ค้นหา

ค้นหาจาก "ชื่อ, นามสกุล, เลขที่สมาชิก หรือเบอร์โทรศัพท์"
ภูมิภาค

รายชื่อสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (กลาง)

No. ภาค เลขที่สมาชิก คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ
1. กลาง 1004 คุณ จุฑามาศ เทพชัยศรี ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ถ.สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม 10110 02-6495000 ต่อ 5425 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
2. กลาง 1005 ดร. รุ่งระวี สมะวรรธนะ สาขาการสอนสุขศึกษาและพละศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เขตปทุมวัน กทม 10330 02-321-0414 แจ้งแก้ไขข้อมูล
3. กลาง 1036 คุณ นพัชสภรณ์ ระย้าเพ็ชรภา สำนักสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง 334 ถ.เพชรเกษม หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม 10160 081-4424007 แจ้งแก้ไขข้อมูล
4. กลาง 1055 คุณ ธรรมศักดิ์ สายแก้ว วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม 10300 087-1217408 แจ้งแก้ไขข้อมูล
5. กลาง 138 ผศ. ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม 10300 02-2445672 แจ้งแก้ไขข้อมูล
6. กลาง 262 คุณ ดวงพร ศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10110 - แจ้งแก้ไขข้อมูล
7. กลาง 273 รศ.ดร. กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 159 ซอยลือชา ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กทม 10400 - เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
8. กลาง 316 ผศ.ดร. ชณิณัฐ วัชโรทัย เลขที่ 49 ซอยเทเวศร์ 2 ถนนเพชรเกษม กทม 10200 - แจ้งแก้ไขข้อมูล
9. กลาง 346 คุณ กัญญา บุญช่วย บ้านเลขที่ 420/861 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม 10210 087-9176483 แจ้งแก้ไขข้อมูล
10. กลาง 378 คุณ นัยนา อยู่พรต 63/316 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม 10170 02220022 แจ้งแก้ไขข้อมูล
11. กลาง 385 คุณ กลิ่นจันทร์ เขียวเจริญ 1/599 หมู่ 10 โชคชัย 4 ซอย29 ลาดพร้าว วังทองหลาง กทม 10310 02-5901820 02-5901806 แจ้งแก้ไขข้อมูล
12. กลาง 419 คุณ สะพรั่งศักดิ์ จุลเดชะ 280 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
13. กลาง 442 ดร. กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 1871 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม 10330 02-2517853-6 แจ้งแก้ไขข้อมูล
14. กลาง 449 รศ. ชาญชัย ยามะรัต 38/60 หมู่บ้านศิริวารา เลียบด่วนรามอินทรา-เอกมัย ลาดพร้าว กทม 10230 - แจ้งแก้ไขข้อมูล
15. กลาง 474 คุณ กรองจิตร ชมสมุท ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย 1871 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม 10330 02-2517853-6 02-2534802 แจ้งแก้ไขข้อมูล
16. กลาง 533 คุณ เฉลิมศรี รัตนารมย์ โรงพยาบาลสงฆ์ ฝ่ายเวชกรรมสังคม เขตพญาไท กทม 10400 02354428 แจ้งแก้ไขข้อมูล
17. กลาง 534 คุณ สุรวุฒิ สุขสวัสดิ์ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตพญาไท กทม 10400 02640-9537 แจ้งแก้ไขข้อมูล
18. กลาง 586 คุณ เพ็ญศรี หงษ์พานิช โรงพยาบาลราชวิถี ฝ่ายเวชกรรมสังคม เขตพญาไท กทม 10400 02-3548108 แจ้งแก้ไขข้อมูล
19. กลาง 618 รศ.ดร. มณีรัตน์ ธีระวัฒน์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม 10400 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
20. กลาง 627 เรือเอก มานะ รอดวรรณ์ แผนกอนามัย กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ 55 ซอยพระเจ้าตากสิน ตรอก 9 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม 10600 02752511 แจ้งแก้ไขข้อมูล
21. กลาง 655 ผศ.ดร. ลักขณา เติมศิริกุลชัย 105 ซอยเจริญนคร 14 แขวงคลอต้นไทร เขตคลองสาน กทม 10600 0814397184 แจ้งแก้ไขข้อมูล
22. กลาง 724 คุณ ศิริจิตร จันทร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330 02-564091 แจ้งแก้ไขข้อมูล
23. กลาง 728 ร.อ.หญิง หทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า สูตินารี (ห้องคลอด) ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม 10400 02-2458150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
24. กลาง 812 คุณ ศุภรัตน์ บุญนาค กลุ่มงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม 10220 02-9729006 ต่อ 25 แจ้งแก้ไขข้อมูล
25. กลาง 818 คุณ จินตนา มณฑลปัญญสกุล 365/1 ซ.ทรัพย์บุญชัย ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม 10140 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
26. กลาง 826 คุณ จารุณี ชัยชาญชีพ 94/71 หมู่บ้านนาราสิริ ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10200 081-689-2967 แจ้งแก้ไขข้อมูล
27. กลาง 952 คุณ มานิกา วิเศษสาธร ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 106/187 ถ.นวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 70 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 10230 089-4412490 แจ้งแก้ไขข้อมูล
28. กลาง 96 ผศ. สุภี โรจนวิเชียร มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดุสิต ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม 10400 026687125 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
29. กลาง 979 คุณ อมรา วิสูตรานุกูล ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ถ.สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม 10110 02664-1000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
30. กลาง 997 รศ. วีนัส ปัทมภาสพงษ์ 28 ซ.วัฒนานิเวศน์ 7 ถ.สุทธิสารวินิจฉับ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยแขวง กทม 10310 02-276-131 แจ้งแก้ไขข้อมูล
31. กลาง 192 คุณ สมศรี คามากิ 81/128 หมู่ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 081-8394291 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
32. กลาง 1 ดร. พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ 90 ซอยสุขสันต์ ถนนกรุงเทพ -นนทบุรี แขวงบางซ่อน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 31000 022222X2 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
33. กลาง 1003 อาจารย์ สิงหา จันทน์ขาว 55/128 ถ.พระยาสุเรนทร์ ซ.พระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 02-9142289 แจ้งแก้ไขข้อมูล
34. กลาง 101 คุณ ปรีชา สุสันทัด 43/269 หมู่ 7 ซอยเอกชัย 69 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 0816379709 แจ้งแก้ไขข้อมูล
35. กลาง 103 ผศ. พูลสุข สริยาภรณ์ คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022011000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
36. กลาง 105 คุณ เพ็ญศรี มณีสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
37. กลาง 1068 ผศ.ดร. เกสร สำเภาทอง 33/169 ถ.รามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 02-5190565 แจ้งแก้ไขข้อมูล
38. กลาง 1107 คุณ เกษม ชูรัตน์ ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ 10240 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10250 กรุงเทพมหานคร 10250 0814890001 023108342 อีเมล์ k.chooratra@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
39. กลาง 1159 นางสาว กนกพรรณ วัฒนวงศ์ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลสามเสนใน เขตพญาไท กทม. กรุงเทพมหานคร 10400 0815809950 taw_121@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
40. กลาง 1161 นางสาว พรทิพา สุวัฒภิญโญ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 2 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 กรุงเทพมหานคร 10700 024197419 024197419 pimprunn_31@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
41. กลาง 1163 นางสาว จิตพิสุทธิ์ มั่นศีล หน่วยวิสัญีวิทยา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 6 ถนนโยธี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 085678696 022007795 jidsy9@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
42. กลาง 1165 นางสาว อริสา โพธิ์ชัยสาร หน่วยพัฒนางานประจำสู่านวิจัย (R2R) คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 2 วังหลัง อาคาร SiMR ชั้น 2 ห้อง 211 โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 10700 0874233574 024192661 milk.r2r.thailand@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
43. กลาง 1167 นางสาว กิติยากร คล่องดี โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0857473820 085747382 kitiyagorn@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
44. กลาง 1168 นางสาว เอ็นดู ธรรมวงษ์การณ์ สถานการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศิริราช 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0830789833 024191753 แจ้งแก้ไขข้อมูล
45. กลาง 1172 นาย ยงยุทธ แสนศิริ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (หน่วยตรวจหัวใจและหลอดเลือด) 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 0917411913 022897001 แจ้งแก้ไขข้อมูล
46. กลาง 1174 น.ต.หญิง วิภาวดี กระตุฤกษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 504 ถนนตากสิน ซอยตากสิน22 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0896660494 089666049 deetarnumdin@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
47. กลาง 1175 นาง ขวัญฉัตร์ ภิวัฒน์พงษ์กุล แผนกผู้ป่วยนอก (กุมาร) ตึก ร.9 กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 1873 ถุนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 022565248 022565248 kwannchat@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
48. กลาง 1177 นางสาว จีรนันท์ คงผอม คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0814932620 022011559 jeeraprae79@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
49. กลาง 1178 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ 10240 90/542 หมู่บ้านมัณฑนา ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 0840202112 023108342 siriwanhk@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
50. กลาง 1184 นาง มิ่งขวัญ ศิริโชติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุอมศึกษาน้อมเกล้า 248/89 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 0819232636 mingkwan24@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
51. กลาง 1185 นางสาว โศรดา สุรเทวมิตร กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 124/16 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0920927717 แจ้งแก้ไขข้อมูล
52. กลาง 1188 นางสาว จีรารักษ์ โสกัณทัต สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ 128/1 ถนนนครราชสีมา ตำบลดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0812746353 geerarak@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
53. กลาง 123 คุณ ขจีพร ผังเมืองดี กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
54. กลาง 125 คุณ ทิพยา พันธุมกาญจน์ กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
55. กลาง 127 คุณ ทัศนีย์ วุฒิภักดี 100/370 หมู่ 11 แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
56. กลาง 128 คุณ สายสุนีย์ ทับทิมเทศ โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกเวชศาสตร์ทั่วไป เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022004015 แจ้งแก้ไขข้อมูล
57. กลาง 13 คุณ จิตรลดา ชัยรัตน์ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
58. กลาง 136 คุณ มณทิรา โลหพันธุ์วงศ์ งานสวัสดิศึกษา กองส่งเสริมพละศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10150 022151630 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
59. กลาง 137 อาจารย์ โพยม บัลลังก์โพธิ์ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
60. กลาง 141 คุณ นงนุช บุญยเกียรติ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
61. กลาง 143 คุณ กัลย์สุดา เสถียรเสพย์ เลขที่ 93/1 ซ.เกตนุติ 5 ลาดพร้าว 64 กรุงเทพมหานคร 10240 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
62. กลาง 144 รศ. นิภา มนูปิจุ 39/82 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ ซอยเสนานิคม 1 ถ. พหลโยธิน แขวงจระเข้ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
63. กลาง 149 คุณ มัลลิกา วัฏฏสิงห์ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
64. กลาง 150 อาจารย์ อุบล สุขสบาย กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
65. กลาง 151 คุณ วรรณา ตรอกสุวรรณ กองส่งเสริมพละศึกษา กรมพละศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500 022140120 แจ้งแก้ไขข้อมูล
