ค้นหา

ค้นหาจาก "ชื่อ, นามสกุล, เลขที่สมาชิก หรือเบอร์โทรศัพท์"
ภูมิภาค

รายชื่อสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (เหนือ)

No. ภาค เลขที่สมาชิก คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ
1. เหนือ 1065 คุณ ณิชาพร วงศ์ธานี โรงพยาบาลลำปาง กลุ่มงานสุขศึกษา "0898509079, 0819601438" แจ้งแก้ไขข้อมูล
2. เหนือ 153 คุณ ณัชพล บรรเลงประดิษฐ์ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
3. เหนือ 174 คุณ กาบแก้ว เสงี่ยมโปร่ง ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
4. เหนือ 200 คุณ กรรณิการ์ วานิชเจริญ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
5. เหนือ 320 คุณ ถาวร กมลทิพย์ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
6. เหนือ 323 พ.ต.ท.หญิง อัจนา เชาว์ประยูร ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
7. เหนือ 337 คุณ วิชัย วิริยา ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
8. เหนือ 36 คุณ ประทิน จาดตาล ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
9. เหนือ 422 คุณ บุญเจริญ อินติ ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
10. เหนือ 546 คุณ ประยงค์ กำแหงสงคราม ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
11. เหนือ 841 คุณ วิไลวรรณ ชาวด่าน ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
12. เหนือ 1158 รองศาสตราจารย์ มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 ถนนนครชุม อำเภอเมือง กำแพงเพชร 62000 055706555 055706555 email: mantana-91@hotmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
13. เหนือ 488 คุณ ละไม มณีเลิศ วิทยาลัยครูกำแพง คณะวิชาวิทยาศาสตร์ อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
14. เหนือ 566 คุณ กำไลทิพย์ ระน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมือง กำแพงเพชร 62160 055705198 แจ้งแก้ไขข้อมูล
15. เหนือ 693 คุณ สิรินาท ทองอร่าม งานสุขศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ถ.เทศบาล1 อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 055-710187-9 055-710200 แจ้งแก้ไขข้อมูล
16. เหนือ 937 คุณ นงนวล พูลเกษร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 0557051879 ต่อ 140-1 แจ้งแก้ไขข้อมูล
17. เหนือ 974 คุณ ภิภพ แก่งศิริ 111/30 ม.3 ต.นครชุม อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 0897078237 แจ้งแก้ไขข้อมูล
18. เหนือ 165 ดร. สรรยาพร ตันภูมิประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก อ.เมือง ตาก 63000 055541340 แจ้งแก้ไขข้อมูล
19. เหนือ 405 คุณ สรณี กัณท์นิล 308 ม.5 ต.น้ำซึม อ.เมือง ตาก 63000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
20. เหนือ 414 คุณ เพลินใจ เลิศลักษณวงศ์ โรงพยาบาลแม่สอด ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง ตาก 23000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
21. เหนือ 597 คุณ ศุภวรรณ คุณโชติ โรงพยาบาลแม่สอด ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด ตาก 63110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
22. เหนือ 907 คุณ สมพิศ น้ำเจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ สถานีกาชาดเทพรัตน์ อ.เมือง ตาก 63000 055-5140612 055-514060 แจ้งแก้ไขข้อมูล
23. เหนือ 975 คุณ เดือนเพ็ญ โยเฮือง กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 025901614 แจ้งแก้ไขข้อมูล
24. เหนือ 1096 คุณ ปัณณวิชญ์ ปิยะอร่ามวงศ์ 72 ม.4 บ.ศาลา ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว น่าน 55120 0871794215 แจ้งแก้ไขข้อมูล
25. เหนือ 1146 คุณ อรทัย ใจบุญ 43 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง น่าน 55000 0847647876 แจ้งแก้ไขข้อมูล
26. เหนือ 56 คุณ เยาวลักษณ์ อนุรักษ์ 117 หมู่ 3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา น่าน 55110 0817643550 แจ้งแก้ไขข้อมูล
27. เหนือ 1067 คุณ สุดถนอม รอดอ่วม โรงพยาบาลพะเยา 269 ม.17 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา พะเยา 56000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
