ค้นหา

ค้นหาจาก "ชื่อ, นามสกุล, เลขที่สมาชิก หรือเบอร์โทรศัพท์"
ภูมิภาค

รายชื่อสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

No. ภาค เลขที่สมาชิก คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ
1. ตะวันออกเฉียงเหนือ 104 คุณ กัลยานี วังโรสิทธิ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ 15 คุณ คำพวง เตโช ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
3. ตะวันออกเฉียงเหนือ 205 คุณ สนั่น สนธิสัมพันธ์ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 27 คุณ สมจิต พานิช ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
5. ตะวันออกเฉียงเหนือ 295 คุณ ปิยภา นรโรค ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
6. ตะวันออกเฉียงเหนือ 304 คุณ ยรรยง แสนพาน ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
7. ตะวันออกเฉียงเหนือ 37 คุณ เกรียงศักดิ์ ไชยยา ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
8. ตะวันออกเฉียงเหนือ 398 คุณ สุมนา ศรีชลาสัย เกษียณอายุ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
9. ตะวันออกเฉียงเหนือ 447 คุณ โสภา ยังมี ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
10. ตะวันออกเฉียงเหนือ 461 ดร. วีณา นานาศิลป์ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
11. ตะวันออกเฉียงเหนือ 462 คุณ สิทธิพงษ์ ละม้ายศรี เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
12. ตะวันออกเฉียงเหนือ 476 พ.ท.หญิง ผุสดี เทียมทัด ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
13. ตะวันออกเฉียงเหนือ 486 คุณ ณรงค์ จันทรศิริ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
14. ตะวันออกเฉียงเหนือ 487 คุณ จำรัส บุญคุ้ม ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
15. ตะวันออกเฉียงเหนือ 519 คุณ วิวรรณ รองนุชิต ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
16. ตะวันออกเฉียงเหนือ 536 คุณ ลักษมี ออสวัสดิ์ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
17. ตะวันออกเฉียงเหนือ 613 คุณ นฤภร ต้นบุญ เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
18. ตะวันออกเฉียงเหนือ 88 คุณ รจนา ทองสุทธิ์ เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
19. ตะวันออกเฉียงเหนือ 99 คุณ สมชาย ศัพทเสน ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
20. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1012 คุณ ยุพาพร มาพะเนาว์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ถ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 "0862252674, 043812489" แจ้งแก้ไขข้อมูล
21. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1057 คุณ ศิวกุล นาถ้ำพลอย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลุ่มงานสุขศึกษา 283 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 043811020 ต่อ 1218 แจ้งแก้ไขข้อมูล
22. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1115 คุณ วิมลรัตน์ ภูผาสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 1 ถนนกมลชัยพัฒนา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ 46000 043812150 043811561 แจ้งแก้ไขข้อมูล
23. ตะวันออกเฉียงเหนือ 665 คุณ สมศักดิ์ เนตวงษ์ 163 ถ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
24. ตะวันออกเฉียงเหนือ 931 คุณ ศิริมา โคตตาแสง โรงพยาบาลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220 แจ้งแก้ไขข้อมูล
25. ตะวันออกเฉียงเหนือ 935 คุณ แอนนา แสบงบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 0867166606 แจ้งแก้ไขข้อมูล
26. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1023 คุณ วิรัช มั่นในบุญธรรม กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.ขอนแก่น 56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 043236005 แจ้งแก้ไขข้อมูล
27. ตะวันออกเฉียงเหนือ 106 คุณ พิสมัย หงษ์สา 56/36 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
28. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1119 เรืออากาศเอกหญิง สดใส ศรีสอาด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 90/1 หมู่ 4 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 043222741 ssrisaad@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
29. ตะวันออกเฉียงเหนือ 113 คุณ กาญจนา พงษ์ใหม่ ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