66. กลาง 154 รศ.ดร. ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 441 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ซอย 57 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
67. กลาง 156 คุณ นเรศวร์ ศรีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
68. กลาง 160 คุณ กนกวรรณ ชนะพลกลัง กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
69. กลาง 166 คุณ เผ่าพงศ์ เจริญสุระสถล 184 ซอยลาดพร้าว 80 หมู่บ้านโชคชัย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 086-7730755 แจ้งแก้ไขข้อมูล
70. กลาง 167 คุณ สุภา รัตนกฤษฏาธาร 513/109 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 37 ซ.ยิ่งอำนวย อ.บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
71. กลาง 168 คุณ สิริวรรณ สินไชย โรงเรียนสายน้ำผึ้ง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 022583348 แจ้งแก้ไขข้อมูล
72. กลาง 169 คุณ ปลั่ง สุทธิธรรม 289 รัชดาภิเษก 41 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
73. กลาง 171 คุณ สุปราณี คุณกิตติ 280 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 081-8497981 แจ้งแก้ไขข้อมูล
74. กลาง 172 คุณ อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกป้องกันโรค เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022004021 แจ้งแก้ไขข้อมูล
75. กลาง 173 คุณ นวลน้อย วงศ์สุคนธ์ 664 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซ. รัชดานิเวศน์ 20 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
76. กลาง 175 นอ.หญิง บุญสม โปษยะจินดา 29 ซอย 11 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
77. กลาง 176 พล.รต.หญิง ทัศนา สายเสวย 909/3 ตรงข้ามตลาดราชวัต ถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
78. กลาง 177 ผศ.ดร. พนิดา ดามาพงศ์ 37 ซอยจัดสรรร่วมพัฒนา หมู่ 2 แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10230 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
79. กลาง 178 คุณ ประไพ วีระศิริ กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
80. กลาง 179 คุณ ธานี ปริสุทธกุล โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023108310 แจ้งแก้ไขข้อมูล
81. กลาง 180 คุณ สมสวัสดิ์ สาระเกษตริน 269 ถ.สุขุมวิท 54 ซ.รัตนพราหมณ์ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
82. กลาง 181 คุณ สมทรง เกสรมาลา กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
83. กลาง 183 รศ. ดรุณี ชุณหะวัต 14 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11000 02-2011741 แจ้งแก้ไขข้อมูล
84. กลาง 184 คุณ จำลองลักษณ์ สิงหกันต์ เลขที่ 1115 ซอย 38 ถ.สุขาภิบาล แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
85. กลาง 19 ผศ. ณัฐยา วิสุทธิสิน 1797/29 ซ.เลิศบุญ ถ.จรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02220222 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
86. กลาง 191 คุณ เพ็ญพิมล นันทวรเศรษฐ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
87. กลาง 194 อาจารย์ จิตรา ทองเกิด 33/210 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10130 02220222 เกษียรณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
88. กลาง 195 อาจารย์ พวงทอง ป้องภัย กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
89. กลาง 2 รศ.ดร. วสันต์ ศิลปสุวรรณ 19/248 หมู่2 ซอย 60 ต.ตลาดบางเขน ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10900 022222X2 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
90. กลาง 20 ผศ. สุลักษณ์ ผลานุวงศ์ 1/2 ซอยอินทามาระ 36 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 02220022 แจ้งแก้ไขข้อมูล
91. กลาง 212 รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย มหาวิทยาลัยเกริก บางเขน 262/8 อาคารคอนโดเนเชอร์เพลส 2 ซ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 081-5634677 แจ้งแก้ไขข้อมูล
92. กลาง 219 คุณ ทัศนัย ขันติยาภรณ์ 112/1 ซอยสุวรรรสวัสดิ ถ.พระราม4 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
93. กลาง 22 รศ.ดร. สุรเดช สำราญจิตต์ 130/6 ซ.สุขุมวิทย์ ถ.สุขุมวิทย์ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
94. กลาง 220 รศ.ดร. นิรัตน์ อิมามี เลขที่ 1 ซ.เลียบวารี 14 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
95. กลาง 224 ผศ. พเยาว์ ตันมณี 375 หมู่บ้านเสรี 6 ซอย 8 แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10100 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
96. กลาง 225 รศ.ดร. รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 1253 ซ.พาณิชยการธนบุรี 21 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 0890487838 แจ้งแก้ไขข้อมูล
97. กลาง 230 คุณ พรทิพย์ ลยานันท์ 10/5 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
98. กลาง 231 คุณ ศากุน ปวีณวัฒน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกเวชศาสตร์ทั่วไป เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-200-401 แจ้งแก้ไขข้อมูล
99. กลาง 232 คุณ ศิริณา คุปตะวานิช กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
100. กลาง 234 รศ. พัชรา กาญจนรันย์ 102/2 สัมมากร 2 ซอย 6 ถนนรามคคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02220222 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
101. กลาง 237 คุณ รัตนา บรรณาธรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 022460301 แจ้งแก้ไขข้อมูล
102. กลาง 238 คุณ สุจินต์ สถิรแพทย์ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
103. กลาง 239 คุณ จิราภรณ์ กลิ่นศรีสุข 4839 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
104. กลาง 239 คุณ ชวนันท์ โฆษิต กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
105. กลาง 241 คุณ บุญเยื้อน วราศรัย กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
106. กลาง 242 คุณ ปรียาพรรณ จารุรัตน์ 12/15 หมู่บ้านบัวขาว ซ.8 รามคำแหง 174 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 02-5170498 แจ้งแก้ไขข้อมูล
107. กลาง 243 คุณ ประทิน กล้าผจญ 12/51 หมู่บ้านบัวขาว ซอย 8 ถ. รามคำแหง 174 แขวงมินบุรี กรุงเทพมหานคร 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
108. กลาง 246 คุณ ละออ คุนีอาจ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
109. กลาง 247 คุณ ปานจิตต์ รัชดานุรักษ์ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
110. กลาง 250 คุณ ทิพวัลย์ เมนะรุจิ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
111. กลาง 252 คุณ ณรงค์ ทองสันติ 54/29 ม.2 ซอยพาณิชธนบุรี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
112. กลาง 257 คุณ นุชนารถ ชลวงค์ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
113. กลาง 26 คุณ ชิตละนะ กลิ่นเกลา 72/12 ซ.วัดราชา ถ.สามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
114. กลาง 264 คุณ ฉะอ้อน เกตแก้ว กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
115. กลาง 266 คุณ เบ็ญจวรรณ วงศ์ทองเหลือง 33/146 หมู่บ้านรวมโชค ซ.โชคชัย 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10310 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
116. กลาง 267 ผศ. สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
117. กลาง 268 คุณ สมทรง พนอมกาญจน์ 4839 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
118. กลาง 271 คุณ จรรยา ศิริพร เลขที่ 91/424 ซ.4 ถ.รามอินทรา คลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
119. กลาง 278 คุณ ปัญญาดี แย้มบุญชู หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 102000 024376631 แจ้งแก้ไขข้อมูล
120. กลาง 282 คุณ ประจวบ พันธุ์ทิม 1146 ซ.รามอินทรานิเวศน์ ถ. รามอินทรา แขวงท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
121. กลาง 285 ผศ. วิรัตน์ ศรีนพคุณ กรุงเทพมหานคร 02220222 เกษียณอายุ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
122. กลาง 289 อาจารย์ บังอร ชูคง กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
123. กลาง 29 คุณ ศิริลักษณ์ สืบวงศ์แพทย์ 19/268 ซ.ปัฐวิกรณ์ 2 ถ.รามอินทรา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
124. กลาง 303 ผศ. อัญชลี วงศ์ทางสวัสดิ์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
125. กลาง 306 คุณ ชนะ อิ่มอ่อง สำนักควบคุมโรคติดต่อ เขต 1 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร 10200 02590 3967 แจ้งแก้ไขข้อมูล
126. กลาง 314 อาจารย์ ปราณี สุขรัตนไชยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 10600 028901809 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
127. กลาง 315 ผศ. พงศ์พันธ์ อันตะริกานนท์ 469 ซ.องค์รักษ์ ถ.พิชัย แขวงนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
128. กลาง 32 รศ. วารี ระกิติ กรุงเทพมหานคร 022222X2 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
129. กลาง 321 รศ.ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 023548527 แจ้งแก้ไขข้อมูล
130. กลาง 329 คุณ เกสร ลักษิตานนท์ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
131. กลาง 33 คุณ สายัณห์ แก้วเกตุ ฝ่ายเผยแพร่และอบรม กองวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข ยศเส กรุงเทพมหานคร 10100 0212-2279 แจ้งแก้ไขข้อมูล
132. กลาง 330 คุณ สนองพร ขาวบาง กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
133. กลาง 342 คุณ วรรณี พิริยะจิตรา กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
134. กลาง 343 คุณ กาญจนี สิทธิวงศ์ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
135. กลาง 345 คุณ ประกอบ ศรีวัจนะ 563/5 ซอยสวนพลู 1 ทุ่งมหาเมฆ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
136. กลาง 348 คุณ ภัทรพร เขียนนิลศิริ 21 ซอยวชิรธรรมสาธิต 4 ถ.สุขุมวิท 101/1 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
137. กลาง 35 คุณ วิจารณ์ คหัฎฐา 31 หมู่ 3 ซ.ล้วนเจืออนุสรณ์ 1 หมู่บ้านนภาลัย สุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
138. กลาง 350 ดร. อุไรรัตน์ สิงหนาท 194/53 ม.1 ต.สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
139. กลาง 351 ผศ.ดร. กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน เลขที่ 198/118 ซอยเซนต์หลุยส์ 3 ถนนสาธรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 086-8926091 แจ้งแก้ไขข้อมูล
140. กลาง 352 คุณ สุนันทา กระจ่างแดน กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
141. กลาง 359 คุณ วิรัญญา หลวงพยาบาล 304/343 ถ.พหลโยธิน 49/1 แขวงลาดยาว เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
142. กลาง 376 คุณ เพ็ญศิริ เมฆโหรา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แผนกบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500 022564000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
143. กลาง 380 คุณ สุวิมล สันติสุขธนา 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 087-9004677 แจ้งแก้ไขข้อมูล
144. กลาง 384 คุณ มะลิวรรณ วงศ์สวัฒนไพบูลย์ 366/2 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหนโยธิน เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10500 02-5612781 แจ้งแก้ไขข้อมูล
145. กลาง 389 รศ.ดร. ประภาเพ็ญ สุวรรณ 44/60 ซอยตำรวจจัดสรร 5 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
146. กลาง 391 คุณ ปรีชา คำเมือง กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
147. กลาง 396 คุณ พวงแก้ว เทพคเชนทร์ 18/5 ซ.เกตนุติ 5 ลาดพร้าว 64 กรุงเทพมหานคร 10240 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
148. กลาง 397 คุณ กรรณิการ์ จาริยานนท์ 18/5 ซ.เกตนุติ 5 ลาดพร้าว 64 กรุงเทพมหานคร 10240 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
149. กลาง 40 นพ. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกเวชศาสตร์ทั่วไป เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022003000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
150. กลาง 402 คุณ วันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 บางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 025213056 แจ้งแก้ไขข้อมูล
151. กลาง 411 คุณ สุภาพ กลีบบัว 244/3 ซ.เพชรเกษม 90 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
152. กลาง 412 คุณ มัคนัมพร ศิริพัฒน์ หน่วยสุขศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 681 ถ.รามอินทรา คลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10300 022443000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