28. เหนือ 1114 ดร. เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะแพทย์ศาสตร์ (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา 19/2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา พะเยา 56000 0819128708 eungkaew@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
29. เหนือ 319 คุณ บุษราพร ผดุงรัตน์ 147/92 ม.1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา 56000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
30. เหนือ 333 คุณ สุนันทา นันทน์มาโนชญ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อ.เมือง พะเยา 56000 "054431129, 054481679" แจ้งแก้ไขข้อมูล
31. เหนือ 372 คุณ ระพีพรรณ ศิรินาถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อ.เมือง พะเยา 56000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
32. เหนือ 400 คุณ ศศิธร ลิ้มสุวรรณ 244 ต.เชียงคำ อ.เชียงคำ พะเยา 56000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
33. เหนือ 921 คุณ สัจจา อำพันพงษ์ โรงพยาบาลวังทรายพูน อ.วังทรายพูน พิจิตร 66180 056695032 แจ้งแก้ไขข้อมูล
34. เหนือ 953 คุณ จารุภา คงรส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 056611366 แจ้งแก้ไขข้อมูล
35. เหนือ 954 คุณ ศศลักษณ์ บุญเสวฐ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 0896384554 แจ้งแก้ไขข้อมูล
36. เหนือ 1099 ดร. จิตศิริน ลายลักษณ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 76/1 ม.7 ถ.หลังม.นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก 65000 0869374743 แจ้งแก้ไขข้อมูล
37. เหนือ 1100 ดร. ยุวดี ตรงต่อกิจ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000 0873237256 แจ้งแก้ไขข้อมูล
38. เหนือ 1101 คุณ วิภาดา ศรีเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000 080-7427510 แจ้งแก้ไขข้อมูล
39. เหนือ 1104 คุณ อรรถพล รอดแก้ว สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000 055-267106 แจ้งแก้ไขข้อมูล
40. เหนือ 188 คุณ ทองทิพย์ พงศ์สุภา โรงพยาบาลค่ายนเรศวรมหาราช อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
41. เหนือ 308 นพ. ศุภสิทธิ พรรณารุโณทัย โรงพยาบาลมหาราชพุทธชินราช อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
42. เหนือ 31 คุณ เสริมพันธ์ ทิพย์ประภา 200/10 ม.7 ต.บางระกาอ.บางระกา พิษณุโลก 65140 แจ้งแก้ไขข้อมูล
43. เหนือ 312 คุณ สาธร พัฒโนทัย โรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
44. เหนือ 375 คร. ปราโมทย์ วงษ์สวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
45. เหนือ 430 คุณ รุ่งกานต์ ศรลัมม์ 62 ม.10 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
46. เหนือ 563 คุณ จิระภา ขำพิสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
47. เหนือ 577 คุณ พิสมัย จารุชวลิต กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง พิษณุโลก 56000 0815967573 แจ้งแก้ไขข้อมูล
48. เหนือ 701 นพ. ธวัชชัย กมลธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
49. เหนือ 701 นพ. ธวัชชัย กมลธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง พิษณุโลก 65000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
50. เหนือ 832 คุณ ประทิน อิ่มสุขศรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2 พิษณุโลก 118 อาคารไปรษณีย์ชั้น4 ถ.พุทธบูชา อ.เมือง พิษณุโลก 65000 055245111 ต่อ 5177 055247111 แจ้งแก้ไขข้อมูล
51. เหนือ 837 คุณ พรทิพย์ โตท่าโรง งานสุขศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000 055252052-706 แจ้งแก้ไขข้อมูล
52. เหนือ 940 คุณ ศรีวรรณ ติชะพันธุ์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160 0552100405 แจ้งแก้ไขข้อมูล
53. เหนือ 970 คุณ ทองพูล แต้สมบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง พิษณุโลก 65000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