30. ตะวันออกเฉียงเหนือ 203 คุณ กีรติวัฒน์ อัคเส โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อ.ภูเวียง ขอนแก่น 40150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
31. ตะวันออกเฉียงเหนือ 244 ดร. รุจิรา ดวงสงค์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง ขอนแก่น 40002 043362077 043347058 แจ้งแก้ไขข้อมูล
32. ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40002 แจ้งแก้ไขข้อมูล
33. ตะวันออกเฉียงเหนือ 325 รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40000 043236906 แจ้งแก้ไขข้อมูล
34. ตะวันออกเฉียงเหนือ 339 รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40002 043362077 043347058 แจ้งแก้ไขข้อมูล
35. ตะวันออกเฉียงเหนือ 371 คุณ วันเพ็ญ ศิวารมย์ ฝ่านสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต6 ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
36. ตะวันออกเฉียงเหนือ 382 คุณ ศิริพร เกตุดาว โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
37. ตะวันออกเฉียงเหนือ 460 คุณ สุดาวดี กิตติโพวานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
38. ตะวันออกเฉียงเหนือ 518 คุณ วิชัยศักดิ์ คูหาทอง 138/16 ซ.ศรีจันทร์16 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 04322-6449 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
39. ตะวันออกเฉียงเหนือ 53 คุณ สิริลักษณ์ ประเสริฐ 21 ถ.กสิกรสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
40. ตะวันออกเฉียงเหนือ 574 คุณ มานะ ลอศิริกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40000 043224901 แจ้งแก้ไขข้อมูล
41. ตะวันออกเฉียงเหนือ 575 คุณ ประคอง นันท์ดี งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
42. ตะวันออกเฉียงเหนือ 588 คุณ บุหลัน ถาวรวัฒนยงค์ 117/2 ซ.3 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
43. ตะวันออกเฉียงเหนือ 595 คุณ เตรียมศักดิ์ ใจสนุก 283/25 ถ.กลางเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
44. ตะวันออกเฉียงเหนือ 637 คุณ กัณหา เกียรติสุด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่6 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง ขอนแก่น 40000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
45. ตะวันออกเฉียงเหนือ 705 คุณ ทรงเดช ยศจำรัส โรงพยาบาลชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
46. ตะวันออกเฉียงเหนือ 927 คุณ รัชนี สุวรรณดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อ.กระนวน ขอนแก่น 40170 043251321 แจ้งแก้ไขข้อมูล
47. ตะวันออกเฉียงเหนือ 93 คุณ ธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์ 243/108 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 043242207 แจ้งแก้ไขข้อมูล
48. ตะวันออกเฉียงเหนือ 145 คุณ สุขชัย อรรคธรรม 227 ถ.โนนไฮเมืองเก่า อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
49. ตะวันออกเฉียงเหนือ 170 คุณ ประทุมพร เชื่อถือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
50. ตะวันออกเฉียงเหนือ 227 คุณ อารมณ์ สุขมาก สำนักงานสาธาณรสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
51. ตะวันออกเฉียงเหนือ 274 คุณ อรอวรรณ ตั้งภูมิ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
52. ตะวันออกเฉียงเหนือ 281 คุณ รัตนาภรณ์ ศรีพนม โรงพยาบาลชัยภูมิ อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
53. ตะวันออกเฉียงเหนือ 558 คุณ อริศรา สุวธีรพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
54. ตะวันออกเฉียงเหนือ 864 คุณ กรองทอง เสนชัย กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36170 0448110058 ต่อ 310 แจ้งแก้ไขข้อมูล
55. ตะวันออกเฉียงเหนือ 944 คุณ สุทธิรัตน์ ศรัญภสวัสดิ์ โรงพยาบาลจตุรัส 9 ม.7 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 044851499 ต่อ 110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
56. ตะวันออกเฉียงเหนือ 987 คุณ ฉวีวรรณ ภิรมย์ชม โรงพยาบาลจัตุรัส 9 ม.7 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 "044851200, 851 499" แจ้งแก้ไขข้อมูล
57. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1083 คุณ เพ็ญประภา มัยวงศ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีอูด 229 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม นครพนม 48150 0801938564 แจ้งแก้ไขข้อมูล
58. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1084 คุณ พุทธพร กล้าขยัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม 198 ม.1 อ.ศรีสงคราม นครพนม 48150 "042056208, 042597429" แจ้งแก้ไขข้อมูล
59. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1120 คุณ ไกรลาศ โกษาแสง โรงพยาบาลนครพนม 29/2 ซอยร่วมพัฒนา ถนนกลางเมือง ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง นครพนม 48000 0810491131 042514229 kailas_ko@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
60. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1122 คุณ โกมล บุญแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 381/1 หมู่บ้านอัมพร 2 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ซอย 5 สุขาวดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง นครพนม 48000 0863820181 042512196 g4436560@yahool.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
61. ตะวันออกเฉียงเหนือ 332 คุณ พนมพร กุศลาภิรมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อ.เมือง นครพนม 48000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
62. ตะวันออกเฉียงเหนือ 364 คุณ สิโรชินี โอชโร โรงเรียนเรณูนครวิทยากูล อ.เรณูนคร นครพนม 48170 แจ้งแก้ไขข้อมูล
63. ตะวันออกเฉียงเหนือ 971 คุณ สมภพ เนตรไลย์ โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม นครพนม 48110 "042-540088, 083-1513678" แจ้งแก้ไขข้อมูล
64. ตะวันออกเฉียงเหนือ 972 คุณ ขวัญดาว พันธ์หมุด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ อ.ธาตุพนม นครพนม 48110 "0425412556, 0862221199" แจ้งแก้ไขข้อมูล
65. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1022 คุณ จิตชนก กิจวิรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง นครราชสีมา 30280 044222541 แจ้งแก้ไขข้อมูล
66. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1063 คุณ อรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 "044-235131 32, 089-5845252" แจ้งแก้ไขข้อมูล
67. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1117 คุณ สุพจน์ เตชเจริญศรี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 0812646920 supott2001@yahoo.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
68. ตะวันออกเฉียงเหนือ 336 ผศ.ดร. ธนิดา มีต้องปัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
69. ตะวันออกเฉียงเหนือ 366 คุณ อรุณศรี มงคลชาติ โรงพยาบาลชลประทาน อ.ประทาย นครราชสีมา 30360 แจ้งแก้ไขข้อมูล
70. ตะวันออกเฉียงเหนือ 38 คุณ ระเด่น หัสดี 260 หมู่บ้านพุทธานี ถ.ปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
71. ตะวันออกเฉียงเหนือ 406 คุณ นงนุช พุทธประสิทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
72. ตะวันออกเฉียงเหนือ 470 คุณ สัญญา สุวิชาเชิดชู งานสุขศึกษา ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงะยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
73. ตะวันออกเฉียงเหนือ 553 คุณ ณัฎฐีนีภรณ์ ยุวานนท์ 177 ถ.ช้างเผือก แขวงในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
74. ตะวันออกเฉียงเหนือ 561 คุณ ละเอียด หัสดี 260 หมู่บ้านพุทธานี ถ.ปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
75. ตะวันออกเฉียงเหนือ 57 คุณ จิราภรณ์ เพศประเสริฐ 254/2 ถ.กำแพงสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
76. ตะวันออกเฉียงเหนือ 600 คุณ สุวรรณา หนูเพชร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
77. ตะวันออกเฉียงเหนือ 606 คุณ จิรภา โพธิ์พัฒนชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง นครราชสีมา 30280 แจ้งแก้ไขข้อมูล
78. ตะวันออกเฉียงเหนือ 615 คุณ นิตยา โชตินอก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
79. ตะวันออกเฉียงเหนือ 623 คุณ อรอำไพ วินทะไชย โรงเรียนสารพัดช่าง 28 ถ.มิตรภาพ ต.หมื่นไวย์ อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
80. ตะวันออกเฉียงเหนือ 635 คุณ พัฒนา จินวงษ์ 51/2 ถ.พลล้าน ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
81. ตะวันออกเฉียงเหนือ 646 คุณ นุชนาถ ชูเกียรติ โรงพยาบาลครบุรี ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อ.นครบุรี นครราชสีมา 30210 แจ้งแก้ไขข้อมูล
82. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1094 พระ มหานิรันดร์ นิรันตโร วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดส่งเสริมสุขภาพ) บ้านแสงเจริญ ต.นาแสง อ.ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 0810557126 แจ้งแก้ไขข้อมูล