153. กลาง 429 คุณ สุนนท์ พุฒทอง 51/8 หมู่ 9 ซอยพนาสันต์ 2 ถ.สยบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
154. กลาง 43 ผศ.ดร. จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสระภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0819379923 แจ้งแก้ไขข้อมูล
155. กลาง 433 ศ.ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 2027/39 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 0816580731 แจ้งแก้ไขข้อมูล
156. กลาง 439 คุณ สุริยา สุนทราศรี 9/3 หมู่ 3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10170 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
157. กลาง 440 คุณ รัตนา เลิศวีระศิริกุล 143/67 หมู่บ้านภาณุวิลล่า ถ.ราชวิถี-นครไชศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
158. กลาง 441 คุณ อดิศักดิ์ พันธุ์ประภา กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
159. กลาง 444 อาจารย์ พิมพ์สินี นาวานุรักษ์ 131/63 ปิ่นเกล้านคร 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
160. กลาง 450 รศ.ดร. เฉลิมพล ตันสกุล 191/4 ซ.วัดระฆังโฆสิตาราม ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
161. กลาง 451 รศ.ดร. สุปรียา ตันสกุล ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
162. กลาง 455 คุณ ชัชวาล พรธาดาวิทย์ 93 ถ.สุขาภิบาล- โชคชัย4 ลาดพร้าว เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10600 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
163. กลาง 457 คุณ นวลลออ ธรรมสุนทร กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
164. กลาง 464 ผศ.ดร. ภรณี วัฒนสมบูณ์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
165. กลาง 465 คุณ วิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา 779/4 ซอยลือชา ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
166. กลาง 467 คุณ เยาวนี วงศิริ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
167. กลาง 469 คุณ วิมล คำสวัสดิ์ ฝ่ายสุขศึกษา กองส่งเสริมสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02354 4226 แจ้งแก้ไขข้อมูล
168. กลาง 472 คุณ วนิดา เสนะวงษ์ กองวิชาการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 936/7 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
169. กลาง 475 คุณ ผุสดี จันทร์บาง กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
170. กลาง 477 คุณ จิตต์ลัดดา สุภานันท์ เลขที่ 593 ซอยปุณณวิถี 101 (แยกชิ้นศิริ) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
171. กลาง 478 รศ.ดร. พาณี สีตกะลิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 7/227 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 081-8691475 แจ้งแก้ไขข้อมูล
172. กลาง 479 คุณ สุดา หงส์ทอง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 025216550 แจ้งแก้ไขข้อมูล
173. กลาง 48 พล.รต.หญิง เฉลา ทวีวิกยการ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
174. กลาง 498 คุณ สมบูรณ์ ชุณหประเสริฐ 319/7 สุขสวัสดิ์ 62 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
175. กลาง 499 น.อ.หญิง วรรณดี ถีระแก้ว 171/2102 หมู่ 2 ต.คลองสาน อ.บางเขต กรุงเทพมหานคร 10220 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
176. กลาง 502 พ.ต.อ.หญิง รัตนา พรเจริญ โรงพยาบาลตำรวจ งานพยาบาล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500 0207 6360 แจ้งแก้ไขข้อมูล
177. กลาง 503 คุณ วิจิตร ไสไทย กรุงเทพมหานคร 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
178. กลาง 506 พ.อ.หญิง ดร. เวณิกา กำลังเอก ภาคเวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ทหาร พระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร 10400 023547659 แจ้งแก้ไขข้อมูล
179. กลาง 507 คุณ เสาวดี อำพล กรุงเทพมหานคร 02 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
180. กลาง 51 คุณ ชูศักดิ์ วงค์สุวรรณ กรุงเทพมหานคร 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
181. กลาง 511 น.อ.หญิง ศรีรัตน์ พินธุ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
182. กลาง 524 คุณ รสสุคนธ์ พะลายานนท์ 429 วอยองครักษ์ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
183. กลาง 525 คุณ แจ่มใส รัตนมาลี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-2445630 แจ้งแก้ไขข้อมูล
184. กลาง 526 คุณ กชกร ตรีสุวรรณ โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 024197000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
185. กลาง 528 รศ. ประสาท สง่าศิลป์ 23/124 ซ.12 หมู่บ้าน กทม. 1 ถ.สุขาภิบาล 1 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
186. กลาง 529 คุณ ประวิทย์ สวนสันต์ 359/215 ซอยประชาอุทิศ 57 แขวงบางมด เขตทุ่งครู กรุงเทพมหานคร 10140 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
187. กลาง 530 คุณ ธงชัย ทวิชาชาติ 418/34 ซ.ราษฏร์ร่วมเจริญ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
188. กลาง 535 คุณ พอใจ น้อยอภัย กองโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0221 2141 แจ้งแก้ไขข้อมูล
189. กลาง 539 คุณ ภาวนา เหรียนระวี มูลนิธิแพธทูเฮลท์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3 37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-6537563 แจ้งแก้ไขข้อมูล
190. กลาง 54 ศ.ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 422 ซ.18 ถ.เทศบาลรังสังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-9643698 แจ้งแก้ไขข้อมูล
191. กลาง 542 ดร. นุชระพี สุทธิกุล โรงพยาบาลราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-3548108 แจ้งแก้ไขข้อมูล
192. กลาง 545 คุณ สุมณฑา พริ้งรักษา กรุงเทพมหานคร 02220222 เกษียณอายุ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
193. กลาง 55 คุณ สมร วิศาลวัธร กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
194. กลาง 550 น.พ. อำนาจ จิตรวรนันต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ถนนตก เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 022897000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
195. กลาง 567 ร.อ.หญิง ศรีสุภรณ์ รุธิรวัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมการแพทย์ทหารเรือ 262 ซ.ตากสิน 22 ถ.ตากสิน เขตธนบุรีย์ กรุงเทพมหานคร 10600 024752510 แจ้งแก้ไขข้อมูล
196. กลาง 571 รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกำแหง สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 022620809 แจ้งแก้ไขข้อมูล
197. กลาง 573 คุณ พิมลพรรณ บุเรศบำรุงการ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
198. กลาง 582 คุณ สุมินทร์ อุตระไชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถ.รามคำแหง สะพานสูง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 023731473 แจ้งแก้ไขข้อมูล
199. กลาง 584 ดร. วิมล โรมา 46/175 หมู่บ้านธรวรรณ พหลโยธิน 92 คลองสานบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 0222x222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
200. กลาง 59 อาจารย์ พิศวาส พงษ์พรรฤก 104 ซอยประเสริฐสิษฐ์ สุขุมวิท 49/14 แขขวงตลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10400 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
201. กลาง 591 คุณ สมคิด ตลับเงิน กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
202. กลาง 596 คุณ ประภัทธ์ โสตถิโสภา สภากาชาดไทย 822/15 ซอยประดู่ 1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 022553727 แจ้งแก้ไขข้อมูล
203. กลาง 6 คุณ สรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์ 40/1 ม.6 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 089-9268977 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
204. กลาง 604 คุณ ประภาศรี แพทย์ศิริ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 24/29 พหลโยธิน ต.อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 025213064 แจ้งแก้ไขข้อมูล
205. กลาง 607 น.ต.หญิง สุรินทร์ มากไมตรี กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
206. กลาง 609 คุณ ขวัญใจ จงกลศิริกุล วิทยาลัยพยาบาลเซ็นต์หลุย ถ.สาธรใต้ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10120 02212-5670 แจ้งแก้ไขข้อมูล
207. กลาง 61 อาจารย์ ศรัณย์กนก สายจันทร์ดี กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
208. กลาง 610 คุณ ชื่นจิต กาญจโนภาส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1032/241ซอยร่วมมิตรถนนพหลโยธินลาดพร้าว เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 021414000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
209. กลาง 614 คุณ นลินี มกรเสน 8/14 หมู่บ้านแทรนดี้ธารา ซอยอนามัยงามเจริญ 11 ถนนพระราม 2 ซอย 47 ต. ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
210. กลาง 617 คุณ ประพิศ พิจิตรวัยปรีชา โรงพยาบาลราชวิถี ตึกออร์โธพิดิกส์หญิง พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02548108 แจ้งแก้ไขข้อมูล
211. กลาง 619 คุณ วรรณี ชัชวาลทิพากร 201/471 หมู่บ้านมหานครนิเวศน์ ถ.วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
212. กลาง 62 รศ.ดร. สุรีย์ จันทรโมลี 508 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ซอย 8 ถ.ประชาชื่น ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0860881218 แจ้งแก้ไขข้อมูล
213. กลาง 621 คุณ ศุภวรินทร์ หันกิตติกุล โรงพยาบาลหัวเฉียว เขตป้อมปราม กรุงเทพมหานคร 10100 022231351 แจ้งแก้ไขข้อมูล
214. กลาง 624 ร.ท.หญิง อรอุษา สถิตยุทธการ 499/94 ถ.ศรีอยุธยา พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
215. กลาง 638 คุณ ชลธิรา ซื้งจิตตวิสุทธิ 269/186 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 089-8962453 แจ้งแก้ไขข้อมูล
216. กลาง 642 คุณ ถนอมขวัญ ดำปาน 141/10 ซ.หลังสถานีรถไฟหัวหมาก ต.ประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
217. กลาง 651 น.ต.หญิง สุรณีย์ ช้างเสวก โรงพยาบาลภูมิพล หน่วยงานสุขศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 029968493 ลาออก ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
218. กลาง 694 คุณ ศิริกุล เกตุพงศ์ กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
219. กลาง 699 รศ.ดร. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2461258 ต่อ 3601 แจ้งแก้ไขข้อมูล
220. กลาง 714 คุณ อุบลรัตน์ จันต๊ะโมกข์ กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
221. กลาง 723 คุณ พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ ภาควิชาการพยาบาลกุมารศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย 90/265 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 022564092 แจ้งแก้ไขข้อมูล
222. กลาง 73 คุณ มาลี ปิยวาทินทร์ 117 ซ.วงศ์สวัสดิ์ 1 สุขุมวิท 105 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
223. กลาง 737 คุณ จรรยา ลาภศิริอนันต์กุล กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
224. กลาง 740 คุณ จริยากร ดิษจินดา 40/1 ม.6 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 087-0545858 แจ้งแก้ไขข้อมูล
225. กลาง 742 คุณ ลัดดา จิรัตน์ฐิกุล กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
226. กลาง 743 ดร. สุธีรา เมืองนาโพธิ์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ถ.สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 11000 026405000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
227. กลาง 75 คุณ ผาณิต เฟื่องอักษร 55/35 ซอยศุภวรรณ 2 แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10600 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
228. กลาง 78 คุณ อำนาจ เจริญกุล กรุงเทพมหานคร 02220222 เกษียณอายุ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
229. กลาง 807 คุณ อรชา นามวงศ์ หน่วยการพยาบาลห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 139 ซอยจรัญ 57 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางบำรุง กรุงเทพมหานคร 10700 02 2011000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
230. กลาง 811 คุณ ปาลีรัฐ พิทักษ์ดำรง ศุนย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฝ่ายผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 11000 02 2564000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
231. กลาง 813 คุณ วาทินา ทาตายุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 02-5174270 แจ้งแก้ไขข้อมูล