54. เหนือ 164 ดร. ชาตรี ประชาพิพัฒน์ 210 หมู่ 11 ต.ปอแสงทอง อ.เมือง ลำปาง 52100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
55. เหนือ 30 คุณ กาญจนา ประชาพิพัฒน์ 210 หมู่ 11 ต.ปอแสงทอง อ.เมือง ลำปาง 52100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
56. เหนือ 425 คุณ จิราพร เปียมณี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เขลางค์นคร 282 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียน อ.เมือง ลำปาง 52000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
57. เหนือ 544 คุณ นงลักษณ์ โตบันลือภพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ถ.ป่าขาม อ.เมือง ลำปาง 52000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
58. เหนือ 58 คุณ ศรีบุษย์ เทพสี 154/5 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
59. เหนือ 639 คุณ ชโรบล พลภักดี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลลำปาง อ.เมือง ลำปาง 52000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
60. เหนือ 687 คุณ กัณฐิกา ธรรมสิทธิ์ 30 ถ. รวมเวียง ต. หัวเวียง อ. เมือง ลำปาง 52000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
61. เหนือ 692 คุณ สุพรรณี มากศิริ แผนกอนามัย กองการแพทย์และอนามัย กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง 52220 054334395 แจ้งแก้ไขข้อมูล
62. เหนือ 829 คุณ เสาร์แก้ว กันทรวงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 52000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
63. เหนือ 941 คุณ มุกดา เรืองศรีชัย กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลลำปาง อ.เมือง ลำปาง 52000 0894323529 แจ้งแก้ไขข้อมูล
64. เหนือ 240 คุณ เยาวลักษณ์ โพธาศรี ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง อ.เมือง ลำพูน 51000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
65. เหนือ 932 คุณ ธีรศักดิ์ คหวณิช โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง ลำพูน 51120 053555400 แจ้งแก้ไขข้อมูล
66. เหนือ 969 คุณ พวงผกา สุริวรรณ สำนักงานสาธาณรสุขจังหวัดลำพูน ต.เหมืองง่า อ.เมือง ลำพูน 51000 "0535324778, 0861898675" แจ้งแก้ไขข้อมูล
67. เหนือ 1014 คุณ อัญชลี จิตรนำทรัพย์ กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 1 ม.8 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง สุโขทัย 64120 056-681556 แจ้งแก้ไขข้อมูล
68. เหนือ 1156 นาง ณินญาภร ใจยอด กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 สุโขทัย 64000 093-634469 055611702 ninpastime@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
69. เหนือ 1190 นางสาว สุนารี ทะน๊ะเป็ก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง สุโขทัย 64210 0815318395 055615513 sunaree.mu@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
70. เหนือ 390 คุณ วิยะดา ดิลกวัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง สุโขทัย 64210 แจ้งแก้ไขข้อมูล
71. เหนือ 404 คุณ สุดาภรณ์ กุมาร 2/56 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง สุโขทัย 64000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
72. เหนือ 666 คุณ วาริน เรืองเดช 192 ถ.จรดวิถีก่อง ต.ธานี อ.เมือง สุโขทัย 64000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
73. เหนือ 72 คุณ ถวี ศรีสุโข 115/17 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง สุโขทัย 64000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
74. เหนือ 1095 คุณ กิตติ์ คุณกิตติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 0904025599 แจ้งแก้ไขข้อมูล
75. เหนือ 11 คุณ สุวรรณ วิไลรัตน์ 63 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
76. เหนือ 117 คุณ ประไพ มีทรัพย์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
77. เหนือ 473 คุณ ณัชนันท์ ดีมาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53120 แจ้งแก้ไขข้อมูล
