ค้นหา

ค้นหาจาก "ชื่อ, นามสกุล, เลขที่สมาชิก หรือเบอร์โทรศัพท์"
ภูมิภาค

รายชื่อสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (ใต้)

No. ภาค เลขที่สมาชิก คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ
1. ใต้ 134 คุณ ค้วน ขาวหนู ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
2. ใต้ 158 คุณ ละมูล สมพร ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
3. ใต้ 305 คุณ กนิษฐา กล่อมเกล่า ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
4. ใต้ 496 คุณ อุทัย คงทอง ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
5. ใต้ 503 คุณ วิจิตร ไสไทย เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
6. ใต้ 554 คุณ ลีนา ฐิติเบญจพล ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
7. ใต้ 667 คุณ จรูญ หุ้นย่อง 0836916545 ไม่มีที่อยู่ แจ้งแก้ไขข้อมูล
8. ใต้ 1198 นาง จุฑาภรณ์ สว่างเมฆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อ.เมือง กระบี่ 81000 075611013 แจ้งแก้ไขข้อมูล
9. ใต้ 265 คุณ ไพโรจน์ ทองนา โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ต.คลองท่อม อ.คลองท่อม กระบี่ 81120 แจ้งแก้ไขข้อมูล
10. ใต้ 732 คุณ โสภา วังบุญคง โรงพยาบาลกระบี่ กลุ่มงานสุขศึกษา 325 ถ.อุดรก่อ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 075611212 แจ้งแก้ไขข้อมูล
11. ใต้ 500 คุณ ชนิดา ฤทธิ์มนตรี โรงพยาบาลชุมพร ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง ชุมพร 86000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
12. ใต้ 645 คุณ นราวดี สันสนะ สำนักงานสาธาณรสุขจังหวัดชุมพร อ.เมือง ชุมพร 86000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
13. ใต้ 729 คุณ จีระภา ปัดเมฆ หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษา โรงพยาบาลชุมพร อ.เมือง ชุมพร 86000 0775036724 แจ้งแก้ไขข้อมูล
14. ใต้ 77 คุณ ปราณี บุรพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลชุมพร อ.เมือง ชุมพร 86000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
15. ใต้ 1047 คุณ วาที ศิริสวัสดิ์ศิลป์ โรงพยาบาลตรัง 69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000 0869475399 แจ้งแก้ไขข้อมูล
16. ใต้ 513 คุณ สุนีรัตน์ สวัสดิรักษ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 181 หมู่ 4 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง ตรัง 92000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
17. ใต้ 516 คุณ นงลักษณ์ แย้มสุวรรณ์ เลขที่ 78/9 ซอย3 ถ.วิเศษกุล อ.สิเกา ตรัง 92000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
18. ใต้ 680 คุณ ทรงวุฒิ รามการุณ เลขที่ 28/1 หมู่มี่ 2 ถ.ตรัง-ย่านตาขาว ต.โคกหล่อ อ.เมือง ตรัง 92000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
19. ใต้ 827 คุณ รวิวงศ์ อิทรสมบัติ 40/380 หมู่ที่ 1 ต.ดอนธานี อ.กันตัง ตรัง 92130 0817866724 แจ้งแก้ไขข้อมูล
20. ใต้ 981 คุณ พัธนี ธรรมพานิชย์ งานสุขศึกษา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ต.บ้านดอน อ.เมือง ตรัง 92000 0897235225 แจ้งแก้ไขข้อมูล
21. ใต้ 1040 คุณ จิราพร ชาญณรงค์ งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลท่าศาลา 158 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 075-522236 แจ้งแก้ไขข้อมูล
22. ใต้ 1123 คุณ ภัคจุฑานันท์ สมมุ่ง 136 หมู่ 2 ต.ท่าไร่ อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 0832295154 แจ้งแก้ไขข้อมูล
23. ใต้ 12 คุณ อัญชลี จุติดำรงพันธ์ 136/5 ซอย 6 ถ.ศรีธรรมาโศก ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
24. ใต้ 122 คุณ กอปรภรณ์ อัมพรพันธ์ เลขที่ 23/15 ทาว์เฮาล์ราชพฤกษ์ ถ.ปากนคร ต.ปากนคร อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