83. ตะวันออกเฉียงเหนือ 214 คุณ นงคราญ ปุงไธสง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
84. ตะวันออกเฉียงเหนือ 365 คุณ มาลัย ขำเหมือน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กลุ่มงานสุขศึกษา อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
85. ตะวันออกเฉียงเหนือ 388 คุณ เกษมสรวล สุดสวาท เลขที่ 5 ถ.สันติประชา อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
86. ตะวันออกเฉียงเหนือ 514 คุณ เทียนทอง บุญยรางกูร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง บุรีรัมย์ 17000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
87. ตะวันออกเฉียงเหนือ 664 คุณ จิรพร สร้อยสุวรรณ 261/7 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
88. ตะวันออกเฉียงเหนือ 856 คุณ กังสดาล แพไธสง โรงพยาบาลหนองหงษ์ อ.หนองหงษ์ บุรีรัมย์ 31240 044669028 แจ้งแก้ไขข้อมูล
89. ตะวันออกเฉียงเหนือ 984 คุณ เริงสิทธิ์ นามวิชัยศิริกุล งานทันตสาธารณสุข (กลุ่มงานบริการทางการแพทย์) โรงพยาบาลลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 "044661242, 0879607422" แจ้งแก้ไขข้อมูล
90. ตะวันออกเฉียงเหนือ 985 ผศ. นันทนา คงนันทะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31130 0865840244 แจ้งแก้ไขข้อมูล
91. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1021 คุณ บัววรุณ ศรีชัยกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 029894040 แจ้งแก้ไขข้อมูล
92. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1116 คุณ นิรมล โทแก้ว กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม เลขที่ 34 ถนนธรรมวงศาสารถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง มหาสารคาม 44000 0897113540 043740993 แจ้งแก้ไขข้อมูล
93. ตะวันออกเฉียงเหนือ 279 คุณ ปริศนา ทองโยธี 9/9 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน อ.เมือง มหาสารคาม 44000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
94. ตะวันออกเฉียงเหนือ 45 ผศ.ดร. ชัยยง ขามรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
95. ตะวันออกเฉียงเหนือ 622 คุณ สุพรรณี เหล่าจุมพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง มหาสารคาม 44000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
96. ตะวันออกเฉียงเหนือ 643 ดร. ทักษิณา ไกรราช วิทยาลัยพยาบาลศรีสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
97. ตะวันออกเฉียงเหนือ 725 คุณ อัมพร ลางคุลานนท์ โรงพยาบาลเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน มหาสารคาม 44160 แจ้งแก้ไขข้อมูล
98. ตะวันออกเฉียงเหนือ 803 คุณ อรณต วัฒนะ 10 ถ.นครสวรรค์ 44 ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000 086-8543875 แจ้งแก้ไขข้อมูล
99. ตะวันออกเฉียงเหนือ 805 คุณ เขมิกา สมบัติโยธา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
100. ตะวันออกเฉียงเหนือ 923 ผศ.ดร. พิสมัย หอมจำปา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ในเมือง อ.เมือง มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
101. ตะวันออกเฉียงเหนือ 929 ผศ. ธิดารัตน์ สมดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
102. ตะวันออกเฉียงเหนือ 960 ผศ.ดร. สงครามชัย ลีทองดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
103. ตะวันออกเฉียงเหนือ 961 รศ.ดร. จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
104. ตะวันออกเฉียงเหนือ 962 รศ. อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
105. ตะวันออกเฉียงเหนือ 963 คุณ ณัชชลิดา ยุคะลัง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
106. ตะวันออกเฉียงเหนือ 964 คุณ ขวัญใจ ศุกรนันทน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
107. ตะวันออกเฉียงเหนือ 965 ผศ.ดร. วิรัติ ปานศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
108. ตะวันออกเฉียงเหนือ 966 ผศ. วรพจน์ พรหมสัตยพรต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
109. ตะวันออกเฉียงเหนือ 967 คุณ สุไวย์รินทร์ ศรีชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
110. ตะวันออกเฉียงเหนือ 968 คุณ จารุวรรณ วิโรจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
111. ตะวันออกเฉียงเหนือ 986 คุณ มนัสดา อุ่นโสมย์ โรงพยาบาลบรบือ อ.บรบือ มหาสารคาม 44130 "043771439, 043771079" แจ้งแก้ไขข้อมูล
112. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1025 คุณ ทำนอง กลางประพันธ์ ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลหนองสูง 59 ม.8 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง มุกดาหาร 49160 "042635281, 0812622945" แจ้งแก้ไขข้อมูล
113. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1189 นาง เรืองอุไร แสนสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมุกดาหาร 24 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง มุกดาหาร 49000 0897826537 042611285 แจ้งแก้ไขข้อมูล
114. ตะวันออกเฉียงเหนือ 148 คุณ สัญชัย ตุลาบดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
115. ตะวันออกเฉียงเหนือ 481 คุณ พรเพ็ญ กิ่งคำวงศ์ ฝ่ายการพยาบาลและสุขศึกษา โรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
116. ตะวันออกเฉียงเหนือ 592 คุณ นงค์รัก ผลประจักษ์ โรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
117. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1016 คุณ สุคนทิพย์ ศรีวิเศษ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35000 0846067570 แจ้งแก้ไขข้อมูล
118. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1098 นพ. สุระ วิเศษศํกดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 52 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 "0847111876, 0902627007" แจ้งแก้ไขข้อมูล
119. ตะวันออกเฉียงเหนือ 226 ผศ. เพ็ญศรี อินทรชาติ 55/1 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 0817993949 แจ้งแก้ไขข้อมูล
120. ตะวันออกเฉียงเหนือ 307 คุณ สุวลี รุ่งเรือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
121. ตะวันออกเฉียงเหนือ 311 คุณ สุรางค์ สุวภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
122. ตะวันออกเฉียงเหนือ 367 คุณ เฉลิมพงษ์ สุ่มมาตย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฝ่ายการพยาบาล ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
123. ตะวันออกเฉียงเหนือ 42 คุณ สำเนาว์ แวงวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
124. ตะวันออกเฉียงเหนือ 491 คุณ ทองสุข โพนเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
125. ตะวันออกเฉียงเหนือ 560 คุณ พิสิษฐ์ ศิริสุวรรณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 แจ้งแก้ไขข้อมูล
126. ตะวันออกเฉียงเหนือ 690 คุณ วัฒนา จันโทริ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
127. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1058 คุณ ชูพงษ์ ชวดพงษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาก๊อก 111 ม.6 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ ศรีษะเกษ 33140 0848271470 แจ้งแก้ไขข้อมูล
128. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1059 คุณ ประกอบกิจ ศิลาโชติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ ศรีษะเกษ 33140 0817902293 แจ้งแก้ไขข้อมูล
129. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1085 คุณ สมิชา คำผุย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ต.หมากเขียบ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 0897221981 แจ้งแก้ไขข้อมูล
130. ตะวันออกเฉียงเหนือ 39 ดร. พรเพ็ญ ศรีบุญเรือง 1422/4 ถ.โรงไฟฟ้า ต.เมืองใต้ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
131. ตะวันออกเฉียงเหนือ 401 คุณ วัลภา วิเศษสุกล 636 อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 แจ้งแก้ไขข้อมูล
132. ตะวันออกเฉียงเหนือ 920 คุณ ศศิธร จันทร์ขอนแก่น 50/8 ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองเหนือ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
133. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1049 คุณ ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงมุม อ.เมือง สกลนคร 47000 "042970029, 0833454113" แจ้งแก้ไขข้อมูล
134. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1061 คุณ วิบูลย์สุข ตาลกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงมุม อ.เมือง สกลนคร 47000 081-6576011 แจ้งแก้ไขข้อมูล
135. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1062 คุณ ณีรนุช วรไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงมุม อ.เมือง สกลนคร 47000 0819742415 แจ้งแก้ไขข้อมูล
136. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1064 คุณ นำพร อินสิน มหาวิทยาลัยราชถัฎสกลนคร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 081-7109920 แจ้งแก้ไขข้อมูล
137. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1064 คุณ อำพร อินสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงมุม อ.เมือง สกลนคร 47000 0817109920 แจ้งแก้ไขข้อมูล
138. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1121 คุณ มานิตย์ ไชยพะยวน งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 0918635162 offside49@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
139. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1187 นาย ประทีป พรมภาพ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสกลนคร 1041 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร 47000 0862223366 prompap@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
140. ตะวันออกเฉียงเหนือ 287 คุณ วรรณี อุปพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง สกลนคร 47000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
141. ตะวันออกเฉียงเหนือ 300 คุณ อัศนีย์ แสงวงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยากูล อ.เมือง สกลนคร 27200 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
142. ตะวันออกเฉียงเหนือ 922 คุณ แสงจันทร์ ใกล้ฝน สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ สกลนคร 47150 042781133 แจ้งแก้ไขข้อมูล
143. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1015 คุณ ดวงกมล จันทร์ฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ถ.กรุงศรีนตา ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 "044520393, 0817259956" แจ้งแก้ไขข้อมูล
144. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1017 คุณ สมศรี บุญมี ฝ่ายสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 081-3935168 แจ้งแก้ไขข้อมูล
145. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1102 คุณ พัณณ์ชิตา ตั้งจิตเพียรโชค กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 044511757 ต่อ 425 แจ้งแก้ไขข้อมูล
146. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1103 คุณ อัสนี นาคาวงค์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 0834658818 แจ้งแก้ไขข้อมูล
147. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1181 นาย ยุทธชัย นพพิบูลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง สุรินทร์ 62000 0848342882 แจ้งแก้ไขข้อมูล
148. ตะวันออกเฉียงเหนือ 370 ผศ. สุธน ทิวทอง 141 ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 - แจ้งแก้ไขข้อมูล
149. ตะวันออกเฉียงเหนือ 46 คุณ สุพรรณี ปานเจริญ 63 ถ.มูลศาสตร์สาทร อ.เมือง สุรินทร์ 32000 0818770064 แจ้งแก้ไขข้อมูล
150. ตะวันออกเฉียงเหนือ 497 คุณ ไพจิตร โสภา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายสุขศึกษา อ.เมือง สุรินทร์ 32000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
151. ตะวันออกเฉียงเหนือ 689 คุณ มาลี นพเก้า 94 ม.9 ต.นาดี อ.เมือง สุรินทร์ 32000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
152. ตะวันออกเฉียงเหนือ 284 คุณ ภาวณี พรหมพันธ์ไจ 688 ถ.โพธิชัย อ.เมือง หนองคาย 43000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
153. ตะวันออกเฉียงเหนือ 288 คุณ วนิดา มิตะนุ โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง หนองคาย 43000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
154. ตะวันออกเฉียงเหนือ 480 คุณ ถาวรศักดิ์ บุญสิทธิ์ โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง หนองคาย 43000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
155. ตะวันออกเฉียงเหนือ 855 คุณ สุวัฒน์ มงคลสวัสดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย อ.เมือง หนองคาย 43000 042465067 ต่อ 121 แจ้งแก้ไขข้อมูล
156. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1024 คุณ ธนิดา นิลนามะ 291 ม.6 ถ.อรุณประดิษฐ์ ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000 0455119408 แจ้งแก้ไขข้อมูล
157. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1118 คุณ เพ็ญนภา บุญพุฒ กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000 0455119409 ต่อ 4000 pennapa_tum@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
158. ตะวันออกเฉียงเหนือ 215 คุณ อรศรี เสงี่ยมศักดิ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง อำนาจเจริญ แจ้งแก้ไขข้อมูล
159. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1053 จ่าเอก ณัฐพงษ์ สิงห์สาธร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทู่ ม.1 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ อุดรธานี 41150 0422150858 ต่อ 20 แจ้งแก้ไขข้อมูล
160. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1069 คุณ ณัฐชรัตน์ ณภัทรธัญธนากุล กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลอุดรธานี 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 042245555 ต่อ 1119 แจ้งแก้ไขข้อมูล
161. ตะวันออกเฉียงเหนือ 578 คุณ สลิลลดา คูหาทอง โรงพยาบาลอุดรธานี 177/1 ถ.ศรีชมชื่น ซ.ศรีชมชื่น5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
162. ตะวันออกเฉียงเหนือ 626 คุณ อัจฉรา พงษ์ไทย 44/2 ซ.2 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
163. ตะวันออกเฉียงเหนือ 671 คุณ สันติภาพ วงศ์ศิริ 72/38 ถ.บ้านโนน ต.หมากแข็ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
164. ตะวันออกเฉียงเหนือ 68 รศ. เฉลิมชาติ ศรีสะอาด สถาบันการพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี 184 หมู่ 5 ซ.พรหมประกาย4 ถ.พรหมประกาย ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 042443593 102 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
165. ตะวันออกเฉียงเหนือ 825 คุณ เพียงใจ โพธิ์เงิน ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง 36 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง อุดรธานี 41330 042207375-80 แจ้งแก้ไขข้อมูล
166. ตะวันออกเฉียงเหนือ 94 คุณ วิลาวรรณ อภิปุญญานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง อุดรธานี 41000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
167. ตะวันออกเฉียงเหนือ 947 คุณ สมศรี พุทธตรี โรงพยาบาลกุมภวาปี ถ.จิระประสงค์ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี อุดรธานี 41110 042-334213 แจ้งแก้ไขข้อมูล
168. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1050 คุณ ถนอม มารัตน์ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี สาขาสมาคมสภา 129 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง(เทศบาล) อุบลราชธานี 34000 0817605519 แจ้งแก้ไขข้อมูล
169. ตะวันออกเฉียงเหนือ 14 คุณ เพชรศรี จำปีศรี 33 ถ.พนม ซ.พนม7 อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
170. ตะวันออกเฉียงเหนือ 229 คุณ สิริวัฒน์ ลิมปวิทยากุล สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่7 อ.เมือง อุบลราชธานี 34120 แจ้งแก้ไขข้อมูล
171. ตะวันออกเฉียงเหนือ 272 คุณ ศิริพร โสมเกษตรินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
172. ตะวันออกเฉียงเหนือ 357 คุณ ภูมิจิตร ประคำทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุหราช อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 แจ้งแก้ไขข้อมูล
173. ตะวันออกเฉียงเหนือ 431 คุณ ราตรี มณีเนตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
174. ตะวันออกเฉียงเหนือ 458 คุณ สุกานดา ญาณศิริ สำนักงานสามัญศึกษาอุบลราชธานี ถ.สรรสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
175. ตะวันออกเฉียงเหนือ 489 คุณ ส่องศรี แสงมณี โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
176. ตะวันออกเฉียงเหนือ 515 คุณ อัมพร อันสุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
177. ตะวันออกเฉียงเหนือ 548 คุณ เสงี่ยมลักษณ์ แสนทวีสุข โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ ถ.สรรสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
178. ตะวันออกเฉียงเหนือ 828 คุณ เพียรใจ เฟื่องงาม โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 045244973 ต่อ 326 แจ้งแก้ไขข้อมูล
179. ตะวันออกเฉียงเหนือ 924 คุณ สุชาดา ประชุมทอง โรงพยาบาลเขมราฐ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 0895140848 แจ้งแก้ไขข้อมูล
180. ตะวันออกเฉียงเหนือ 928 ผศ. จริยา บัณฑวังกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 04535200095 แจ้งแก้ไขข้อมูล
181. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1060 คุณ พิราวัลย์ พิมพาเรือ โรงพยาบาลเลย 32 ถ.มะลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000 0894184694 แจ้งแก้ไขข้อมูล
182. ตะวันออกเฉียงเหนือ 448 คุณ ชูอนงค์ อาษารัฐ โรงพยาบาลเลย ถ.มลิวัลย์ อ.เมืองเลย เลย 42000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
183. ตะวันออกเฉียงเหนือ 92 คุณ พยอม บุญเนตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ.เมือง เลย 42000 แจ้งแก้ไขข้อมูล