78. เหนือ 612 คุณ ดวงกมล ภูนวล (จันทร์นิมิตร) ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 33/16 ถ.ฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 089-272-88 แจ้งแก้ไขข้อมูล
79. เหนือ 681 คุณ นงลักษณ์ นิลวิเชียร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
80. เหนือ 817 คุณ สุพิน ใจแก้ว ศูนย์สุขภาพ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
81. เหนือ 1013 คุณ สมพล วีระพงษ์สุชาติ 416/1 ม.5 ถ.วัดใหม่หน้าค่าย ซอย11 ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000 "053-711114, 084-1730918" แจ้งแก้ไขข้อมูล
82. เหนือ 360 คุณ ศรีพรรณ แสนช่างไม้ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170 แจ้งแก้ไขข้อมูล
83. เหนือ 361 คุณ มนัชยา อมรรัตน์ โรงพยาบาลป่าแดด ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อ.ป่าแดด เชียงราย 57190 แจ้งแก้ไขข้อมูล
84. เหนือ 678 คุณ วิลาวัลย์ บุญประกอบ 80/10 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง เชียงราย 57100 แจ้งแก้ไขข้อมูล
85. เหนือ 833 คุณ งามนิตย์ ราชกิจ 599/14 ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000 "053711911, 053711403" เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
86. เหนือ 163 คุณ พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ 8/2 ซ.10 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
87. เหนือ 193 คุณ จุฑารัตน์ บวรสิน คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลานามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
88. เหนือ 198 คุณ ปิยะดา คุณาวรารักษ์ ศูนย์วัณโรคเขต 10 ถ.ศรีดอนไชย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
89. เหนือ 199 คุณ สุนันท์ เลาหะวิสุทธิ์ 24 ซอย 8 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
90. เหนือ 201 คุณ บุญนาค ทัฬหิกรณ์ 51/32 ถ.ประชาสัมพันธ์ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
91. เหนือ 207 คุณ แสงหล้า อินทจักร์ โรงพยาบาลสวนปรุง (บ้านพักแพทย์) อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
92. เหนือ 208 คุณ สงวนศรี สุทธจิต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
93. เหนือ 209 คุณ สุพัตรา โตวัน สถาบันการพลศึกษา อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
94. เหนือ 210 คุณ สมนึก เทพอุบล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
95. เหนือ 211 คุณ พรทิพย์ อินสมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา สนามกีฬาเทศบาล อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
96. เหนือ 223 คุณ ผ่องนภิส พละปัญญา 2 ถ.อารักษ์ ซ.1 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
97. เหนือ 24 คุณ อนุชา กิติชัยชาญ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
98. เหนือ 270 คุณ ชยิดา โตธิรกุล ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูยน์ส่งเสริมสุขภาพ เขต10 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
99. เหนือ 292 คุณ วนิดา แจ่มจันทร์ 99/160 ม.4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210 แจ้งแก้ไขข้อมูล
100. เหนือ 293 คุณ มาลี รัตนพัลลภ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 ลาออก แจ้งแก้ไขข้อมูล
101. เหนือ 377 คุณ วันเพ็ญ ริมวิทยากร 447 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
102. เหนือ 387 รศ.ดร. นิ่มอนงค์ งามประภาสม 349 ถ.บ้านนิคมสหกรณ์ ซอย9 ม.10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210 0815683133 แจ้งแก้ไขข้อมูล
103. เหนือ 413 คุณ พนิดา อัมทะพันธ์ 115 ถ.อนุชย์พงษ์ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
104. เหนือ 421 คุณ วรพิศ สมนาวรรณ 13/9 ม. 3 เทพประทานพรนิเวศ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
105. เหนือ 428 คุณ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ 96 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
106. เหนือ 453 คุณ วาสนา จันทร์สว่าง 86/202 3A ซ.5 หมู่บ้านวังตาล ถ.เชียงใหม่-หางดง อ.หางดง เชียงใหม่ 50230 แจ้งแก้ไขข้อมูล
