฉียงเหนือ 365 คุณ มาลัย ขำเหมือน Null โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กลุ่มงานสุขศึกษา อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
681. ตะวันออกเฉียงเหนือ 388 คุณ เกษมสรวล สุดสวาท Null เลขที่ 5 ถ.สันติประชา อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
682. ตะวันออกเฉียงเหนือ 514 คุณ เทียนทอง บุญยรางกูร Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง บุรีรัมย์ 17000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
683. ตะวันออกเฉียงเหนือ 664 คุณ จิรพร สร้อยสุวรรณ Null 261/7 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
684. ตะวันออกเฉียงเหนือ 856 คุณ กังสดาล แพไธสง Null โรงพยาบาลหนองหงษ์ อ.หนองหงษ์ บุรีรัมย์ 31240 044669028 แจ้งแก้ไขข้อมูล
685. ตะวันออกเฉียงเหนือ 984 คุณ เริงสิทธิ์ นามวิชัยศิริกุล Null งานทันตสาธารณสุข (กลุ่มงานบริการทางการแพทย์) โรงพยาบาลลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 "044661242, 0879607422" แจ้งแก้ไขข้อมูล
686. ตะวันออกเฉียงเหนือ 985 ผศ. นันทนา คงนันทะ Null มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31130 0865840244 แจ้งแก้ไขข้อมูล
687. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1021 คุณ บัววรุณ ศรีชัยกุล Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 029894040 แจ้งแก้ไขข้อมูล
688. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1116 คุณ นิรมล โทแก้ว 10 มี.ค. 2508 กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม เลขที่ 34 ถนนธรรมวงศาสารถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง มหาสารคาม 44000 0897113540 043740993 แจ้งแก้ไขข้อมูล
689. ตะวันออกเฉียงเหนือ 279 คุณ ปริศนา ทองโยธี Null 9/9 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน อ.เมือง มหาสารคาม 44000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
690. ตะวันออกเฉียงเหนือ 45 ผศ.ดร. ชัยยง ขามรัตน์ Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
691. ตะวันออกเฉียงเหนือ 622 คุณ สุพรรณี เหล่าจุมพล Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง มหาสารคาม 44000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
692. ตะวันออกเฉียงเหนือ 643 ดร. ทักษิณา ไกรราช Null วิทยาลัยพยาบาลศรีสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
693. ตะวันออกเฉียงเหนือ 725 คุณ อัมพร ลางคุลานนท์ Null โรงพยาบาลเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน มหาสารคาม 44160 แจ้งแก้ไขข้อมูล
694. ตะวันออกเฉียงเหนือ 803 คุณ อรณต วัฒนะ Null 10 ถ.นครสวรรค์ 44 ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000 086-8543875 แจ้งแก้ไขข้อมูล
695. ตะวันออกเฉียงเหนือ 805 คุณ เขมิกา สมบัติโยธา Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
696. ตะวันออกเฉียงเหนือ 923 ผศ.ดร. พิสมัย หอมจำปา Null คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ในเมือง อ.เมือง มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
697. ตะวันออกเฉียงเหนือ 929 ผศ. ธิดารัตน์ สมดี Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
698. ตะวันออกเฉียงเหนือ 960 ผศ.ดร. สงครามชัย ลีทองดี Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
699. ตะวันออกเฉียงเหนือ 961 รศ.ดร. จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
700. ตะวันออกเฉียงเหนือ 962 รศ. อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
701. ตะวันออกเฉียงเหนือ 963 คุณ ณัชชลิดา ยุคะลัง Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
702. ตะวันออกเฉียงเหนือ 964 คุณ ขวัญใจ ศุกรนันทน์ Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
703. ตะวันออกเฉียงเหนือ 965 ผศ.ดร. วิรัติ ปานศิลา Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
704. ตะวันออกเฉียงเหนือ 966 ผศ. วรพจน์ พรหมสัตยพรต Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
705. ตะวันออกเฉียงเหนือ 967 คุณ สุไวย์รินทร์ ศรีชัย Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
706. ตะวันออกเฉียงเหนือ 968 คุณ จารุวรรณ วิโรจน์ Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
707. ตะวันออกเฉียงเหนือ 986 คุณ มนัสดา อุ่นโสมย์ Null โรงพยาบาลบรบือ อ.บรบือ มหาสารคาม 44130 "043771439, 043771079" แจ้งแก้ไขข้อมูล
708. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1025 คุณ ทำนอง กลางประพันธ์ Null ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลหนองสูง 59 ม.8 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง มุกดาหาร 49160 "042635281, 0812622945" แจ้งแก้ไขข้อมูล
709. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1189 นาง เรืองอุไร แสนสุข 4 เม.ย. 2510 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมุกดาหาร 24 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง มุกดาหาร 49000 0897826537 042611285 แจ้งแก้ไขข้อมูล
710. ตะวันออกเฉียงเหนือ 148 คุณ สัญชัย ตุลาบดี Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
711. ตะวันออกเฉียงเหนือ 481 คุณ พรเพ็ญ กิ่งคำวงศ์ Null ฝ่ายการพยาบาลและสุขศึกษา โรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
712. ตะวันออกเฉียงเหนือ 592 คุณ นงค์รัก ผลประจักษ์ Null โรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
713. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1016 คุณ สุคนทิพย์ ศรีวิเศษ Null โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35000 0846067570 แจ้งแก้ไขข้อมูล
714. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1098 นพ. สุระ วิเศษศํกดิ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 52 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 "0847111876, 0902627007" แจ้งแก้ไขข้อมูล
715. ตะวันออกเฉียงเหนือ 226 ผศ. เพ็ญศรี อินทรชาติ Null 55/1 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 0817993949 แจ้งแก้ไขข้อมูล
716. ตะวันออกเฉียงเหนือ 307 คุณ สุวลี รุ่งเรือง Null โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
717. ตะวันออกเฉียงเหนือ 311 คุณ สุรางค์ สุวภาพ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
718. ตะวันออกเฉียงเหนือ 367 คุณ เฉลิมพงษ์ สุ่มมาตย์ Null โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฝ่ายการพยาบาล ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
719. ตะวันออกเฉียงเหนือ 42 คุณ สำเนาว์ แวงวรรณ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
720. ตะวันออกเฉียงเหนือ 491 คุณ ทองสุข โพนเงิน Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
721. ตะวันออกเฉียงเหนือ 560 คุณ พิสิษฐ์ ศิริสุวรรณ Null โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 แจ้งแก้ไขข้อมูล
722. ตะวันออกเฉียงเหนือ 690 คุณ วัฒนา จันโทริ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
723. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1058 คุณ ชูพงษ์ ชวดพงษ์ Null โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาก๊อก 111 ม.6 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ ศรีษะเกษ 33140 0848271470 แจ้งแก้ไขข้อมูล
724. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1059 คุณ ประกอบกิจ ศิลาโชติ Null โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ ศรีษะเกษ 33140 0817902293 แจ้งแก้ไขข้อมูล
725. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1085 คุณ สมิชา คำผุย Null โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ต.หมากเขียบ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 0897221981 แจ้งแก้ไขข้อมูล
726. ตะวันออกเฉียงเหนือ 39 ดร. พรเพ็ญ ศรีบุญเรือง Null 1422/4 ถ.โรงไฟฟ้า ต.เมืองใต้ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
727. ตะวันออกเฉียงเหนือ 401 คุณ วัลภา วิเศษสุกล Null 636 อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 แจ้งแก้ไขข้อมูล
728. ตะวันออกเฉียงเหนือ 920 คุณ ศศิธร จันทร์ขอนแก่น Null 50/8 ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองเหนือ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
729. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1049 คุณ ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม Null มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงมุม อ.เมือง สกลนคร 47000 "042970029, 0833454113" แจ้งแก้ไขข้อมูล
730. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1061 คุณ วิบูลย์สุข ตาลกุล Null มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงมุม อ.เมือง สกลนคร 47000 081-6576011 แจ้งแก้ไขข้อมูล
731. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1062 คุณ ณีรนุช วรไธสง Null มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงมุม อ.เมือง สกลนคร 47000 0819742415 แจ้งแก้ไขข้อมูล
732. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1064 คุณ นำพร อินสิน Null มหาวิทยาลัยราชถัฎสกลนคร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 081-7109920 แจ้งแก้ไขข้อมูล
733. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1064 คุณ อำพร อินสิน Null มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงมุม อ.เมือง สกลนคร 47000 0817109920 แจ้งแก้ไขข้อมูล
734. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1121 คุณ มานิตย์ ไชยพะยวน 5 ธ.ค. 2511 งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 0918635162 offside49@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
735. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1187 นาย ประทีป พรมภาพ 19 มี.ค. 2506 กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสกลนคร 1041 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร 47000 0862223366 prompap@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
736. ตะวันออกเฉียงเหนือ 287 คุณ วรรณี อุปพงษ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง สกลนคร 47000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
737. ตะวันออกเฉียงเหนือ 300 คุณ อัศนีย์ แสงวงค์ Null โรงเรียนสกลราชวิทยากูล อ.เมือง สกลนคร 27200 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
738. ตะวันออกเฉียงเหนือ 922 คุณ แสงจันทร์ ใกล้ฝน Null สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ สกลนคร 47150 042781133 แจ้งแก้ไขข้อมูล
739. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1015 คุณ ดวงกมล จันทร์ฤกษ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ถ.กรุงศรีนตา ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 "044520393, 0817259956" แจ้งแก้ไขข้อมูล
740. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1017 คุณ สมศรี บุญมี Null ฝ่ายสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 081-3935168 แจ้งแก้ไขข้อมูล
741. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1102 คุณ พัณณ์ชิตา ตั้งจิตเพียรโชค Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 044511757 ต่อ 425 แจ้งแก้ไขข้อมูล
742. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1103 คุณ อัสนี นาคาวงค์ Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 0834658818 แจ้งแก้ไขข้อมูล
743. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1181 นาย ยุทธชัย นพพิบูลย์ 1 มิ.ย. 2516 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง สุรินทร์ 62000 0848342882 แจ้งแก้ไขข้อมูล
744. ตะวันออกเฉียงเหนือ 370 ผศ. สุธน ทิวทอง Null 141 ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 - แจ้งแก้ไขข้อมูล
745. ตะวันออกเฉียงเหนือ 46 คุณ สุพรรณี ปานเจริญ Null 63 ถ.มูลศาสตร์สาทร อ.เมือง สุรินทร์ 32000 0818770064 แจ้งแก้ไขข้อมูล
746. ตะวันออกเฉียงเหนือ 497 คุณ ไพจิตร โสภา Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายสุขศึกษา อ.เมือง สุรินทร์ 32000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
747. ตะวันออกเฉียงเหนือ 689 คุณ มาลี นพเก้า Null 94 ม.9 ต.นาดี อ.เมือง สุรินทร์ 32000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
748. ตะวันออกเฉียงเหนือ 284 คุณ ภาวณี พรหมพันธ์ไจ Null 688 ถ.โพธิชัย อ.เมือง หนองคาย 43000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
749. ตะวันออกเฉียงเหนือ 288 คุณ วนิดา มิตะนุ Null โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง หนองคาย 43000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
750. ตะวันออกเฉียงเหนือ 480 คุณ ถาวรศักดิ์ บุญสิทธิ์ Null โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง หนองคาย 43000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
751. ตะวันออกเฉียงเหนือ 855 คุณ สุวัฒน์ มงคลสวัสดิ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย อ.เมือง หนองคาย 43000 042465067 ต่อ 121 แจ้งแก้ไขข้อมูล
752. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1024 คุณ ธนิดา นิลนามะ Null 291 ม.6 ถ.อรุณประดิษฐ์ ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000 0455119408 แจ้งแก้ไขข้อมูล
753. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1118 คุณ เพ็ญนภา บุญพุฒ 5 ส.ค. 2516 กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000 0455119409 ต่อ 4000 pennapa_tum@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
754. ตะวันออกเฉียงเหนือ 215 คุณ อรศรี เสงี่ยมศักดิ์ Null โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง อำนาจเจริญ แจ้งแก้ไขข้อมูล
755. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1053 จ่าเอก ณัฐพงษ์ สิงห์สาธร Null โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทู่ ม.1 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ อุดรธานี 41150 0422150858 ต่อ 20 แจ้งแก้ไขข้อมูล
756. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1069 คุณ ณัฐชรัตน์ ณภัทรธัญธนากุล Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลอุดรธานี 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 042245555 ต่อ 1119 แจ้งแก้ไขข้อมูล
757. ตะวันออกเฉียงเหนือ 578 คุณ สลิลลดา คูหาทอง Null โรงพยาบาลอุดรธานี 177/1 ถ.ศรีชมชื่น ซ.ศรีชมชื่น5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
758. ตะวันออกเฉียงเหนือ 626 คุณ อัจฉรา พงษ์ไทย Null 44/2 ซ.2 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