25. ใต้ 213 คุณ เบญจวรรณ แก้วประเสริฐ โรงพยาบาลนาบอน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อ.นาบอน นครศรีธรรมราช 80220 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
26. ใต้ 217 คุณ พงศ์จันทร์ นันทวงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีราชธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
27. ใต้ 260 คุณ พนิตนาฎ ลัคนาโฆสิต ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
28. ใต้ 327 คุณ อุสุมพร เกียรติตันสกุล 110/10 ถ.บ่ออ่าง ต.คลัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
29. ใต้ 341 คุณ กาญจนา สมะวรรธนะ ศูนย์ระบาดวิทยาภาคตะวันออก ถ.จอมพล อ.เมือง นครศรีธรรมราช 30000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
30. ใต้ 504 คุณ สมศักดิ์ บุตรราช 30/97 ซอย 3 หมู่บ้านราชพฤกษ์2 หมู่14 ถ.พัฒนาคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
31. ใต้ 517 คุณ ธัญชนก วงศ์สวัสดิชาติ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
32. ใต้ 629 คุณ จารึก หนูเทียม 36 ถ.ศรีธรรมโศกง ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 0810851374 แจ้งแก้ไขข้อมูล
33. ใต้ 630 คุณ ประพันธุ์ มหัธนันท์ ฝ่ายสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
34. ใต้ 64 คุณ กำธร จ่างทอง 122/20 หมู่ที่ 3 ซ.ประชาอุทิศ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
35. ใต้ 9 คุณ จินดา ถิระพันธ์ เลขที่ 118 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
36. ใต้ 992 ผศ. ศุภมาตร ปาลรังษี หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80280 0891959042 แจ้งแก้ไขข้อมูล
37. ใต้ 1042 คุณ กรพัฒน์ วรรณสกล กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลราธิวาสราชนครินทร์ 180 ถ.ระแวะมรรคา ต.นางนาด อ.เมือง นราธิวาส 96000 0895979895 073-511379 ต่อ 8005 แจ้งแก้ไขข้อมูล
38. ใต้ 204 คุณ อนันต์ น้ำผุด โรงเรียนนากง อ.ลือเสาะ นราธิวาส 96150 แจ้งแก้ไขข้อมูล
39. ใต้ 434 คุณ เพ็ญศรี หงส์สวัสดิ์ 38 ถ.รัตนะวณิชย์ ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
40. ใต้ 114 คุณ จำเนียร สิทธิคง โรงพยาบาลอำเภอกุยบุรี อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77180 แจ้งแก้ไขข้อมูล
41. ใต้ 1124 คุณ วัชราพันธ์ หิรัญ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 2 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมือง ปัตตานี 94170 0819638314 แจ้งแก้ไขข้อมูล
42. ใต้ 1149 คุณ ซูไมยะ เด็งสาแม 110 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140 0872868384 แจ้งแก้ไขข้อมูล
43. ใต้ 146 คุณ ชลดา ภู่สุวรรณ โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง ปัตตานี 94000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
44. ใต้ 521 คุณ เจ๊ะปาตีหม๊ะ บินอิบรอเฮง โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง ปัตตานี 94000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
45. ใต้ 696 ดร. เธียรนันท์ วาณิชย์ศุภวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 94000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
46. ใต้ 76 คุณ วนิดา วรสุวัฒน์ 32/1 ถ.จะบังติดกร อ.เมือง ปัตตานี 94000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
47. ใต้ 857 คุณ ประไพพิมพ์ ล่องพาณิชย์ งานสุขศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 2/112 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง ปัตตานี 94000 073336026 ต่อ 103 แจ้งแก้ไขข้อมูล
48. ใต้ 1018 คุณ ทัศนีย์ เดชะพันธ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพังงา 406/19 ถ.เพชรเกษม ซ.ถ้ำตาปาน2 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง พังงา 82000 0846269868 แจ้งแก้ไขข้อมูล
49. ใต้ 1082 คุณ นัยนา ยอดระบำ 1 หมู่ 1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130 0810893852 แจ้งแก้ไขข้อมูล