107. เหนือ 490 คุณ วันทนีย์ ชวพงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
108. เหนือ 557 คุณ ธงชัย ปรีชา ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
109. เหนือ 565 คุณ อัจฉรา สนธิรัตน 7/2 ซ.1 ถ.สามล้าน อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
110. เหนือ 585 ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290 แจ้งแก้ไขข้อมูล
111. เหนือ 60 คุณ จุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 548 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 "053801160, 053281909" แจ้งแก้ไขข้อมูล
112. เหนือ 668 คุณ สถาพร แสงสุโพธิ์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
113. เหนือ 7 คุณ บุญสนอง ภิญโญ 8 ถ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ 501000 0897033249 แจ้งแก้ไขข้อมูล
114. เหนือ 8 คุณ วิไล สิริตาม 70/2 ซ.หมู่บ้านอุ่นเรือน อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
115. เหนือ 80 คุณ จันทร์เพ็ญ ทานเคหาสน์ 143/9 ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
116. เหนือ 81 ผศ. บุญศิรี คชสินธุ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50002 แจ้งแก้ไขข้อมูล
117. เหนือ 840 คุณ วรวิทย์ ตาปิง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 053-213269 แจ้งแก้ไขข้อมูล
118. เหนือ 842 คุณ จิราภรณ์ สุทธิสานนท์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 แจ้งแก้ไขข้อมูล
119. เหนือ 843 คุณ จงกลนี นำบุญจิตต์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 แจ้งแก้ไขข้อมูล
120. เหนือ 844 คุณ วราลักษณ์ ทองวินิจศิลป์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 แจ้งแก้ไขข้อมูล
121. เหนือ 845 คุณ สาลินี ลีลสัตยกุล วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 แจ้งแก้ไขข้อมูล
122. เหนือ 938 คุณ วรารักษ์ ใจชื้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 053-336089 แจ้งแก้ไขข้อมูล
123. เหนือ 939 คุณ พาณี คุณาวิกติกุล งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 053241027 แจ้งแก้ไขข้อมูล
124. เหนือ 989 รศ.ดร. เรมอล นันท์ศุภวัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 "053945021, 0815301455" แจ้งแก้ไขข้อมูล
125. เหนือ 989 รศ.ดร. เอมอร นันท์ศุภวัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 "053-945021, 081-5301455" แจ้งแก้ไขข้อมูล
126. เหนือ 990 คุณ นรินทร์ แก้วมีศรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารถี 41 ต.สารถี อ.สารถี เชียงใหม่ 50140 053963823 แจ้งแก้ไขข้อมูล
127. เหนือ 991 อ.ดร. บุญพิชชา จิตต์ภักดี ภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19/2 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 053234768 แจ้งแก้ไขข้อมูล
128. เหนือ 993 อ.ดร. วรารชน์ บุญเชียง ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23/2 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 053-131063 แจ้งแก้ไขข้อมูล
129. เหนือ 994 ผศ.ดร. ผ่องศรี เกียรติเสิศนภา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 100/6 ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290 0871348220 แจ้งแก้ไขข้อมูล
130. เหนือ 1020 คุณ ชาตรี แมตสี่ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเมือง อ.เมือง แพร่ 54000 "052533500, 0883667743" แจ้งแก้ไขข้อมูล
131. เหนือ 255 คุณ พัชรีย์ ทุ่งพนม โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง แพร่ 54140 แจ้งแก้ไขข้อมูล
132. เหนือ 358 คุณ ถมยา วงศ์บุญยิ่ง โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง แพร่ 54130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
133. เหนือ 362 คุณ ธาราทิพย์ จุทัศน์ โรงพยาบาลร้องกวาง อ.ร้องกวาง แพร่ 54140 แจ้งแก้ไขข้อมูล
134. เหนือ 363 คุณ ศิริวรรณ คำฟั่น โรงพยาบาลอำเภอสอง อ.สอง แพร่ 54120 แจ้งแก้ไขข้อมูล
135. เหนือ 948 คุณ วรีรัตน์ สุนทรศุทธวัต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ แพร่ 54140 085-7069789 แจ้งแก้ไขข้อมูล