759. ตะวันออกเฉียงเหนือ 671 คุณ สันติภาพ วงศ์ศิริ Null 72/38 ถ.บ้านโนน ต.หมากแข็ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
760. ตะวันออกเฉียงเหนือ 68 รศ. เฉลิมชาติ ศรีสะอาด Null สถาบันการพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี 184 หมู่ 5 ซ.พรหมประกาย4 ถ.พรหมประกาย ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 042443593 102 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
761. ตะวันออกเฉียงเหนือ 825 คุณ เพียงใจ โพธิ์เงิน Null ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง 36 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง อุดรธานี 41330 042207375-80 แจ้งแก้ไขข้อมูล
762. ตะวันออกเฉียงเหนือ 94 คุณ วิลาวรรณ อภิปุญญานนท์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง อุดรธานี 41000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
763. ตะวันออกเฉียงเหนือ 947 คุณ สมศรี พุทธตรี Null โรงพยาบาลกุมภวาปี ถ.จิระประสงค์ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี อุดรธานี 41110 042-334213 แจ้งแก้ไขข้อมูล
764. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1050 คุณ ถนอม มารัตน์ Null ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี สาขาสมาคมสภา 129 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง(เทศบาล) อุบลราชธานี 34000 0817605519 แจ้งแก้ไขข้อมูล
765. ตะวันออกเฉียงเหนือ 14 คุณ เพชรศรี จำปีศรี Null 33 ถ.พนม ซ.พนม7 อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
766. ตะวันออกเฉียงเหนือ 229 คุณ สิริวัฒน์ ลิมปวิทยากุล Null สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่7 อ.เมือง อุบลราชธานี 34120 แจ้งแก้ไขข้อมูล
767. ตะวันออกเฉียงเหนือ 272 คุณ ศิริพร โสมเกษตรินทร์ Null โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
768. ตะวันออกเฉียงเหนือ 357 คุณ ภูมิจิตร ประคำทอง Null โรงพยาบาลสมเด็จพระยุหราช อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 แจ้งแก้ไขข้อมูล
769. ตะวันออกเฉียงเหนือ 431 คุณ ราตรี มณีเนตร Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
770. ตะวันออกเฉียงเหนือ 458 คุณ สุกานดา ญาณศิริ Null สำนักงานสามัญศึกษาอุบลราชธานี ถ.สรรสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
771. ตะวันออกเฉียงเหนือ 489 คุณ ส่องศรี แสงมณี Null โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
772. ตะวันออกเฉียงเหนือ 515 คุณ อัมพร อันสุวรรณ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
773. ตะวันออกเฉียงเหนือ 548 คุณ เสงี่ยมลักษณ์ แสนทวีสุข Null โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ ถ.สรรสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
774. ตะวันออกเฉียงเหนือ 828 คุณ เพียรใจ เฟื่องงาม Null โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 045244973 ต่อ 326 แจ้งแก้ไขข้อมูล
775. ตะวันออกเฉียงเหนือ 924 คุณ สุชาดา ประชุมทอง Null โรงพยาบาลเขมราฐ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 0895140848 แจ้งแก้ไขข้อมูล
776. ตะวันออกเฉียงเหนือ 928 ผศ. จริยา บัณฑวังกูร Null มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 04535200095 แจ้งแก้ไขข้อมูล
777. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1060 คุณ พิราวัลย์ พิมพาเรือ Null โรงพยาบาลเลย 32 ถ.มะลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000 0894184694 แจ้งแก้ไขข้อมูล
778. ตะวันออกเฉียงเหนือ 448 คุณ ชูอนงค์ อาษารัฐ Null โรงพยาบาลเลย ถ.มลิวัลย์ อ.เมืองเลย เลย 42000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
779. ตะวันออกเฉียงเหนือ 92 คุณ พยอม บุญเนตร Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ.เมือง เลย 42000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
780. เหนือ 1065 คุณ ณิชาพร วงศ์ธานี Null โรงพยาบาลลำปาง กลุ่มงานสุขศึกษา "0898509079, 0819601438" แจ้งแก้ไขข้อมูล
781. เหนือ 153 คุณ ณัชพล บรรเลงประดิษฐ์ Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
782. เหนือ 174 คุณ กาบแก้ว เสงี่ยมโปร่ง Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
783. เหนือ 200 คุณ กรรณิการ์ วานิชเจริญ Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
784. เหนือ 320 คุณ ถาวร กมลทิพย์ Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
785. เหนือ 323 พ.ต.ท.หญิง อัจนา เชาว์ประยูร Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
786. เหนือ 337 คุณ วิชัย วิริยา Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
787. เหนือ 36 คุณ ประทิน จาดตาล Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
788. เหนือ 422 คุณ บุญเจริญ อินติ Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
789. เหนือ 546 คุณ ประยงค์ กำแหงสงคราม Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
790. เหนือ 841 คุณ วิไลวรรณ ชาวด่าน Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
791. เหนือ 1158 รองศาสตราจารย์ มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล Null มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 ถนนนครชุม อำเภอเมือง กำแพงเพชร 62000 055706555 055706555 email: mantana-91@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
792. เหนือ 488 คุณ ละไม มณีเลิศ Null วิทยาลัยครูกำแพง คณะวิชาวิทยาศาสตร์ อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
793. เหนือ 566 คุณ กำไลทิพย์ ระน้อย Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมือง กำแพงเพชร 62160 055705198 แจ้งแก้ไขข้อมูล
794. เหนือ 693 คุณ สิรินาท ทองอร่าม Null งานสุขศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ถ.เทศบาล1 อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 055-710187-9 055-710200 แจ้งแก้ไขข้อมูล
795. เหนือ 937 คุณ นงนวล พูลเกษร Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 0557051879 ต่อ 140-1 แจ้งแก้ไขข้อมูล
796. เหนือ 974 คุณ ภิภพ แก่งศิริ Null 111/30 ม.3 ต.นครชุม อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 0897078237 แจ้งแก้ไขข้อมูล
797. เหนือ 165 ดร. สรรยาพร ตันภูมิประเทศ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก อ.เมือง ตาก 63000 055541340 แจ้งแก้ไขข้อมูล
798. เหนือ 405 คุณ สรณี กัณท์นิล Null 308 ม.5 ต.น้ำซึม อ.เมือง ตาก 63000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
799. เหนือ 414 คุณ เพลินใจ เลิศลักษณวงศ์ Null โรงพยาบาลแม่สอด ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง ตาก 23000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
800. เหนือ 597 คุณ ศุภวรรณ คุณโชติ Null โรงพยาบาลแม่สอด ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด ตาก 63110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
801. เหนือ 907 คุณ สมพิศ น้ำเจริญ Null หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ สถานีกาชาดเทพรัตน์ อ.เมือง ตาก 63000 055-5140612 055-514060 แจ้งแก้ไขข้อมูล
802. เหนือ 975 คุณ เดือนเพ็ญ โยเฮือง Null กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 025901614 แจ้งแก้ไขข้อมูล