50. ใต้ 652 คุณ อัญชลี คันธานนท์(ศรีจางวาง) โรงพยาบาลพังงา ถ.เพชรเกษม อ.เมือง พังงา 82130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
51. ใต้ 733 คุณ มนต์ธิรา ไชยแขวง กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110 076421070 แจ้งแก้ไขข้อมูล
52. ใต้ 746 คุณ วาสนา เจนการ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาพังงา 34หมู่4 ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
53. ใต้ 1043 คุณ จุฑาทิพย์ เรืองวุฒิ รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน หมู่ 3 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน พัทลุง 93110 0895958597 แจ้งแก้ไขข้อมูล
54. ใต้ 1066 คุณ นพพร สมจิตต์ งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง พัทลุง 93000 0866941325 แจ้งแก้ไขข้อมูล
55. ใต้ 1157 ว่าที่ ร.ต. ธนกร เชียรวิชัย โรงพยาบาลพัทลุง กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง พัทลุง 93000 074 609500 074 61241 แจ้งแก้ไขข้อมูล
56. ใต้ 296 คุณ สวาท รามทิพย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อ.เมือง พัทลุง 93000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
57. ใต้ 297 คุณ ถนอม วัฒนานิยม โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง พัทลุง 93000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
58. ใต้ 641 คุณ ดารุณี คงผอม เลขที่ 3 หมู่ 1 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน พัทลุง 93130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
59. ใต้ 228 รศ. บุษบา จิรกุลสมโชค ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง ภูเก็ต 83000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
60. ใต้ 722 คุณ บุญเลิศ พรหมบุตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง อ.ถลาง ภูเก็ต แจ้งแก้ไขข้อมูล
61. ใต้ 1039 คุณ พวงประภา เพียรมี โรงพยาบาลรามัน อ.รามัน ยะลา 95140 0819691086 แจ้งแก้ไขข้อมูล
62. ใต้ 120 ผศ. วิชิต ธาตุเพ็ชร 48 ถ.ผังเมือง3 ต.สะเต็ง อ.เมือง ยะลา 95000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
63. ใต้ 152 คุณ สุคิน แก้วก่อเกื้อ ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง ยะลา 95000 0819568750 แจ้งแก้ไขข้อมูล
64. ใต้ 157 คุณ มารศรี เพ็ชรพันธ์ ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 9 อ.เมือง ยะลา 95000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
65. ใต้ 23 คุณ วิไลพร ชูกำเนิด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 อ.เมือง ยะลา 95000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
66. ใต้ 410 คุณ สุพร สินสำราญ 8/9 ถ.เทศบาล2 อ.เมือง ยะลา 95000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
67. ใต้ 541 คุณ กฤติยา เจนจิรภัทร สถานพยาบาลโครงการชลประทานปัตตานี ตู้ปณ. 11 อ.เมือง ยะลา 95000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
68. ใต้ 572 คุณ กิตติ มหัตธีระ ภาควิชาสุขศึกษา วิทยาลัยการพลศึกษายะลา อ.เมือง ยะลา 95000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
69. ใต้ 162 คุณ เจิดศรี ขจรศักดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง อ.เมือง ระนอง 85000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
70. ใต้ 256 คุณ พักตร์คณา ตันติวรานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อ.เมือง ระนอง 85000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
71. ใต้ 681 คุณ นงลักษณ์ นิลวิเชียร 206/9 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
72. ใต้ 1044 คุณ ตรีทกานต์ พิจิตบรรจง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000 074312542 แจ้งแก้ไขข้อมูล
73. ใต้ 1045 คุณ สุภรณ์ บุหลัน 89/30 ถ.กาญจนวนิช ซ.กาญจนวนิช21 อ.เมือง สงขลา 90000 0896579037 แจ้งแก้ไขข้อมูล