232. กลาง 818 ผศ.ดร. วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์ 365/1 ซ.ทรัพย์บุญชัย ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
233. กลาง 82 คุณ อนงค์ มหาวันสุ กรุงเทพมหานคร 02220022 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
234. กลาง 824 คุณ เลิสลักษณ์ บางสุวรรณ์ ฝ่ายสุขศึกษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 104000 023548333 แจ้งแก้ไขข้อมูล
235. กลาง 83 คุณ ตุ้มทอง กสิโสภา กรุงเทพมหานคร 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
236. กลาง 835 คุณ มาลี ชันศิริ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย ขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02 229 611 แจ้งแก้ไขข้อมูล
237. กลาง 836 คุณ ลัดดา ปิยเศรษฐ์ 15/16 หมู่บ้านอิ่มอัมพร 2 หมุ่ 8 ซอยวัดกำแพง แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
238. กลาง 846 คุณ กมลวรรณ พานิชวัฒนา 130/27 หมู่บ้านนวลจัทร์ ซ.นวลจันทร์ ถ.รามอิทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
239. กลาง 847 คุณ เกศินี จันทสิริยากร เลขที่ 366/134 ซ.สะพานขวา ถ.ประชาราษฏร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 022222X2 ลาออกจากราชการ แจ้งแก้ไขข้อมูล
240. กลาง 848 คุณ สนิท มาประจวบ 89/31 ซอยเสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 02-5904554 แจ้งแก้ไขข้อมูล
241. กลาง 852 รศ. ธนาดล เก่งการพานิช ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2461258-9 ต่อ 3703 แจ้งแก้ไขข้อมูล
242. กลาง 86 คุณ ฉวีวรรณ ศรีชมพู กรุงเทพมหานคร 02220222 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
243. กลาง 862 คุณ สุนทราภรณ์ พิพัทธกุศลกุล งานพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 022003953 แจ้งแก้ไขข้อมูล
244. กลาง 90 คุณ นพรัตน์ สุขุมาสพงศ์กุล 13 หมู่ 8 ซ.พานิชยการธนบุรี ถ. จรัลสนิทวงศ์ -บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
245. กลาง 903 คุณ อรชา โชติกิจสุนทร 139 ซอยจรัญ 57 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางบำรุง กรุงเทพมหานคร 10700 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
246. กลาง 911 คุณ ลิปดา จันทรศักดิ์ 713 หมุ่บ้านมิตรภาพ ถ.ศรีนครินทร์ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
247. กลาง 913 ศ. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 798/12 ซ.สวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
248. กลาง 918 บริษัท พี เจ ชลการ จำกัด ถ.ปรินายก พานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 024211139 แจ้งแก้ไขข้อมูล
249. กลาง 97 ผศ. วรพรรณ รุ่งศิริวงศ์ 180/267 ซ.หมู่บ้านสินทรัพย์นคร ซ.เสนาวัฒนา50 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
250. กลาง 976 เรือเอก อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ คณะสาธารณสุขสาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 026641000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
251. กลาง 977 ดร. อนันต์ มาลารัตน์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา ม.ศรีนคริทรวิโรฒ ถ.สุขุมวิทย์ 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-2584117 แจ้งแก้ไขข้อมูล
252. กลาง 98 คุณ ประภา จตุวัฒน์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ซอยสายน้ำทิพย์ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 02 2582232 แจ้งแก้ไขข้อมูล
253. กลาง 996 คุณ ธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์ 47/1 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 02220222 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
254. กลาง 277 คุณ พวงพร กอจรัญจิต โรงพยาบาลเด็ก ฝ่ายเวชกรรมสังคม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 08-9141-1523 10400 0891411523 แจ้งแก้ไขข้อมูล
255. กลาง 1070 คุณ ศิริรัตน์ ภู่ศิริ แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0817500361 แจ้งแก้ไขข้อมูล
256. กลาง 1073 คุณ นภาพร ม่วงสกุล สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0814423422 แจ้งแก้ไขข้อมูล
257. กลาง 1077 คุณ อลงกรณ์ เปกาลี ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 023548553 ต่อ 3601 แจ้งแก้ไขข้อมูล
258. กลาง 1087 คุณ ประวีณ พยับวิภาพงศ์ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 6 สุขุมวิท 12 กรุงเทพฯ 10110 02229461128 แจ้งแก้ไขข้อมูล
259. กลาง 1093 ดร.นายแพทย์ อุทัย สุดสุข 629/1 ซ.3 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 025114482 แจ้งแก้ไขข้อมูล
260. กลาง 1109 คุณ วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กทม.10300 2003/65 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320 กรุงเทพฯ 10320 0865135060 021601387 sahviwan@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
261. กลาง 1128 อาจารย์ สมคิด สมศิริ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 3 ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา กม.1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 0898257535 แจ้งแก้ไขข้อมูล
262. กลาง 1129 อาจารย์ ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ 91/502 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 2 ถนนนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 10230 0897766235 แจ้งแก้ไขข้อมูล
263. กลาง 1130 ผศ.ดร. ดุษณี ศุภวรรธนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 0899293210 แจ้งแก้ไขข้อมูล
264. กลาง 1131 อาจารย์ โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ 39/180 ซอยลาดปลาเค้า 60 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 0901047132 แจ้งแก้ไขข้อมูล
265. กลาง 1132 อาจารย์ ขวัญศิริ ทองพูน 186 ซอยวังเดิม 10 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 0965591615 แจ้งแก้ไขข้อมูล
266. กลาง 1137 ผศ.ดร. ทรงพล ต่อนี ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวนคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 081-3726294 แจ้งแก้ไขข้อมูล
267. กลาง 1141 คุณ กรรณาภรณ์ เรืองป้อม 99/94 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0875259396 แจ้งแก้ไขข้อมูล
268. กลาง 1147 คุณ สุกาญจน์ อยู่คง สภากาชาดไทย 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 022564391 แจ้งแก้ไขข้อมูล
269. กลาง 1150 คุณ พิทยา สังข์แก้ว 117/110 หมู่บ้านณัฐกานต์ ซอยสายไหม 64 ถนนสายไหม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 022012520 แจ้งแก้ไขข้อมูล
270. กลาง 1151 คุณ ณฐินี พงศ์ไพฑูรย์สิน 33/55 หมู่บ้าน The Connect 15 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 0831266177 แจ้งแก้ไขข้อมูล
271. กลาง 1152 พ.ท.หญิง ศรันยา กิจพาณิชย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กองการปกครอง 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0853519879 แจ้งแก้ไขข้อมูล
272. กลาง 1155 คุณ อนุชิต วรกา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0867788977 แจ้งแก้ไขข้อมูล
273. กลาง 155 รศ.ดร. เทพวาณี หอมสนิท 16/1 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 - แจ้งแก้ไขข้อมูล
274. กลาง 322 ผศ.ดร. สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร เลขที่ 1/8 ถนนประชาสุข ซอยอินทามระ 57 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 0816154672 แจ้งแก้ไขข้อมูล
275. กลาง 386 รศ.ดร. พรสุข หุ่นนิรันดร์ 98/328 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0818092312 แจ้งแก้ไขข้อมูล
276. กลาง 601 พอ.ดร.นพ. ดำรง เชี่ยวศิลป์ 51 หมู่บ้านชวนชื่น ซอยสายสิน (ซอยประชาชื่น 30) ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 - แจ้งแก้ไขข้อมูล
277. กลาง 611 คุณ จารุณี นันทวโนทยาน เลขที่ 522 ซอยลาดพร้าว 109 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0944843074 แจ้งแก้ไขข้อมูล
278. กลาง 853 พ.อ.หญิง จันทนา กมลศิลป์ ฝ่ายบริการพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0896611078 แจ้งแก้ไขข้อมูล
279. กลาง 587 คุณ ประนอม วงษ์ปัญญา งานสุขศึกษา โรงพยาบาลมะการักษ์ ถ.แสงบุโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา กาจนบุรี 71130 034-54203 แจ้งแก้ไขข้อมูล
280. กลาง 187 รศ. กันยา กาญจนบุรานนท์ เลขที่ 135 บ้านกันยาพยาบาล ต.บ้านใต้ อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 034-622982 แจ้งแก้ไขข้อมูล
281. กลาง 399 คุณ วนรรณชนะ ทับทิมสี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 03451-1000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
282. กลาง 63 ผศ. อรวรรณ หุ่นดี 39/16 ซ.โรงน้ำแข็ง ถ.แสงชูโต อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 081-4361114 แจ้งแก้ไขข้อมูล
283. กลาง 937 รศ.ดร. พยุงศรี นวารัตน์ ผู้จัดการสถานีวิทยุเสียงชุมชน 46/2 ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 089-7446690 แจ้งแก้ไขข้อมูล
284. กลาง 937 คุณ พยุงศรี นวารัตน์ ผู้จัดการสถานีวิทยุเสียงชุมชน 46/2 ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 034-512323 แจ้งแก้ไขข้อมูล
285. กลาง 1126 อาจารย์ เอกราช สมบัติสวัสดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 0862554736 แจ้งแก้ไขข้อมูล
286. กลาง 100 อาจารย์ วิสาข์ ทองอร่าม วิทยาลัยรำไพพรรณี กรมการฝึกหัดครู อ.เมือง จันทบุรี 32150 039 319111 แจ้งแก้ไขข้อมูล
287. กลาง 1010 คุณ นิภา ทองประทีป กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ต.วัดใหญ่ อ.เมือง จันทบุรี 22000 03932-4975 แจ้งแก้ไขข้อมูล
288. กลาง 1019 คุณ อรุณ สิทธิโชค กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 66/19 ท่าแฉลง ต.ตลาด อ.เมือง จันทบุรี 22000 03931-1553 แจ้งแก้ไขข้อมูล
289. กลาง 1113 คุณ ชุติยาพร จันทร์ประดิษฐ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 38 ถนนเลียบเทิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 22000 0880985323 039319666 chutiyapornJan@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
290. กลาง 408 คุณ นิจกาล ศรีมงคล โรงพยาบาลพระปกเกล้า ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง จันทบุรี 22000 03932-4975 แจ้งแก้ไขข้อมูล
291. กลาง 860 คุณ รัชฎาวัลย์ เจียรนัยวงษ์กุล กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี 22000 038-325975-84 แจ้งแก้ไขข้อมูล
292. กลาง 672 คุณ จารุณี ตฤณมัยทิพย์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จันทรบุรี 22000 039-330073ต่อ209 039-330073 แจ้งแก้ไขข้อมูล
293. กลาง 1153 อาจารย์ ระพีพัฒน์ ศรีมาลา 159 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ซอย 4 ต.บางคล้า อ.บางคล้า ฉะชิงเทรา 24110 0894592541 แจ้งแก้ไขข้อมูล
294. กลาง 1032 คุณ อภินยา อภิวังโสกุล กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 107/1 ม.1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 038-587222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
295. กลาง 1046 คุณ ภาสวัฒก์ บุญจันทร์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพุทธโสธร 174 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 081-4353590 แจ้งแก้ไขข้อมูล
296. กลาง 1127 ดร. วรากร เกรียงไกรศักดา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร 174 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 081-5814462 แจ้งแก้ไขข้อมูล
297. กลาง 1154 อาจารย์ ศิรินันท์ คำสี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 0958545005 แจ้งแก้ไขข้อมูล
298. กลาง 253 คุณ กุลดา รัตนารักษ์ เลขที่ 29 ถ.ฤทธิ์ประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24000 038514700 แจ้งแก้ไขข้อมูล
299. กลาง 432 คุณ สุขุมาล งามกมล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 20400 038-511189 แจ้งแก้ไขข้อมูล
300. กลาง 564 คุณ ประนอม บุญมี 100 หมู่ 2 ต.หมอนทอง อ.หมอนทอง ฉะเชิงเทรา 24120 038 511189 แจ้งแก้ไขข้อมูล
301. กลาง 593 คุณ เพชรา แสงทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 038 511189 แจ้งแก้ไขข้อมูล
302. กลาง 815 คุณ วิภาวี สุวรรณธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 186/1 ถ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 03851-1189 แจ้งแก้ไขข้อมูล
303. กลาง 1002 ดร. ศักดิภัทร พวงคต ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 038390041 แจ้งแก้ไขข้อมูล
304. กลาง 1009 คุณ แอนนา สุมะโน โรงพยาบาลอ่าวอุดม ศรีราชา 188/36 อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230 0816830183 แจ้งแก้ไขข้อมูล