803. เหนือ 1096 คุณ ปัณณวิชญ์ ปิยะอร่ามวงศ์ Null 72 ม.4 บ.ศาลา ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว น่าน 55120 0871794215 แจ้งแก้ไขข้อมูล
804. เหนือ 1146 คุณ อรทัย ใจบุญ Null 43 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง น่าน 55000 0847647876 แจ้งแก้ไขข้อมูล
805. เหนือ 56 คุณ เยาวลักษณ์ อนุรักษ์ Null 117 หมู่ 3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา น่าน 55110 0817643550 แจ้งแก้ไขข้อมูล
806. เหนือ 1067 คุณ สุดถนอม รอดอ่วม Null โรงพยาบาลพะเยา 269 ม.17 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา พะเยา 56000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
807. เหนือ 1114 ดร. เกษแก้ว เสียงเพราะ 7 ส.ค. 2521 คณะแพทย์ศาสตร์ (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา 19/2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา พะเยา 56000 0819128708 eungkaew@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
808. เหนือ 319 คุณ บุษราพร ผดุงรัตน์ Null 147/92 ม.1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา 56000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
809. เหนือ 333 คุณ สุนันทา นันทน์มาโนชญ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อ.เมือง พะเยา 56000 "054431129, 054481679" แจ้งแก้ไขข้อมูล
810. เหนือ 372 คุณ ระพีพรรณ ศิรินาถ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อ.เมือง พะเยา 56000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
811. เหนือ 400 คุณ ศศิธร ลิ้มสุวรรณ Null 244 ต.เชียงคำ อ.เชียงคำ พะเยา 56000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
812. เหนือ 921 คุณ สัจจา อำพันพงษ์ Null โรงพยาบาลวังทรายพูน อ.วังทรายพูน พิจิตร 66180 056695032 แจ้งแก้ไขข้อมูล
813. เหนือ 953 คุณ จารุภา คงรส Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 056611366 แจ้งแก้ไขข้อมูล
814. เหนือ 954 คุณ ศศลักษณ์ บุญเสวฐ Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 0896384554 แจ้งแก้ไขข้อมูล
815. เหนือ 1099 ดร. จิตศิริน ลายลักษณ์ Null สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 76/1 ม.7 ถ.หลังม.นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก 65000 0869374743 แจ้งแก้ไขข้อมูล
816. เหนือ 1100 ดร. ยุวดี ตรงต่อกิจ Null สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000 0873237256 แจ้งแก้ไขข้อมูล
817. เหนือ 1101 คุณ วิภาดา ศรีเจริญ Null คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000 080-7427510 แจ้งแก้ไขข้อมูล
818. เหนือ 1104 คุณ อรรถพล รอดแก้ว Null สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000 055-267106 แจ้งแก้ไขข้อมูล
819. เหนือ 188 คุณ ทองทิพย์ พงศ์สุภา Null โรงพยาบาลค่ายนเรศวรมหาราช อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
820. เหนือ 308 นพ. ศุภสิทธิ พรรณารุโณทัย Null โรงพยาบาลมหาราชพุทธชินราช อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
821. เหนือ 31 คุณ เสริมพันธ์ ทิพย์ประภา Null 200/10 ม.7 ต.บางระกาอ.บางระกา พิษณุโลก 65140 แจ้งแก้ไขข้อมูล
822. เหนือ 312 คุณ สาธร พัฒโนทัย Null โรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
823. เหนือ 375 คร. ปราโมทย์ วงษ์สวัสดิ์ Null คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
824. เหนือ 430 คุณ รุ่งกานต์ ศรลัมม์ Null 62 ม.10 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
825. เหนือ 563 คุณ จิระภา ขำพิสุทธิ์ Null คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
826. เหนือ 577 คุณ พิสมัย จารุชวลิต Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง พิษณุโลก 56000 0815967573 แจ้งแก้ไขข้อมูล
827. เหนือ 701 นพ. ธวัชชัย กมลธรรม Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
828. เหนือ 701 นพ. ธวัชชัย กมลธรรม Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
829. เหนือ 832 คุณ ประทิน อิ่มสุขศรี Null สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2 พิษณุโลก 118 อาคารไปรษณีย์ชั้น4 ถ.พุทธบูชา อ.เมือง พิษณุโลก 65000 055245111 ต่อ 5177 055247111 แจ้งแก้ไขข้อมูล
830. เหนือ 837 คุณ พรทิพย์ โตท่าโรง Null งานสุขศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000 055252052-706 แจ้งแก้ไขข้อมูล
831. เหนือ 940 คุณ ศรีวรรณ ติชะพันธุ์ Null โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160 0552100405 แจ้งแก้ไขข้อมูล
832. เหนือ 970 คุณ ทองพูล แต้สมบัติ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง พิษณุโลก 65000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
833. เหนือ 164 ดร. ชาตรี ประชาพิพัฒน์ Null 210 หมู่ 11 ต.ปอแสงทอง อ.เมือง ลำปาง 52100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
834. เหนือ 30 คุณ กาญจนา ประชาพิพัฒน์ Null 210 หมู่ 11 ต.ปอแสงทอง อ.เมือง ลำปาง 52100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
835. เหนือ 425 คุณ จิราพร เปียมณี Null วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เขลางค์นคร 282 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียน อ.เมือง ลำปาง 52000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
836. เหนือ 544 คุณ นงลักษณ์ โตบันลือภพ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ถ.ป่าขาม อ.เมือง ลำปาง 52000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
837. เหนือ 58 คุณ ศรีบุษย์ เทพสี Null 154/5 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
838. เหนือ 639 คุณ ชโรบล พลภักดี Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลลำปาง อ.เมือง ลำปาง 52000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
839. เหนือ 687 คุณ กัณฐิกา ธรรมสิทธิ์ Null 30 ถ. รวมเวียง ต. หัวเวียง อ. เมือง ลำปาง 52000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
840. เหนือ 692 คุณ สุพรรณี มากศิริ Null แผนกอนามัย กองการแพทย์และอนามัย กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง 52220 054334395 แจ้งแก้ไขข้อมูล
841. เหนือ 829 คุณ เสาร์แก้ว กันทรวงศ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 52000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
842. เหนือ 941 คุณ มุกดา เรืองศรีชัย Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลลำปาง อ.เมือง ลำปาง 52000 0894323529 แจ้งแก้ไขข้อมูล
843. เหนือ 240 คุณ เยาวลักษณ์ โพธาศรี Null ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง อ.เมือง ลำพูน 51000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
844. เหนือ 932 คุณ ธีรศักดิ์ คหวณิช Null โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง ลำพูน 51120 053555400 แจ้งแก้ไขข้อมูล
845. เหนือ 969 คุณ พวงผกา สุริวรรณ Null สำนักงานสาธาณรสุขจังหวัดลำพูน ต.เหมืองง่า อ.เมือง ลำพูน 51000 "0535324778, 0861898675" แจ้งแก้ไขข้อมูล
846. เหนือ 1014 คุณ อัญชลี จิตรนำทรัพย์ Null กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 1 ม.8 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง สุโขทัย 64120 056-681556 แจ้งแก้ไขข้อมูล
847. เหนือ 1156 นาง ณินญาภร ใจยอด 14 ก.พ. 2511 กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 สุโขทัย 64000 093-634469 055611702 ninpastime@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
848. เหนือ 1190 นางสาว สุนารี ทะน๊ะเป็ก 10 มี.ค. 2530 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง สุโขทัย 64210 0815318395 055615513 sunaree.mu@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
849. เหนือ 390 คุณ วิยะดา ดิลกวัฒนา Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง สุโขทัย 64210 แจ้งแก้ไขข้อมูล
850. เหนือ 404 คุณ สุดาภรณ์ กุมาร Null 2/56 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง สุโขทัย 64000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
851. เหนือ 666 คุณ วาริน เรืองเดช Null 192 ถ.จรดวิถีก่อง ต.ธานี อ.เมือง สุโขทัย 64000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
852. เหนือ 72 คุณ ถวี ศรีสุโข Null 115/17 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง สุโขทัย 64000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
853. เหนือ 1095 คุณ กิตติ์ คุณกิตติ Null คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 0904025599 แจ้งแก้ไขข้อมูล
854. เหนือ 11 คุณ สุวรรณ วิไลรัตน์ Null 63 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
855. เหนือ 117 คุณ ประไพ มีทรัพย์ Null โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
856. เหนือ 473 คุณ ณัชนันท์ ดีมาก Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53120 แจ้งแก้ไขข้อมูล
857. เหนือ 612 คุณ ดวงกมล ภูนวล (จันทร์นิมิตร) Null ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 33/16 ถ.ฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 089-272-88 แจ้งแก้ไขข้อมูล
858. เหนือ 681 คุณ นงลักษณ์ นิลวิเชียร Null มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
859. เหนือ 817 คุณ สุพิน ใจแก้ว Null ศูนย์สุขภาพ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
860. เหนือ 1013 คุณ สมพล วีระพงษ์สุชาติ Null 416/1 ม.5 ถ.วัดใหม่หน้าค่าย ซอย11 ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000 "053-711114, 084-1730918" แจ้งแก้ไขข้อมูล
861. เหนือ 360 คุณ ศรีพรรณ แสนช่างไม้ Null โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170 แจ้งแก้ไขข้อมูล
862. เหนือ 361 คุณ มนัชยา อมรรัตน์ Null โรงพยาบาลป่าแดด ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อ.ป่าแดด เชียงราย 57190 แจ้งแก้ไขข้อมูล
863. เหนือ 678 คุณ วิลาวัลย์ บุญประกอบ Null 80/10 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง เชียงราย 57100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
864. เหนือ 833 คุณ งามนิตย์ ราชกิจ Null 599/14 ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000 "053711911, 053711403" เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
865. เหนือ 163 คุณ พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ Null 8/2 ซ.10 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
866. เหนือ 193 คุณ จุฑารัตน์ บวรสิน Null คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลานามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
867. เหนือ 198 คุณ ปิยะดา คุณาวรารักษ์ Null ศูนย์วัณโรคเขต 10 ถ.ศรีดอนไชย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
868. เหนือ 199 คุณ สุนันท์ เลาหะวิสุทธิ์ Null 24 ซอย 8 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
869. เหนือ 201 คุณ บุญนาค ทัฬหิกรณ์ Null 51/32 ถ.ประชาสัมพันธ์ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
870. เหนือ 207 คุณ แสงหล้า อินทจักร์ Null โรงพยาบาลสวนปรุง (บ้านพักแพทย์) อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
871. เหนือ 208 คุณ สงวนศรี สุทธจิต Null โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
872. เหนือ 209 คุณ สุพัตรา โตวัน Null สถาบันการพลศึกษา อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
873. เหนือ 210 คุณ สมนึก เทพอุบล Null โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
874. เหนือ 211 คุณ พรทิพย์ อินสมพันธ์ Null สถาบันการพลศึกษา สนามกีฬาเทศบาล อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
875. เหนือ 223 คุณ ผ่องนภิส พละปัญญา Null 2 ถ.อารักษ์ ซ.1 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
876. เหนือ 24 คุณ อนุชา กิติชัยชาญ Null สถาบันการพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
877. เหนือ 270 คุณ ชยิดา โตธิรกุล Null ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูยน์ส่งเสริมสุขภาพ เขต10 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
878. เหนือ 292 คุณ วนิดา แจ่มจันทร์ Null 99/160 ม.4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210 แจ้งแก้ไขข้อมูล
879. เหนือ 293 คุณ มาลี รัตนพัลลภ Null ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 ลาออก แจ้งแก้ไขข้อมูล
880. เหนือ 377 คุณ วันเพ็ญ ริมวิทยากร Null 447 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
881. เหนือ 387 รศ.ดร. นิ่มอนงค์ งามประภาสม Null 349 ถ.บ้านนิคมสหกรณ์ ซอย9 ม.10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210 0815683133 แจ้งแก้ไขข้อมูล
882. เหนือ 413 คุณ พนิดา อัมทะพันธ์ Null 115 ถ.อนุชย์พงษ์ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
883. เหนือ 421 คุณ วรพิศ สมนาวรรณ Null 13/9 ม. 3 เทพประทานพรนิเวศ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
884. เหนือ 428 คุณ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ Null 96 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
885. เหนือ 453 คุณ วาสนา จันทร์สว่าง Null 86/202 3A ซ.5 หมู่บ้านวังตาล ถ.เชียงใหม่-หางดง อ.หางดง เชียงใหม่ 50230 แจ้งแก้ไขข้อมูล
886. เหนือ 490 คุณ วันทนีย์ ชวพงศ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
887. เหนือ 557 คุณ ธงชัย ปรีชา Null ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
888. เหนือ 565 คุณ อัจฉรา สนธิรัตน Null 7/2 ซ.1 ถ.สามล้าน อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
889. เหนือ 585 ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง Null คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290 แจ้งแก้ไขข้อมูล
890. เหนือ 60 คุณ จุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร Null ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 548 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 "053801160, 053281909" แจ้งแก้ไขข้อมูล
891. เหนือ 668 คุณ สถาพร แสงสุโพธิ์ Null ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
892. เหนือ 7 คุณ บุญสนอง ภิญโญ Null 8 ถ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ 501000 0897033249 แจ้งแก้ไขข้อมูล
893. เหนือ 8 คุณ วิไล สิริตาม Null 70/2 ซ.หมู่บ้านอุ่นเรือน อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
894. เหนือ 80 คุณ จันทร์เพ็ญ ทานเคหาสน์ Null 143/9 ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
895. เหนือ 81 ผศ. บุญศิรี คชสินธุ์ Null ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50002 แจ้งแก้ไขข้อมูล