305. กลาง 1037 คุณ เอื้อมเดือน ชาญชัยศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง 13/1 ม.2 ต.บางนาง อ.พานทอง ชลบุรี 20160 038225511 แจ้งแก้ไขข้อมูล
306. กลาง 1048 คุณ กาญจนา พิบูลย์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 03839 0041 แจ้งแก้ไขข้อมูล
307. กลาง 1088 คุณ เสาวนีย์ ทองนพคุณ ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 038102738 แจ้งแก้ไขข้อมูล
308. กลาง 1089 คุณ อดิษา บุตรแสนโคตร ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 0854399439 แจ้งแก้ไขข้อมูล
309. กลาง 1090 คุณ ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 038102738 แจ้งแก้ไขข้อมูล
310. กลาง 1091 คุณ ศิวานิตย์ ทองคำดี ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 038102738 แจ้งแก้ไขข้อมูล
311. กลาง 1111 คุณ จรูญศักดิ์ มุสิกมาศ เกษียณอายุ 150/2 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา-คีรี ซอย 4/8 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ชลบุรี 20000 0861452984 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 9 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
312. กลาง 1133 ดร. ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 03839 0041 แจ้งแก้ไขข้อมูล
313. กลาง 130 คุณ ณรงค์ เนตรสาริกา ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 3 อ.เมือง ชลบุรี 20000 038211200 แจ้งแก้ไขข้อมูล
314. กลาง 17 คุณ ขนิษฐา อรุโน เลขที่ 151 หมู่ 5 ซอยวิเวกอาศรม ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000 038512201 แจ้งแก้ไขข้อมูล
315. กลาง 299 คุณ เอื้อมจันทร์ วรสายันห์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.เมือง ชลบุรี 20160 038220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
316. กลาง 324 รศ.ดร. ยุวดี รอดจากภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20/136 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ประชาชื่น ต.บางพุด อ.ปากเกร็ด ชลบุรี 11120 038-390041 แจ้งแก้ไขข้อมูล
317. กลาง 338 คุณ สุขุมาล โชติพุทธิกุล โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี ฝ่ายสุขศึกษา อ.เมือง ชลบุรี 20000 038-931000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
318. กลาง 356 คุณ มากูล คชชา โรงพยาบาลบางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี 20260 03872-6220 แจ้งแก้ไขข้อมูล
319. กลาง 407 คุณ สมชัย จิรโรจน์วัฒน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี ถ.วชิร-ปราการ อ.เมือง ชลบุรี 20000 083-277057-8 แจ้งแก้ไขข้อมูล
320. กลาง 409 คุณ ปานทิพย์ พรหมประสิทธิ์ ศูนย์กามโรค เขต 3 อ.เมือง ชลบุรี 20000 02-5903000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
321. กลาง 501 อาจารย์ ศิริสุข อิ่มสุดใจ 10/47 หมู่บ้านการเคหะ ซ.11 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 20000 038-276631 แจ้งแก้ไขข้อมูล
322. กลาง 633 คุณ พรรณทิพา ฐิติวร 97/52 ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 20000 038644123 แจ้งแก้ไขข้อมูล
323. กลาง 640 คุณ วัลลดา เล้ากอบกุล ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131 03839-032 แจ้งแก้ไขข้อมูล
324. กลาง 658 คุณ พรนภา เพิ่มพงศ์ ฝ่ายสุขศึกษา โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมือง ชลบุรี 20000 038-931000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
325. กลาง 675 คุณ พัชนี สุวรรณศรี ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง ชลบุรี 20131 038-746110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
326. กลาง 686 คุณ สุชาดา อุดมผล 17/3 ถ.บายพาส ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง ชลบุรี 20000 038211222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
327. กลาง 688 คุณ ปิ่นประภา อิฐสุวรรณ โรงพยาบาลเอกชล 1590/5 ซอยม.3 แขวงเสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 20000 038 939999 แจ้งแก้ไขข้อมูล
328. กลาง 727 คุณ อภิญญา เปี่ยมวัฒนาทรัพย์ ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 444 หมู่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง ชลบุรี 20260 083-237517 แจ้งแก้ไขข้อมูล
329. กลาง 858 คุณ นภาพร มูลเมือง โรงเรียนชลราษฏรอำรุง ถ. สุขุมวิท ต. บ้านสวน อ. เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 038-287078 แจ้งแก้ไขข้อมูล
330. กลาง 95 ผศ. ปราณี สวัสดี สถาบันการพลศึกษาจังหวัดชลบุรี อ.เมือง ชลบุรี 20000 038 283261 แจ้งแก้ไขข้อมูล
331. กลาง 95 ผศ. ปราณี สวัสดี สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี อ.เมือง ชลบุรี 20000 038283261 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
332. กลาง 1143 คุณ ปริยานุช รุ่งเรือง 30 หมู่ 1 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง ชัยนาท 17120 0895625816 แจ้งแก้ไขข้อมูล
333. กลาง 1160 นาย ชลภัชร ลันสุชีพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ถ.พหลโยธิน อ.เมือง (บ้านเลขที่ 118/238 หมู่ 9 ถ .ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ซอย 10/6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110) ชัยนาท 17000 0959326172 056413001 chola.duntae@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
334. กลาง 139 คุณ วัชรี เกตุโสภิต 23/27 ถ.พรหมประเสริฐ ซ.แสงอุทิศ อ.เมือง ชัยนาท 17000 021937020 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
335. กลาง 109 คุณ จิราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส อ จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 044851738 แจ้งแก้ไขข้อมูล
336. กลาง 1034 คุณ อนุชิต สว่างแจ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ 56 ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ ตราด 23140 03959-1242 แจ้งแก้ไขข้อมูล
337. กลาง 247 คุณ ปานจิตต์ รัชดานุรักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อ.เมือง ตราด 23000 039 511011 แจ้งแก้ไขข้อมูล
338. กลาง 552 คุณ อัจฉราภรณ์ ละเอียดดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ซ.ชัยมังคลา ต.บางพระ อ.เมือง ตราด 23000 039511011 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
339. กลาง 608 คุณ นวลจันทร์ สุรินทร์แปง ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตราด ถ.สุขุมวิทยา ต.วังกระแฉะ อ.เมือง ตราด 23000 039 511040 แจ้งแก้ไขข้อมูล
340. กลาง 647 คุณ นิรามัย ศุภนราพรรค์ 111 ซอยเนินตาหม้อ ต. แสนตุ้ง อ.เขาสมิง ตราด 23150 039511222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
341. กลาง 670 คุณ มาลัย สรวมชีพ 196/2 ม.1 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง ตราด 23130 039511011 แจ้งแก้ไขข้อมูล
342. กลาง 925 คุณ นงเยาว์ ศรีระษา กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด อ.เมือง ตราด 23000 039-511040ต่อ 233 แจ้งแก้ไขข้อมูล
343. กลาง 1134 อาจารย์ ดร. จิราวรรณ ตอฤทธิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม.7 ซ.คลอง 16 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120 026495000 ต่อ 27003 แจ้งแก้ไขข้อมูล
344. กลาง 1135 อาจารย์ ดร. สรัญญา วันจรารัตต์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม.7 ซ.คลอง 16 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120 026495000 ต่อ 27003 แจ้งแก้ไขข้อมูล
345. กลาง 1136 อาจารย์ นิต หาญประเทศ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม.7 ซ.คลอง 16 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120 026495000 ต่อ 27003 แจ้งแก้ไขข้อมูล
346. กลาง 1171 นางสาว ภาวิณี ช่วยแท่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 62 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120 037395085 037395085 pwn.j@outlook.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
347. กลาง 383 คุณ บุษบา ใจกล้า สำนักสาธารณสุขจังหวัดนครนายก อ.เมือง นครนายก 26000 03738-6390 แจ้งแก้ไขข้อมูล
348. กลาง 562 คุณ รำพึง ษรบัณฑิต สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครนายก อ.เมือง นครนายก 26000 037386390 แจ้งแก้ไขข้อมูล
349. กลาง 930 คุณ เรวดี โตศักดิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก อ.เมือง นครนายก 26000 037-386390 แจ้งแก้ไขข้อมูล
350. กลาง 998 ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มศว อ.องครักษ์ นครนายก 26210 02649-5000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
351. กลาง 1162 นางสาว อ่อนอุษา ขันธรักษา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑฃ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73170 0850258706 แจ้งแก้ไขข้อมูล
352. กลาง 133 รศ.ดร. บุญยง เกี่ยวการค้า สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี นครปฐม 73170 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
353. กลาง 222 คุณ จรณะ ทรัพย์สุวรรณ สถาบันวิจัยโภชนาการ ฝ่ายเผยแพร่และสื่อสาร พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 028002380 แจ้งแก้ไขข้อมูล
354. กลาง 258 คุณ วัฒนา เปลี่ยนบางยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง นครปฐม 73000 034109300 034261048 แจ้งแก้ไขข้อมูล
355. กลาง 290 คุณ เสาวลักษณ์ แสงดิษฐ์ 2/79 ซอย 7 ถ.พิพิธประสาท อ.เมือง นครปฐม 73000 03425-4285 แจ้งแก้ไขข้อมูล
356. กลาง 523 ศ.ดร. สุภา เพ่งพิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี นครปฐม 73170 024419040 แจ้งแก้ไขข้อมูล
357. กลาง 602 ดร. วิรัตน์ คำศรีจันทร์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเชียน มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพุทธมณฑล ศาลายา นครปฐม 73170 024419040 แจ้งแก้ไขข้อมูล
358. กลาง 66 ผศ. อนุลักษณ์ นิติรัช ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง นครปฐม 73000 034 109300 แจ้งแก้ไขข้อมูล
359. กลาง 685 คุณ นาตยา เสถียรพาณิช 23/13 ซ.วงส์ฤทธิ์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 73000 034 213279 แจ้งแก้ไขข้อมูล
360. กลาง 819 คุณ ราตรี ผลสาลี่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ต.วัดไร่ขิง อ.สามหพราน นครปฐม 70130 034-321983-5 แจ้งแก้ไขข้อมูล
361. กลาง 820 คุณ ปริชาติ แวงนอก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210 034-225830 แจ้งแก้ไขข้อมูล
362. กลาง 951 คุณ วิภาวัลย์ เกียรติพจนจินดา 151/177 ต.ถนนขาด อ.เมือง นครปฐม 73000 034254285 แจ้งแก้ไขข้อมูล
363. กลาง 1000 ดร. สาโรจน์ เพชรมณี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 0814406928 แจ้งแก้ไขข้อมูล
364. กลาง 1078 คุณ ศุภชัย นิยติวัฒน์ชาญชัย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 43 ถ.อรรถกวี อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 056219888 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
365. กลาง 1182 นางสาว จิราภรณ์ อริยสิทธิ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 0839624441 056219801 jirapornariyasit@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
366. กลาง 1183 นาง อำไพ ทองแบน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 43 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 056385006 056385006 onamphai28@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
367. กลาง 119 คุณ ทิพย์วรรณ สุวีรานนท์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 8 อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 05625-5234 แจ้งแก้ไขข้อมูล
368. กลาง 251 คุณ จริยา หัตถมาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 081-4747479 แจ้งแก้ไขข้อมูล
369. กลาง 283 คุณ พรรณี ไพบูลย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 8 นครสวรรค์ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 056255234 แจ้งแก้ไขข้อมูล
370. กลาง 326 คุณ มัณฑนา ศิลปเวชกุล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 8 นครสวรรค์ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 056-255234 แจ้งแก้ไขข้อมูล
371. กลาง 392 คุณ ศิริกุล ศิษยนเรนทร์ โรงพยาบาลตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค์ 60140 056 801112 แจ้งแก้ไขข้อมูล
372. กลาง 468 คุณ รำไพ เกียรติอดิศร ศูนย์อนามัยที่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 056-223316 แจ้งแก้ไขข้อมูล
373. กลาง 537 คุณ กฤษณา จันทร์อรุน โรงพยาบาลตากฟ้า ฝ่ายส่งเสริมมสุขภาพ อ.ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 056241027 แจ้งแก้ไขข้อมูล
374. กลาง 656 คุณ มนัส วทานียเวช 379/50 หมู่บ้านอัมรินทร์ ซ.6 หมู่ 13 ต.วัดไทร อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 056219888 แจ้งแก้ไขข้อมูล