896. เหนือ 840 คุณ วรวิทย์ ตาปิง Null วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 053-213269 แจ้งแก้ไขข้อมูล
897. เหนือ 842 คุณ จิราภรณ์ สุทธิสานนท์ Null วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 แจ้งแก้ไขข้อมูล
898. เหนือ 843 คุณ จงกลนี นำบุญจิตต์ Null วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 แจ้งแก้ไขข้อมูล
899. เหนือ 844 คุณ วราลักษณ์ ทองวินิจศิลป์ Null วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 แจ้งแก้ไขข้อมูล
900. เหนือ 845 คุณ สาลินี ลีลสัตยกุล Null วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 แจ้งแก้ไขข้อมูล
901. เหนือ 938 คุณ วรารักษ์ ใจชื้น Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 053-336089 แจ้งแก้ไขข้อมูล
902. เหนือ 939 คุณ พาณี คุณาวิกติกุล Null งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 053241027 แจ้งแก้ไขข้อมูล
903. เหนือ 989 รศ.ดร. เรมอล นันท์ศุภวัฒน์ Null คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 "053945021, 0815301455" แจ้งแก้ไขข้อมูล
904. เหนือ 989 รศ.ดร. เอมอร นันท์ศุภวัฒน์ Null คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 "053-945021, 081-5301455" แจ้งแก้ไขข้อมูล
905. เหนือ 990 คุณ นรินทร์ แก้วมีศรี Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารถี 41 ต.สารถี อ.สารถี เชียงใหม่ 50140 053963823 แจ้งแก้ไขข้อมูล
906. เหนือ 991 อ.ดร. บุญพิชชา จิตต์ภักดี Null ภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19/2 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 053234768 แจ้งแก้ไขข้อมูล
907. เหนือ 993 อ.ดร. วรารชน์ บุญเชียง Null ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23/2 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 053-131063 แจ้งแก้ไขข้อมูล
908. เหนือ 994 ผศ.ดร. ผ่องศรี เกียรติเสิศนภา Null ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 100/6 ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290 0871348220 แจ้งแก้ไขข้อมูล
909. เหนือ 1020 คุณ ชาตรี แมตสี่ Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเมือง อ.เมือง แพร่ 54000 "052533500, 0883667743" แจ้งแก้ไขข้อมูล
910. เหนือ 255 คุณ พัชรีย์ ทุ่งพนม Null โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง แพร่ 54140 แจ้งแก้ไขข้อมูล
911. เหนือ 358 คุณ ถมยา วงศ์บุญยิ่ง Null โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง แพร่ 54130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
912. เหนือ 362 คุณ ธาราทิพย์ จุทัศน์ Null โรงพยาบาลร้องกวาง อ.ร้องกวาง แพร่ 54140 แจ้งแก้ไขข้อมูล
913. เหนือ 363 คุณ ศิริวรรณ คำฟั่น Null โรงพยาบาลอำเภอสอง อ.สอง แพร่ 54120 แจ้งแก้ไขข้อมูล
914. เหนือ 948 คุณ วรีรัตน์ สุนทรศุทธวัต Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ แพร่ 54140 085-7069789 แจ้งแก้ไขข้อมูล
915. ใต้ 134 คุณ ค้วน ขาวหนู Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
916. ใต้ 158 คุณ ละมูล สมพร Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
917. ใต้ 305 คุณ กนิษฐา กล่อมเกล่า Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
918. ใต้ 496 คุณ อุทัย คงทอง Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
919. ใต้ 503 คุณ วิจิตร ไสไทย Null เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
920. ใต้ 554 คุณ ลีนา ฐิติเบญจพล Null ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
921. ใต้ 667 คุณ จรูญ หุ้นย่อง Null 0836916545 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
922. ใต้ 1198 นาง จุฑาภรณ์ สว่างเมฆ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อ.เมือง กระบี่ 81000 075611013 แจ้งแก้ไขข้อมูล
923. ใต้ 265 คุณ ไพโรจน์ ทองนา Null โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ต.คลองท่อม อ.คลองท่อม กระบี่ 81120 แจ้งแก้ไขข้อมูล
924. ใต้ 732 คุณ โสภา วังบุญคง Null โรงพยาบาลกระบี่ กลุ่มงานสุขศึกษา 325 ถ.อุดรก่อ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 075611212 แจ้งแก้ไขข้อมูล
925. ใต้ 500 คุณ ชนิดา ฤทธิ์มนตรี Null โรงพยาบาลชุมพร ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง ชุมพร 86000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
926. ใต้ 645 คุณ นราวดี สันสนะ Null สำนักงานสาธาณรสุขจังหวัดชุมพร อ.เมือง ชุมพร 86000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
927. ใต้ 729 คุณ จีระภา ปัดเมฆ Null หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษา โรงพยาบาลชุมพร อ.เมือง ชุมพร 86000 0775036724 แจ้งแก้ไขข้อมูล
928. ใต้ 77 คุณ ปราณี บุรพัฒน์ Null โรงเรียนเทศบาลชุมพร อ.เมือง ชุมพร 86000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
929. ใต้ 1047 คุณ วาที ศิริสวัสดิ์ศิลป์ Null โรงพยาบาลตรัง 69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000 0869475399 แจ้งแก้ไขข้อมูล
930. ใต้ 513 คุณ สุนีรัตน์ สวัสดิรักษ์ Null กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 181 หมู่ 4 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง ตรัง 92000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
931. ใต้ 516 คุณ นงลักษณ์ แย้มสุวรรณ์ Null เลขที่ 78/9 ซอย3 ถ.วิเศษกุล อ.สิเกา ตรัง 92000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
932. ใต้ 680 คุณ ทรงวุฒิ รามการุณ Null เลขที่ 28/1 หมู่มี่ 2 ถ.ตรัง-ย่านตาขาว ต.โคกหล่อ อ.เมือง ตรัง 92000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
933. ใต้ 827 คุณ รวิวงศ์ อิทรสมบัติ Null 40/380 หมู่ที่ 1 ต.ดอนธานี อ.กันตัง ตรัง 92130 0817866724 แจ้งแก้ไขข้อมูล
934. ใต้ 981 คุณ พัธนี ธรรมพานิชย์ Null งานสุขศึกษา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ต.บ้านดอน อ.เมือง ตรัง 92000 0897235225 แจ้งแก้ไขข้อมูล
935. ใต้ 1040 คุณ จิราพร ชาญณรงค์ Null งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลท่าศาลา 158 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 075-522236 แจ้งแก้ไขข้อมูล
936. ใต้ 1123 คุณ ภัคจุฑานันท์ สมมุ่ง Null 136 หมู่ 2 ต.ท่าไร่ อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 0832295154 แจ้งแก้ไขข้อมูล
937. ใต้ 12 คุณ อัญชลี จุติดำรงพันธ์ Null 136/5 ซอย 6 ถ.ศรีธรรมาโศก ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
938. ใต้ 122 คุณ กอปรภรณ์ อัมพรพันธ์ Null เลขที่ 23/15 ทาว์เฮาล์ราชพฤกษ์ ถ.ปากนคร ต.ปากนคร อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
939. ใต้ 213 คุณ เบญจวรรณ แก้วประเสริฐ Null โรงพยาบาลนาบอน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อ.นาบอน นครศรีธรรมราช 80220 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
940. ใต้ 217 คุณ พงศ์จันทร์ นันทวงศ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีราชธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
941. ใต้ 260 คุณ พนิตนาฎ ลัคนาโฆสิต Null ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
942. ใต้ 327 คุณ อุสุมพร เกียรติตันสกุล Null 110/10 ถ.บ่ออ่าง ต.คลัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
943. ใต้ 341 คุณ กาญจนา สมะวรรธนะ Null ศูนย์ระบาดวิทยาภาคตะวันออก ถ.จอมพล อ.เมือง นครศรีธรรมราช 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
944. ใต้ 504 คุณ สมศักดิ์ บุตรราช Null 30/97 ซอย 3 หมู่บ้านราชพฤกษ์2 หมู่14 ถ.พัฒนาคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
945. ใต้ 517 คุณ ธัญชนก วงศ์สวัสดิชาติ Null กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
946. ใต้ 629 คุณ จารึก หนูเทียม Null 36 ถ.ศรีธรรมโศกง ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 0810851374 แจ้งแก้ไขข้อมูล
947. ใต้ 630 คุณ ประพันธุ์ มหัธนันท์ Null ฝ่ายสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
948. ใต้ 64 คุณ กำธร จ่างทอง Null 122/20 หมู่ที่ 3 ซ.ประชาอุทิศ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
949. ใต้ 9 คุณ จินดา ถิระพันธ์ Null เลขที่ 118 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
950. ใต้ 992 ผศ. ศุภมาตร ปาลรังษี Null หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80280 0891959042 แจ้งแก้ไขข้อมูล
951. ใต้ 1042 คุณ กรพัฒน์ วรรณสกล Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลราธิวาสราชนครินทร์ 180 ถ.ระแวะมรรคา ต.นางนาด อ.เมือง นราธิวาส 96000 0895979895 073-511379 ต่อ 8005 แจ้งแก้ไขข้อมูล
952. ใต้ 204 คุณ อนันต์ น้ำผุด Null โรงเรียนนากง อ.ลือเสาะ นราธิวาส 96150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
953. ใต้ 434 คุณ เพ็ญศรี หงส์สวัสดิ์ Null 38 ถ.รัตนะวณิชย์ ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
954. ใต้ 114 คุณ จำเนียร สิทธิคง Null โรงพยาบาลอำเภอกุยบุรี อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77180 แจ้งแก้ไขข้อมูล
955. ใต้ 1124 คุณ วัชราพันธ์ หิรัญ Null กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 2 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมือง ปัตตานี 94170 0819638314 แจ้งแก้ไขข้อมูล
956. ใต้ 1149 คุณ ซูไมยะ เด็งสาแม Null 110 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140 0872868384 แจ้งแก้ไขข้อมูล
957. ใต้ 146 คุณ ชลดา ภู่สุวรรณ Null โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง ปัตตานี 94000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
958. ใต้ 521 คุณ เจ๊ะปาตีหม๊ะ บินอิบรอเฮง Null โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง ปัตตานี 94000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
959. ใต้ 696 ดร. เธียรนันท์ วาณิชย์ศุภวงศ์ Null คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 94000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
960. ใต้ 76 คุณ วนิดา วรสุวัฒน์ Null 32/1 ถ.จะบังติดกร อ.เมือง ปัตตานี 94000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
961. ใต้ 857 คุณ ประไพพิมพ์ ล่องพาณิชย์ Null งานสุขศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 2/112 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง ปัตตานี 94000 073336026 ต่อ 103 แจ้งแก้ไขข้อมูล
962. ใต้ 1018 คุณ ทัศนีย์ เดชะพันธ์ Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพังงา 406/19 ถ.เพชรเกษม ซ.ถ้ำตาปาน2 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง พังงา 82000 0846269868 แจ้งแก้ไขข้อมูล
963. ใต้ 1082 คุณ นัยนา ยอดระบำ Null 1 หมู่ 1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130 0810893852 แจ้งแก้ไขข้อมูล
964. ใต้ 652 คุณ อัญชลี คันธานนท์(ศรีจางวาง) Null โรงพยาบาลพังงา ถ.เพชรเกษม อ.เมือง พังงา 82130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
965. ใต้ 733 คุณ มนต์ธิรา ไชยแขวง Null กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110 076421070 แจ้งแก้ไขข้อมูล
966. ใต้ 746 คุณ วาสนา เจนการ Null โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาพังงา 34หมู่4 ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
967. ใต้ 1043 คุณ จุฑาทิพย์ เรืองวุฒิ Null รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน หมู่ 3 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน พัทลุง 93110 0895958597 แจ้งแก้ไขข้อมูล
968. ใต้ 1066 คุณ นพพร สมจิตต์ Null งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง พัทลุง 93000 0866941325 แจ้งแก้ไขข้อมูล
969. ใต้ 1157 ว่าที่ ร.ต. ธนกร เชียรวิชัย Null โรงพยาบาลพัทลุง กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง พัทลุง 93000 074 609500 074 61241 แจ้งแก้ไขข้อมูล
970. ใต้ 296 คุณ สวาท รามทิพย์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อ.เมือง พัทลุง 93000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
971. ใต้ 297 คุณ ถนอม วัฒนานิยม Null โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง พัทลุง 93000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
972. ใต้ 641 คุณ ดารุณี คงผอม Null เลขที่ 3 หมู่ 1 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน พัทลุง 93130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
973. ใต้ 228 รศ. บุษบา จิรกุลสมโชค Null ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง ภูเก็ต 83000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
974. ใต้ 722 คุณ บุญเลิศ พรหมบุตร Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง อ.ถลาง ภูเก็ต แจ้งแก้ไขข้อมูล
975. ใต้ 1039 คุณ พวงประภา เพียรมี Null โรงพยาบาลรามัน อ.รามัน ยะลา 95140 0819691086 แจ้งแก้ไขข้อมูล
976. ใต้ 120 ผศ. วิชิต ธาตุเพ็ชร Null 48 ถ.ผังเมือง3 ต.สะเต็ง อ.เมือง ยะลา 95000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
977. ใต้ 152 คุณ สุคิน แก้วก่อเกื้อ Null ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง ยะลา 95000 0819568750 แจ้งแก้ไขข้อมูล
978. ใต้ 157 คุณ มารศรี เพ็ชรพันธ์ Null ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 9 อ.เมือง ยะลา 95000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
979. ใต้ 23 คุณ วิไลพร ชูกำเนิด Null ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 อ.เมือง ยะลา 95000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
980. ใต้ 410 คุณ สุพร สินสำราญ Null 8/9 ถ.เทศบาล2 อ.เมือง ยะลา 95000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
981. ใต้ 541 คุณ กฤติยา เจนจิรภัทร Null สถานพยาบาลโครงการชลประทานปัตตานี ตู้ปณ. 11 อ.เมือง ยะลา 95000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
982. ใต้ 572 คุณ กิตติ มหัตธีระ Null ภาควิชาสุขศึกษา วิทยาลัยการพลศึกษายะลา อ.เมือง ยะลา 95000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
983. ใต้ 162 คุณ เจิดศรี ขจรศักดิ์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง อ.เมือง ระนอง 85000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
984. ใต้ 256 คุณ พักตร์คณา ตันติวรานนท์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อ.เมือง ระนอง 85000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
985. ใต้ 681 คุณ นงลักษณ์ นิลวิเชียร Null 206/9 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