375. กลาง 69 คุณ ปราโมทย์ หยีวิยม 668 หมู่ที่ 6 ถนนลาดยาว-นครสวรรค์ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 056-232001 แจ้งแก้ไขข้อมูล
376. กลาง 91 คุณ ประยูร ศรีบุญเรือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 41/3 ม.2 ต.นครสวรรค์ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 05623-2001 แจ้งแก้ไขข้อมูล
377. กลาง 934 คุณ อังคณา ภูพงศ์ โรงพยาบาลไพศาลี อ.ไพศาลี นครสวรรค์ 60220 056259378 แจ้งแก้ไขข้อมูล
378. กลาง 955 คุณ ปราณี นาวเหนียว 41/3 หมู่2 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 05621-9888 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
379. กลาง 10 คุณ หฤยา อารีวงศ์ 70/621 หมู่บ้านประชานิเวศน์ ซอย 8 ถ.ประชาชื่น อ.เมือง นนทบุรี 11000 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
380. กลาง 1001 รศ. พูนสุข ช่วยทอง 111/335 ถ.รัตนาธิเบศ ซอยท่าอิฐ ตบางรักน้อย อ.เมือง นนทบุรี 11000 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
381. กลาง 1005 คุณ สุชาติ เลาบริพัตร 91/348 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
382. กลาง 1005 อาจารย์ อรวรรณ น้อยวัฒน์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02504-8039 แจ้งแก้ไขข้อมูล
383. กลาง 1027 คุณ พัชราภรณ์ เย็นสำราญ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 206 ม.6 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11500 081-8691475 แจ้งแก้ไขข้อมูล
384. กลาง 107 คุณ สุรัตน์ พิบูลย์มณี 68/4 หมู่ 1 ซ.เปรมฤทัย ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
385. กลาง 1071 คุณ จงมณี สุริยะ หมู่บ้าน casavill ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ 100/35 ม.3 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 02220022 แจ้งแก้ไขข้อมูล
386. กลาง 1072 คุณ มาลินี แก้ววงษ์เขียว หมู่บ้าน casavill ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ 100/35 ม.3 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 02220022 แจ้งแก้ไขข้อมูล
387. กลาง 1079 คุณ เนตรระวี เพ็ชร์รัตน์ 53/111 หมู่บ้านกฤษดานคร ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.ราชพฤกษ์3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025030448 แจ้งแก้ไขข้อมูล
388. กลาง 1086 คุณ อรุณี ตระการรังสี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 206 ม.6 ถ.นนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 025284567 ต่อ 1652 แจ้งแก้ไขข้อมูล
389. กลาง 110 น.อ.หญิง ภัทธิรา ดีประวัติ 100/1 วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง นนทบุรี 11000 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
390. กลาง 1145 คุณ นิรินธน์ ประทีปแก้ว 90/210 หมู่บ้านจิรกานต์ ซอย 19 แยกขวา ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี 11150 029239920 แจ้งแก้ไขข้อมูล
391. กลาง 1148 คุณ ธิติมา พรสรายุทธ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 0868870047 แจ้งแก้ไขข้อมูล
392. กลาง 1166 นาย สุกฤษฏ์ ใจจำนงค์ สถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ฝายเวชกรรมฟื้นฟู งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 88/26 ถนนติวานนท์ ซอยติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0957191922 095719192 แจ้งแก้ไขข้อมูล
393. กลาง 1169 นาย เอกพล สุดาชม กลุ่มภารกิจความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000 0821468714 082146871 sudachom_a@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
394. กลาง 1170 นางสาว อังฎิยา ศรีนาค กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลไทรน้อย 43/6 หมู่ 5 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี 11150 0972041921 025971131 angdiyasrinark@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
395. กลาง 1173 นาย วสันต์ อุนานันท์ กองกิจกรรมออกกำลังกาย กรมอนามัย 88/22 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0860881178 025904413 y.keng@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
396. กลาง 1176 นางสาว จุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0892158047 แจ้งแก้ไขข้อมูล
397. กลาง 1179 นาย ชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0817005916 แจ้งแก้ไขข้อมูล
398. กลาง 118 คุณ จินตนา เจริญศุข โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 025284567 แจ้งแก้ไขข้อมูล
399. กลาง 140 คุณ เพียรพันธ์ อัศวพิทยา 10 ถ.ติวานนท์ 38 ซอยทานสัมฤทธิ์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 0871063355 แจ้งแก้ไขข้อมูล
400. กลาง 147 คุณ เกื้อกูล ถนอมกิจ สถาบันโรคทรวงอก ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02547-0999 ยืนยันที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
401. กลาง 18 ดร. เชษฐ ปรีชารัตน์ 155/26 ม.5 หมู่บ้านสมชาย ถ. พระราม 6 ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 02220222 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
402. กลาง 185 ผศ. ถนอมศรี ชูทอง 51/25 ซ.ประชาราช ถ.ประชาราช อ.เมือง นนทบุรี 11000 02220022 แจ้งแก้ไขข้อมูล
403. กลาง 190 คุณ นวลจันทร์ ศักดิ์ธนากูล กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02-5901614 02-5918602 เกษียณอายุราขการ แจ้งแก้ไขข้อมูล
404. กลาง 196 คุณ ประสาท กสิศิลป์ 40/3 หมู่ 8 ถ.บางกรวย- ไทรน้อย ต.บางกรวย นนทบุรี 11130 02-883-9440 แจ้งแก้ไขข้อมูล
405. กลาง 197 รศ.ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา 88/78 หมู่ 5 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ แจ้งวัฒนะ ต. บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02504-8039 แจ้งแก้ไขข้อมูล
406. กลาง 202 คุณ ธงชัย เล็กกัมพร 70/72 ปากเกร็ดรวมแพทย์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11200 022222X2 เกษียณอายุราขการ แจ้งแก้ไขข้อมูล
407. กลาง 235 ดร. สายสัมพันธ์ รับขวัญ นนทบุรี 11000 02220022 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
408. กลาง 331 คุณ ฉันทนา ลิ้มนิรันดร์กุล สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11100 02-5904254 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
409. กลาง 340 คุณ ดำรง พานทอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฝ่านการแพทย์และอนามัย อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 02436535 กรุณาแจ้งที่อยู่ใหม่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
410. กลาง 347 คุณ ณัฏจิรา รุจิตระการโชติกุล กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
411. กลาง 349 คุณ สมบูรณ์ ขอสกุล 76/35 หมู่บ้านเกื้อกูลนิเวศ ซอย 3 ถ.ติวานนท์ ต.ปากกเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
412. กลาง 373 ผศ. นนทรี สัจจาธรรม คณะวิทยาสาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 02-432-610 แจ้งแก้ไขข้อมูล
413. กลาง 374 คุณ บุษบง เจาฑานนท์ 57/49 หมู่บ้านพัฒนิเวศน์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 50000 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
414. กลาง 379 คุณ ทศพร บุญลือ 114/19 หมู่บ้านสิริเฮ้าส์ 1 ต.ปากเร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11200 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
415. กลาง 417 คุณ จินตนา รอดนำพา 78 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
416. กลาง 435 คุณ บุญตา เจนสุขอุดม 49/108 นนท์ทาวเวอร์คอนโด อาคารเอ หมู่4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02220222 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
417. กลาง 436 คุณ สุดาพร ดำรงค์วานิช กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
418. กลาง 454 คุณ อัปสร ผลอนันต์ 99/47หมู่บ้านชลลดา บางรักษ์พัฒนา ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
419. กลาง 456 คุณ สมปอง ไม้สุพร สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11100 02-5904254 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
420. กลาง 459 คุณ ชัยภูมิ ชมพู กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี 11120 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
421. กลาง 463 คุณ รวมพร นาคะพงศ์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 025900222 ที่อยู่ไม่ชัดเจน แจ้งแก้ไขข้อมูล
422. กลาง 471 คุณ อัญชรินทร์ ปานศิลา สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02590-4000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
423. กลาง 485 คุณ วรรณา (ศุภัคนิจ) วิษณุพงศ์พร สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี 10000 02-1937052 แจ้งแก้ไขข้อมูล
424. กลาง 493 คุณ พิมพ์ใจ บุญยัง สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 025901975 แจ้งแก้ไขข้อมูล
425. กลาง 505 คุณ สุรีย์ วงค์ปิยชน กองสุขาภิบาลอาหาร กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี 11000 025904102 แจ้งแก้ไขข้อมูล
426. กลาง 538 รศ. พรทิพย์ กีระพงษ์ (เชิดชูพงศ์ล้ำ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025047461 แจ้งแก้ไขข้อมูล
427. กลาง 549 คุณ พนิตตา วงษ์แจ้ง กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 021937020 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
428. กลาง 551 คุณ จันทิมา เย็นสุขใจ 48/120 ซ.สุชาวดี ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 02220022 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
429. กลาง 569 คุณ สุธานิตย์ ไทยมา กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี นนทบุรี 1000 021937020 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
430. กลาง 580 คุณ กาญจนา คงคาน้อย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
431. กลาง 625 คุณ เยาวลักษณ์ ตรีธัญญทรัพย์ โรงพยาบาลบางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11110 024033350 ไปต่างประเทศ แจ้งแก้ไขข้อมูล
432. กลาง 632 คุณ กันยารัตน์ กุยสุวรรณ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11130 021937002 021937000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
433. กลาง 649 คุณ ลาวัณย์ ไทพิทักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อ.เมือง นนทบุรี 11000 029503071 แจ้งแก้ไขข้อมูล
434. กลาง 650 คุณ สุทธนิจ หุณทสาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
435. กลาง 661 คุณ เพ็ญศรี เกิดนาค 14/9 หมู่3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี 11000 0898973607 แจ้งแก้ไขข้อมูล
436. กลาง 673 คุณ สมปอง สายเพชร กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
437. กลาง 682 คุณ นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 021937020 แจ้งแก้ไขข้อมูล
438. กลาง 689 คุณ กมลวรรณ ปริญญาพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 82/6 ซ.เทพพนม ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02 9503071 แจ้งแก้ไขข้อมูล
439. กลาง 691 คุณ นวลฉวี รตางศุ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 022222X2 เกษียณอายุราชการ แจ้งแก้ไขข้อมูล
440. กลาง 721 คุณ ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02504-7788 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
441. กลาง 730 คุณ ปัญจพร ชื่นสมจิตต์ กลุ่มงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 29/79 ซ.รัตนาธิเบบศร์ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02-5903000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
442. กลาง 74 รศ.ดร. อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม 71/3 หมู่ 1 ซอยปิ่นประภาคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02-5032121-4ต่อ 3302 แจ้งแก้ไขข้อมูล
443. กลาง 808 คุณ เจริญวงศ์ แจ่มนุช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 021941107 แจ้งแก้ไขข้อมูล
444. กลาง 838 คุณ ภัทรา แม้นชล 76/49 ม.5 ถนนติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 022222X2 แจ้งแก้ไขข้อมูล
445. กลาง 839 คุณ เอื้อมพร จันทร์ทอง งานพัฒนาบุคลากรและสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 11000 0295030716 แจ้งแก้ไขข้อมูล
446. กลาง 849 ดร. ศรีสุดา สุรเกียรติ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02 5904102 แจ้งแก้ไขข้อมูล
447. กลาง 85 พญ. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 025917000 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