986. ใต้ 1044 คุณ ตรีทกานต์ พิจิตบรรจง Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000 074312542 แจ้งแก้ไขข้อมูล
987. ใต้ 1045 คุณ สุภรณ์ บุหลัน Null 89/30 ถ.กาญจนวนิช ซ.กาญจนวนิช21 อ.เมือง สงขลา 90000 0896579037 แจ้งแก้ไขข้อมูล
988. ใต้ 1075 คุณ ธวัช นวลนิล Null 99/11 หมู่ 7 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม สงขลา 90310 0849645735 แจ้งแก้ไขข้อมูล
989. ใต้ 276 คุณ ปัญจะ เอี่ยมมัน Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อ.เมือง สงขลา 90000 ลาออก แจ้งแก้ไขข้อมูล
990. ใต้ 298 คุณ มาลินี ภูวนันท์ Null 166/8 ถ.นิพัทธ์อุทิศ2 อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
991. ใต้ 403 คุณ ประเทือง ศิริลักษณ์ Null โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90280 แจ้งแก้ไขข้อมูล
992. ใต้ 527 คุณ วรรณิสสร ทองส่งโสม Null โรงพยาบาลสงขลา ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ อ.เมือง สงขลา 90000 ลาออก แจ้งแก้ไขข้อมูล
993. ใต้ 547 คุณ รัตนาภรณ์ สุขมี Null 25/1 ถ.หน้าสถานีรถไฟ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
994. ใต้ 570 ผศ.ดร. จุฑารัตน์ สถิปัญญา Null ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 0891459761 แจ้งแก้ไขข้อมูล
995. ใต้ 599 คุณ โสรัจ พูนสุวรรณ Null 136 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
996. ใต้ 603 คุณ อรรถพล ศรเลิศล้ำวานิช Null ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.เมือง สงขลา 90110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
997. ใต้ 616 คุณ นิรชร พินิจสกุล Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 161/1 ถ.รามวิถี อ.เมือง สงขลา 90000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
998. ใต้ 648 คุณ พร้อมจิต จงสู่วิวัฒน์วงศ์ Null โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หอผู้ป่วยนอก อ.หาดใหญ่ สงขลา 90112 แจ้งแก้ไขข้อมูล
999. ใต้ 654 คุณ อัชฌา ชนะวรรณโณ Null โรงเรียนพะดงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ สงขลา 90250 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1000. ใต้ 695 คุณ ชาญชัย เรืองขจร Null มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อ.เมือง สงขลา 90000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1001. ใต้ 910 นพ. วีรพัฒน์ เจาธรรมทัศน์ Null กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1002. ใต้ 912 คุณ ยูเรียนา พงศ์ธนสาร Null 36/80 ซอย4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
1003. ใต้ 950 คุณ พัชราภรณ์ ลีละวัฒน์ Null โรงพยาบาลสิชล 63/40 ถ.กาญจนวานิช ซ.สวนสน33 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง สงขลา 90000 074558485 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1004. ใต้ 142 คุณ นุกูลชนม์ เบญจมปริญญากูล Null โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง สตูล 91000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1005. ใต้ 494 คุณ รัชนี เกียรติบุญเลิศ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อ.เมือง สตูล 91000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1006. ใต้ 1041 คุณ ปรเมษฐ์ จินา Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120 0898723652 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1007. ใต้ 1191 นาง อารีย์ รัตนพันธ์ 29 ม.ค. 2502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290 0862699439 077227495 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1008. ใต้ 1192 นาย มนูญ รุ่นนก 25 เม.ย. 2507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงขร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180 0896523590 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1009. ใต้ 1193 นาง ขนิษฐา ทองตำลึง 2 ธ.ค. 2511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180 0861204505 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1010. ใต้ 1194 นาย อภิชาติ ไมทอง 18 ก.ค. 2531 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 85 หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84180 0815380294 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1011. ใต้ 1195 นาง โศภิษฏ์ อมรรัตน์ 21 พ.ค. 2508 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84120 096365559 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1012. ใต้ 1196 นาง จารุวรรณ ชูเพชร Null ศูนย์สุขภาพตำบลเมืองโบหวาย ตำยลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 89/136 หมู่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 0954190517 ju.ruwan1999@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
1013. ใต้ 1197 นาง อัญชลี น้อยมา Null โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 66/2 หมู่ 6 ถนนโกเตง-ดอนเกลี้ยง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 0774090018 banmaipathana@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
1014. ใต้ 124 คุณ มาลา รักษาพราหมณ์ Null 39/249 หมู่บ้านสินธรบายพาส ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 0816910986 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1015. ใต้ 135 คุณ กำไร ธรรมรัตน์ Null สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1016. ใต้ 291 คุณ นิธิดา ธนพัฒน์ Null โรงเรียนเทศบาล 1 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1017. ใต้ 354 คุณ กรวลี อุทโยภาค Null โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1018. ใต้ 446 คุณ นภา ทรงบุญรอด Null โรงพยาบาลพูนพิน อ.พูนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1019. ใต้ 495 คุณ สมาน กุลรัตน์ Null ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 11 สุราษฎรธานี อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1020. ใต้ 508 คุณ เบญจพร แก้วมีศรี Null วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีสุราษฏร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 34000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
1021. ใต้ 662 คุณ สุจิตรา ก่อกิจไพศาล Null 440/14 ซ.31 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1022. ใต้ 663 คุณ ศรีสุคนธ์ อินทรคชสาร Null โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 077272231 ต่อ 2014 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
1023. ใต้ 942 คุณ วชิรา มุกดาพิทักษ์ Null กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160 0772445189 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1024. ใต้ 980 คุณ สินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร Null 112/186 หมู่ 1 ซ.ชนเกษม 21 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
1025. ใต้ 982 คุณ เสาวนีย์ กฤตชญานุกูล Null คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84100 "0898877726, 0818688376" แจ้งแก้ไขข้อมูล
1026. ใต้ 983 คุณ สัมพันธ์ กลิ่นนาค Null สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏ์ธานี ต.ตลาด อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110 0873655802 แจ้งแก้ไขข้อมูล