448. กลาง 851 อาจารย์ นฤมล ศรีจันทร์ 68/47 ซ. เรือนทิพย์ 1 ต. ท่าทราย อ. เมือง นนทบุรี 11000 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
449. กลาง 859 คุณ หทัยวรรณ วิชชุปัญญาพาณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02-5838311 แจ้งแก้ไขข้อมูล
450. กลาง 861 ร.อ.หญิง กมลวรรณ หวังสุข โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม บ้านเลขที่ 64/86 ม.ดิเอมเมอริลด์การ์เดน 4 ถ.เลียบครองมหาดไท ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02-2460066 ต่อ 93304 แจ้งแก้ไขข้อมูล
451. กลาง 865 คุณ ทวารัตน์ อติชาตสินธพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขน หมู่ที่ 7 ต.บางเขน อ. บางเขน นนทบุรี 11000 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
452. กลาง 905 คุณ เสมอ ประทีปแก้ว 93 /66 สนามบินน้ำ อ.เมือง นนทบุรี 11000 02220222 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
453. กลาง 908 คุณ ศรีรัตน์ เลิศวิทยากร บริษัทอุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด 39/6 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 029616040 แจ้งแก้ไขข้อมูล
454. กลาง 909 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 70/11 ม.3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 023548543 แจ้งแก้ไขข้อมูล
455. กลาง 914 คุณ ชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ 50/881 เมืองทองธานี ม.9 ถ.แจ้งวัฒนะ นนทบุรี 11120 081-4844030 แจ้งแก้ไขข้อมูล
456. กลาง 915 คุณ เจริญวงศ์ แจ่มนุช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 02571-4240 แจ้งแก้ไขข้อมูล
457. กลาง 917 ผอ. ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1 นนทบุรี อ.เมือง นนทบุรี 11000 025904321 แจ้งแก้ไขข้อมูล
458. กลาง 926 คุณ ยิ่งศักดิ์ จิตตะโคตร์ สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 12150 02-5602065 แจ้งแก้ไขข้อมูล
459. กลาง 1052 คุณ ยามีละ ดอแม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 8 พหลโยธิน 84 ซอย 2 อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 091-6415242 แจ้งแก้ไขข้อมูล
460. กลาง 1054 คุณ เทพฤทธิ์ ขาวนิลรัตน์ โรงพยาบาลปทุมธานี 7 ถ.ปทุมลาดหลุมแก้ว ต.บางกรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000 02598-8888 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
461. กลาง 1074 คุณ จินต์จุฑา ขำทอง 1214/86 ถ.เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 0898469679 แจ้งแก้ไขข้อมูล
462. กลาง 1106 คุณ อัมพร พานิชตระกูล 802/917 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซ.8/2 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 02220022 แจ้งแก้ไขข้อมูล
463. กลาง 1125 อาจารย์ จุฑามาศ เบ้าคำกอง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชราชูปถัมป์ 1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 13180 0857771757 แจ้งแก้ไขข้อมูล
464. กลาง 245 คุณ มลฤดี เฉยชาญ โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 021901003 แจ้งแก้ไขข้อมูล
465. กลาง 254 คุณ สุวิภา รอดเดช 600/730 หมู่14 บ้านสีวลี ซอย 2/1 ตำบลคูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 0839859855 แจ้งแก้ไขข้อมูล
466. กลาง 286 คุณ ศรัณย์ จันทรอำพร โรงเรียนชัยสิทธาวาส อ.สามโคก ปทุมธานี 12000 02815570 แจ้งแก้ไขข้อมูล
467. กลาง 301 คุณ ประจิม สุทารส โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 02529-3734 แจ้งแก้ไขข้อมูล
468. กลาง 355 คุณ ขวัญชนก พิกุลเวชช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง ปทุมธานี 12150 02 5816454 แจ้งแก้ไขข้อมูล
469. กลาง 576 คุณ วิลาสิณี ตันตระกูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง ปทุมธานี 12000 02-581-650 แจ้งแก้ไขข้อมูล
470. กลาง 677 คุณ ยุพิน คงสุวรรณ 18/33 ถ.ปทุมธานี -นนทบุรี ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
471. กลาง 79 น.อ.หญิง พิกุล พันธุ์พงค์ 9/229 หมู่ 10 ทรอ.ส9 ต. คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
472. กลาง 806 คุณ จริยา วิรุฬราช 4/20 หมู่บ้านมนชญา 3 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 0816228245 แจ้งแก้ไขข้อมูล
473. กลาง 821 คุณ พรทิพย์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ 515/20 หมู่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
474. กลาง 822 คุณ วิมล นิติวรางกูร โรงพยาบาลธัญบุรี อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 02-5772600 ต่อ 10430 แจ้งแก้ไขข้อมูล
475. กลาง 854 คุณ ณัฐวดี วรเนตรสุดาทิพย์ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 02 5674248 แจ้งแก้ไขข้อมูล
476. กลาง 936 ผศ.ดร. ชัยณรงค์ อภิณหพัฒน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 025644441 แจ้งแก้ไขข้อมูล
477. กลาง 978 ผศ.ดร. สุนันทา ศรีศิริ 7/7 หมู่ 5 ต.ตลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 081-4592206 แจ้งแก้ไขข้อมูล
478. กลาง 999 อาจารย์ อารีย์ สงวนชื่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 13180 02529-0674 แจ้งแก้ไขข้อมูล
479. กลาง 1092 คุณ สิทธิพร เสียงใหญ่ กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มภารกิจบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ โรงพยาบาลหัวหิน 30/2 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032523000 ต่อ 4132 แจ้งแก้ไขข้อมูล
480. กลาง 116 คุณ เสนอ เทียนพัด โรงพยาบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190 03269-1132 แจ้งแก้ไขข้อมูล
481. กลาง 416 คุณ สายสนอง เชาวน์เจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000 037 211626 แจ้งแก้ไขข้อมูล
482. กลาง 674 คุณ ถนิมลักษณ์ ทองอ่อน กองอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000 037 216263 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
483. กลาง 84 คุณ นพดล ประเสริฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมือง ปราจีนบุรี 25230 03721-5081 แจ้งแก้ไขข้อมูล
484. กลาง 1112 คุณ พรรนิภา ตุรงค์เรือง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 11/13 หมู่ 1 ถนนมหาราช ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 0863344889 p_aruncasam@yahoo.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
485. กลาง 310 คุณ เรณู สุวรรณภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035276555 แจ้งแก้ไขข้อมูล
486. กลาง 659 คุณ ประกิจ โพธิอาศน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา 15/32 ถนนกลาโหม ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13150 03532-3221 แจ้งแก้ไขข้อมูล
487. กลาง 660 คุณ สุรศักดิ์ อธิคมมานนท์ 60 หมู่ 1 ต.มหาราช อ.หาราช พระนครศรีอยุธยา 13150 035241521 แจ้งแก้ไขข้อมูล
488. กลาง 995 คุณ วิมล เลาหภิชาติชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-24152 แจ้งแก้ไขข้อมูล
489. กลาง 541 คุณ กฤติยา เจนจิรภัทร สถานพยาบาลโครงการชลประทานปัตตานี ตู้ปณ. 11 อเมือง ยะลา 95000 073-335134 แจ้งแก้ไขข้อมูล
490. กลาง 121 คุณ บังอร เทียนอำนวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อ.เมือง ระยอง 21000 038 688540 แจ้งแก้ไขข้อมูล
491. กลาง 810 คุณ สุภาพร บุญจำนงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลมาบตาพุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง ระยอง 21000 038685562 แจ้งแก้ไขข้อมูล
492. กลาง 814 คุณ ไพรินทร์ สมุทรเสน งานสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง 21110 038-967415 ลาออก แจ้งแก้ไขข้อมูล
493. กลาง 823 คุณ ยุคนธ์ ชุติปัญญะบุตร โรงพยาบาลแกลง ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง ระยอง 21110 038671113 แจ้งแก้ไขข้อมูล
494. กลาง 945 คุณ เฉลา ลิขิต โรงพยาบาลระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง ระยอง 21000 038-611104 แจ้งแก้ไขข้อมูล
495. กลาง 1033 คุณ มาลีรัตน์ แจ่มชัดใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ต.อ่างทอง อ.เมือง ราชบุรี 70000 032-300130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
496. กลาง 1140 อาจารย์ สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์ 78/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ราชบุรี 70000 0830776939 แจ้งแก้ไขข้อมูล
497. กลาง 161 คุณ สถิต เงินเจือทอง โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง ราชบุรี 70000 032327136 แจ้งแก้ไขข้อมูล
498. กลาง 182 คุณ อนงค์ทิพย์ ดุลยไชย 140 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี 70000 032231267 แจ้งแก้ไขข้อมูล
499. กลาง 369 คุณ ลัดดา อัตโสภณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130 032-246000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
500. กลาง 393 คุณ พูนศรี นิธากรณ์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง 12 ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง อ.้บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 032222836 แจ้งแก้ไขข้อมูล
501. กลาง 510 คุณ เมธินี ปริโยธร โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 032 343733 แจ้งแก้ไขข้อมูล
502. กลาง 543 คุณ ขวัญตา คล้ำเหลือ โรงพยาบางบางแพ ราชบุรี เลขที่ 27 หมู่ 1 ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70160 032 381149 แจ้งแก้ไขข้อมูล
503. กลาง 544 คุณ ประภาพรรณ กุลพานิช โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ราชบุรี 70120 032 397294 แจ้งแก้ไขข้อมูล
504. กลาง 557 คุณ โฉมยง เหลาโชติ โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม ราชบุรี 70120 032-355300 แจ้งแก้ไขข้อมูล
505. กลาง 568 คุณ กัญจนา ศรีนวล โรงพยาบาลบ้านโป่ง ถนนแสงชูโต อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 032222836 แจ้งแก้ไขข้อมูล
506. กลาง 634 คุณ พิสุจธิ์ คงขำ 84 ม.3 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม ราชบุรี 70120 032223196 แจ้งแก้ไขข้อมูล
507. กลาง 676 คุณ ลัดดา เอี่ยมสุขศรี 78 ม.1 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 20130 032 323014 แจ้งแก้ไขข้อมูล
508. กลาง 579 คุณ สุปราณี แววสกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อ.เมือง ราชบุรี 2 70000 032327607 แจ้งแก้ไขข้อมูล
509. กลาง 1022 คุณ เพ็ญศรี ใจยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธ์ ต.นาโพธิ์ อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 086-2335501 แจ้งแก้ไขข้อมูล
510. กลาง 1186 นางสาว สุภาวดี วรมาลี โรงพยาบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 139 ถนนประชาอุทิศ ม.1 ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ ลพบุรี 15110 0641968444 แจ้งแก้ไขข้อมูล
511. กลาง 21 ร.อ.หญิง กาญจนา สนิกะวาทิ เลขที่ 73 หมู่ 4 ต.บางขันหมาก อ.เมือง ลพบุรี 15000 036-421206 แจ้งแก้ไขข้อมูล
512. กลาง 302 คุณ ลักขณา พัฒนะบนเมือง โรงเรียนนารายณ์ อ.เมือง ลพบุรี 15000 036-461491 แจ้งแก้ไขข้อมูล
513. กลาง 482 คุณ บังอร ปล่องทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี อ.เมือง ลพบุรี 15000 036–412515 แจ้งแก้ไขข้อมูล
514. กลาง 483 คุณ รัชนี เคียนทอง โรงพยาบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี 15180 036-472051 แจ้งแก้ไขข้อมูล
515. กลาง 483 คุณ รัชนี เคียนทอง โรงพยาบาลบ้านหมี่ แผนกเวชกรรมสังคม อ.บ้านหมี่ ลพบุรี 15180 036-472051 แจ้งแก้ไขข้อมูล
516. กลาง 816 พ.ท.หญิง ศิวิไล บุษราคัม โรงพยาบาลอานันทมหิดล ถ.พชัยดาบหัก ต.เขสามยอด อ.เมือง ลพบุรี 15000 036-785912 แจ้งแก้ไขข้อมูล
517. กลาง 943 คุณ กชกร สมมัง โรงพยาบาลลพบุรี 260 ม.1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง ลพบุรี 15000 089-1341604 แจ้งแก้ไขข้อมูล
518. กลาง 426 คุณ ปัฐมาภรณ์ อิงคสิทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อ.เมือง สงขลา 90000 07432-6091 แจ้งแก้ไขข้อมูล
519. กลาง 1108 รศ.ดร. สุจิตรา สุคนธทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 4 ถ.พระศักดิ์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ 10270 022781009 sukonthasab@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
520. กลาง 1144 คุณ กัลยาพร เติมนาค 117/450 ถนนเทพารักษ์ ซอย 38 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 027574867 แจ้งแก้ไขข้อมูล
521. กลาง 186 คุณ จันทร์เพ็ญ รัศมิทัต เลขที่ 267 หมู่ 2 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ 10720 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
522. กลาง 394 คุณ พงษ์เลิศ อมรสิริสิทธิ์ 7/70 ม.13 ถนนบางนา ตราด กม.7 อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
523. กลาง 452 ผศ.ดร. อลิศรา ชูชาติ 247/31 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ ซอยขจรวิทย์ ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280 0816625162 แจ้งแก้ไขข้อมูล
524. กลาง 512 คุณ อิงอร คงบรรเทิง โรงพยาบาลสมุทรปราการ ฝ่ายสุขศึกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280 02 3618052 แจ้งแก้ไขข้อมูล
525. กลาง 559 คุณ ประกิจ วงศ์ประเสริฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ 19 ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 02-3951034 แจ้งแก้ไขข้อมูล
526. กลาง 863 คุณ สมปอง ยวงสอาด 97/2 ถ.ริมทางรถไฟเก่า ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 02389 5980 แจ้งแก้ไขข้อมูล
527. กลาง 1035 คุณ กษมา สุขสวคนธ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 115/3 ม.4 ต.บางขันแตก อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 034-765772 แจ้งแก้ไขข้อมูล
528. กลาง 1029 คุณ พงศ์พัฒน์ ชวโรกร กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ถ.เอกชัย ต.เอกชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 034 427099 แจ้งแก้ไขข้อมูล
529. กลาง 1142 คุณ ฉวีวรรณ เพ็งรักษา 74 หมู่ 7 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 0899245484 แจ้งแก้ไขข้อมูล
530. กลาง 216 คุณ ลัดดา สว่างแสน โรงพยาบาลสมุทรสาคร อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 03442-7099 แจ้งแก้ไขข้อมูล
531. กลาง 309 อาจารย์ เรณู เพ็ญอารีย์ วิทยาลัยครูพลศึกษาสมุทรสาคร อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 035-241478 แจ้งแก้ไขข้อมูล
532. กลาง 423 คุณ อัจฉรา ชาติกานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 03487-1276 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
533. กลาง 47 คุณ จำนง ทองพัดภู่ ที่อยู่ 15/2 ม.8 ต.บางช้า อ.อัมพวา สมุทรสาคร 75110 02220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
534. กลาง 484 คุณ อรัญญา สุวรรณโฉม โรงพยาบาลสมุทรสาคร ฝ่ายสุขศึกษา อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 034-427099 แจ้งแก้ไขข้อมูล
535. กลาง 1007 คุณ ศศิธร อัธยาศัย ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสระบุรี 56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเกร็ด อ.เมือง สระบุรี 18000 036211015 แจ้งแก้ไขข้อมูล
536. กลาง 1105 คุณ พวงผกา คลายนาทร กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี 86 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท สระบุรี 18120 0801097711 แจ้งแก้ไขข้อมูล
537. กลาง 248 คุณ ละมัย สิงห์มโน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี อ.เมือง สระบุรี 18000 03631-6552 แจ้งแก้ไขข้อมูล
538. กลาง 395 คุณ จิราภรณ์ ผู้พัฒน์ 67 หมู่ 12 ตลาดบ้านหมอ อ.บ้านหมอ สระบุรี 18000 036-399224 แจ้งแก้ไขข้อมูล
539. กลาง 52 คุณ สมควร วิเชียรศรี 20 ซ.5 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 081-9460757 แจ้งแก้ไขข้อมูล
540. กลาง 555 คุณ วิไล วิชากร สำนักควบคุมโรคติดต่อ เขต 2 ฝ่ายเผยแพร่ อ.เมือง สระบุรี 18120 036239302 แจ้งแก้ไขข้อมูล
541. กลาง 683 คุณ สิทธิพล นิลาบุตร ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี อ.เมือง สระบุรี 18000 036-223118 แจ้งแก้ไขข้อมูล
542. กลาง 697 คุณ วิจิตร ย่อมมี โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกุล อ.เสาไห้ สระบุรี 18160 036-391217 แจ้งแก้ไขข้อมูล
543. กลาง 809 คุณ ขนิษฐา ปาสุวรรณ ฝ่ายสุขศึกษา โรงพยาบาลสระบุรี อ.เมือง สระบุรี 18000 036-316555 ต่อ 1056 แจ้งแก้ไขข้อมูล
544. กลาง 830 คุณ ประพจน์ บุญมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18150 036211015 แจ้งแก้ไขข้อมูล
545. กลาง 831 คุณ จิตรกร วิเศษ โรงพยาบาลหนองแซง ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง สระบุรี 18170 036-399224 แจ้งแก้ไขข้อมูล
546. กลาง 949 คุณ ณรัชต์พงศ์ ตุงคะมณี โรงพยาบาลสระบุรี ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 036-223815 แจ้งแก้ไขข้อมูล
547. กลาง 1008 คุณ ญาดารัตน์ ฤาชา โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 456 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000 0852877757 แจ้งแก้ไขข้อมูล
548. กลาง 1026 คุณ จำเนียร สุวรรณชาติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสมบูรณ์ 46 ม.10 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27210 0870842627 แจ้งแก้ไขข้อมูล
549. กลาง 1028 คุณ สุรีพร สกุณี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 03724301820 ต่อ 198 แจ้งแก้ไขข้อมูล
550. กลาง 1030 คุณ ธีระ แสงสุรเดช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง สระแก้ว 27000 0852755522 แจ้งแก้ไขข้อมูล
551. กลาง 1056 ว่าที่ร้อยตรี รัตนชัย เพ็ชรสมบัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ 1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250 0817612816 แจ้งแก้ไขข้อมูล
552. กลาง 112 พ.อ.อ. ไพโรชน์ ศรีจันทรัตน์ 5 หมู่1 ต.ฝากห้วย อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 27000 03742-5141 แจ้งแก้ไขข้อมูล
553. กลาง 532 คุณ ปราณี ชัยศิลป์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว 27000 037425141 แจ้งแก้ไขข้อมูล
554. กลาง 249 คุณ จำนง ชัยสุวรรณรักษ์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง สิงหบุรี 16000 036 522507 แจ้งแก้ไขข้อมูล
555. กลาง 594 คุณ วัฒนะ คล้ายดี โรงพยาบาลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรีย์ สิงห์บุรี 16110 036-581993 แจ้งแก้ไขข้อมูล
556. กลาง 684 คุณ นิตยา ไวประดับ ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสิงห์บุรี อ.เมือง สิงห์บุรี 16000 036 522507 แจ้งแก้ไขข้อมูล
557. กลาง 1051 คุณ สุรศักดิ์ สุรีรัตน์ วิทยาลัยการสาะรณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 083-0776939 แจ้งแก้ไขข้อมูล
558. กลาง 1081 คุณ ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์ 46 ม.6 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 035220222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
559. กลาง 1110 คุณ ประสิทธิ์ กล้าหาญ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 99/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 สุพรรณบุรี 72000 0866685234 035502784 prasitti@live.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
560. กลาง 1138 ดร. ปริญญา จิตอร่าม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 035454050 แจ้งแก้ไขข้อมูล
561. กลาง 1164 นางสาว อ่อนนุช หมวดคูณ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลอู่ทอง 220 หมู่ 15 ถนนจรเข็สามพัน อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 0878061622 087806162 แจ้งแก้ไขข้อมูล
562. กลาง 206 คุณ ชัชวาล สิงหรัตนศรี โรงเรียนธรรมโชติศึกษา อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 035-578089 แจ้งแก้ไขข้อมูล
563. กลาง 344 คุณ อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล เลขที่ 5 ถ.นางแว่นแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 0907911221 แจ้งแก้ไขข้อมูล
564. กลาง 4 คุณ ชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 035525862 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
565. กลาง 420 คุณ ประณีต สิงห์ทอง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 035 514999 แจ้งแก้ไขข้อมูล
566. กลาง 531 คุณ สุภาพร องค์สุริยานนท์ เลขที่ 152 หมู่ 3 ต.ท่าระหัด อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 0894473565 แจ้งแก้ไขข้อมูล
567. กลาง 67 คุณ ปรีชา กิจวัฒนชัย 152 หมู่ 4 ถนนเทศบาล ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 035521966 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
568. กลาง 744 คุณ สุภาณี บำรุงเวช 244/37 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 035223211 แจ้งแก้ไขข้อมูล
569. กลาง 745 คุณ พรทิพย์ ปิ่นกุมภีร์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 035551419 แจ้งแก้ไขข้อมูล
570. กลาง 275 คุณ สมศักดิ์ ปิยะทัศน์ศรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.เมือง อยุธยา 13000 035-241520 แจ้งแก้ไขข้อมูล
571. กลาง 353 คุณ วัฒนา สาระขวัญ โรงพยาบาลพระบาลพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000 035211888 แจ้งแก้ไขข้อมูล
572. กลาง 50 ผศ. สุพร พูลสุข 101/3 หมู่ 5 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000 035-268515 แจ้งแก้ไขข้อมูล
573. กลาง 1080 คุณ ทวีศักดิ์ คำกลึง 43/2 ม.2 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 0865661936 แจ้งแก้ไขข้อมูล
574. กลาง 1180 นางสาว ทวิปภา เจริญสุข กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลอุทัยธานี 56 ถนนรักการดี อำเภอเมือง อุทัยธานี 61000 0612946692 056511081 แจ้งแก้ไขข้อมูล
575. กลาง 636 คุณ สุรีรัตน์ อุนการุณวงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง อุทัยธานี 61000 056 512947 แจ้งแก้ไขข้อมูล
576. กลาง 933 คุณ อรวดี สุจารี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 05653-1210 แจ้งแก้ไขข้อมูล
577. กลาง 1006 คุณ บุญเยี่ยม สุทธิพงศ์เกียรติ โรงพยาบาลอ่างทอง ต. บางแก้ว อ.เมือง อ่างทอง 14000 035615111 แจ้งแก้ไขข้อมูล
578. กลาง 259 คุณ ชวลี ศรีเรือง โรงเรียนวิเศษชัยชาญ ตันติวิทยาภูมิ อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 03563-1206 แจ้งแก้ไขข้อมูล
579. กลาง 415 คุณ สำรอง คุณวุฒิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง อ่างทอง 14000 035 611222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
580. กลาง 492 คุณ วาสนา พงษ์สุภษะ 71/1 หมู่ที่ 8 ต.โพสะ อ.เมือง อ่างทอง 14000 03561 1222 แจ้งแก้ไขข้อมูล
581. กลาง 522 คุณ รื่นฤดี บุญประดับ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง อ่างทอง 14000 035-611511 แจ้งแก้ไขข้อมูล
582. กลาง 1031 คุณ สุขประเสริฐ ทับสี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160 032-494014 แจ้งแก้ไขข้อมูล
583. กลาง 1038 คุณ สิริรัตน์ สุขอร่าม กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลท่ายาง อ.ท่ายาง เพชรบุรี 76130 089-9139888 แจ้งแก้ไขข้อมูล
584. กลาง 1097 คุณ ศิริพร เทพสูตร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 48 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแซง อ.เมือง เพชรบุรี 76000 032425284 ต่อ 127 แจ้งแก้ไขข้อมูล
585. กลาง 126 อาจารย์ สมฤดี ศิริเศรษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง เพชรบุรี 76000 032492300 แจ้งแก้ไขข้อมูล
586. กลาง 261 คุณ สุพรรณี สฤษดิ์อภิรักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง เพชรบุรี 76000 032 425100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
587. กลาง 589 คุณ สิร์รัตน์ กตเวทิตตาวงศ์ 297 หมู่ 4 ซ.ข้างไฟฟ้าเขต ถ.ราชดำเนิน ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032 425100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
588. กลาง 590 คุณ วิไลรัตน์ เดียวกูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง เพชรบุรี 76000 032 425100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
589. กลาง 263 คุณ ถวิล อุดทา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ (วิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์) ต.สะเคียง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000 056-737089 แจ้งแก้ไขข้อมูล
590. กลาง 418 คุณ ฐิติมา บุญรอดกลับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000 056-711010 แจ้งแก้ไขข้อมูล
591. กลาง 445 คุณ อนงค์รักษณ์ ทองเรือง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อ.เมือง เพชรบูรณ์ 64000 056-717600 แจ้งแก้ไขข้อมูล
592. กลาง 620 คุณ วิภาดา จูฑาพลกุล 280/29 ตรอกวจี 4 ถ.วจี อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 05671-760 แจ้งแก้ไขข้อมูล
593. กลาง 70 อาจารย์ วัชรี ไวชมภู วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67000 056-737092 แจ้งแก้ไขข้อมูล
594. กลาง 726 คุณ พรรณภา มาตย์ภูธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 หมู่ 10 ต.สักทอง อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67000 056-711010 แจ้งแก้ไขข้อมูล
595. กลาง 850 คุณ คำพัน หินแก้ว โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 056 791426 แจ้งแก้ไขข้อมูล
596. กลาง 556 คุณ เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ 109/14 หมู่2 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง เพรชบุรี 70160 085-1745474 แจ้งแก้ไขข้อมูล