74. ใต้ 1075 คุณ ธวัช นวลนิล 99/11 หมู่ 7 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม สงขลา 90310 0849645735 แจ้งแก้ไขข้อมูล
75. ใต้ 276 คุณ ปัญจะ เอี่ยมมัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อ.เมือง สงขลา 90000 ลาออก แจ้งแก้ไขข้อมูล
76. ใต้ 298 คุณ มาลินี ภูวนันท์ 166/8 ถ.นิพัทธ์อุทิศ2 อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
77. ใต้ 403 คุณ ประเทือง ศิริลักษณ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90280 แจ้งแก้ไขข้อมูล
78. ใต้ 527 คุณ วรรณิสสร ทองส่งโสม โรงพยาบาลสงขลา ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ อ.เมือง สงขลา 90000 ลาออก แจ้งแก้ไขข้อมูล
79. ใต้ 547 คุณ รัตนาภรณ์ สุขมี 25/1 ถ.หน้าสถานีรถไฟ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
80. ใต้ 570 ผศ.ดร. จุฑารัตน์ สถิปัญญา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 0891459761 แจ้งแก้ไขข้อมูล
81. ใต้ 599 คุณ โสรัจ พูนสุวรรณ 136 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
82. ใต้ 603 คุณ อรรถพล ศรเลิศล้ำวานิช ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.เมือง สงขลา 90110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
83. ใต้ 616 คุณ นิรชร พินิจสกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 161/1 ถ.รามวิถี อ.เมือง สงขลา 90000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
84. ใต้ 648 คุณ พร้อมจิต จงสู่วิวัฒน์วงศ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หอผู้ป่วยนอก อ.หาดใหญ่ สงขลา 90112 แจ้งแก้ไขข้อมูล
85. ใต้ 654 คุณ อัชฌา ชนะวรรณโณ โรงเรียนพะดงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ สงขลา 90250 แจ้งแก้ไขข้อมูล
86. ใต้ 695 คุณ ชาญชัย เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อ.เมือง สงขลา 90000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
87. ใต้ 910 นพ. วีรพัฒน์ เจาธรรมทัศน์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 แจ้งแก้ไขข้อมูล
88. ใต้ 912 คุณ ยูเรียนา พงศ์ธนสาร 36/80 ซอย4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
89. ใต้ 950 คุณ พัชราภรณ์ ลีละวัฒน์ โรงพยาบาลสิชล 63/40 ถ.กาญจนวานิช ซ.สวนสน33 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง สงขลา 90000 074558485 แจ้งแก้ไขข้อมูล
90. ใต้ 142 คุณ นุกูลชนม์ เบญจมปริญญากูล โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง สตูล 91000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
91. ใต้ 494 คุณ รัชนี เกียรติบุญเลิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อ.เมือง สตูล 91000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
92. ใต้ 1041 คุณ ปรเมษฐ์ จินา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120 0898723652 แจ้งแก้ไขข้อมูล
93. ใต้ 1191 นาง อารีย์ รัตนพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290 0862699439 077227495 แจ้งแก้ไขข้อมูล
94. ใต้ 1192 นาย มนูญ รุ่นนก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงขร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180 0896523590 แจ้งแก้ไขข้อมูล
95. ใต้ 1193 นาง ขนิษฐา ทองตำลึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180 0861204505 แจ้งแก้ไขข้อมูล
96. ใต้ 1194 นาย อภิชาติ ไมทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 85 หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84180 0815380294 แจ้งแก้ไขข้อมูล
97. ใต้ 1195 นาง โศภิษฏ์ อมรรัตน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84120 096365559 แจ้งแก้ไขข้อมูล
98. ใต้ 1196 นาง จารุวรรณ ชูเพชร ศูนย์สุขภาพตำบลเมืองโบหวาย ตำยลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 89/136 หมู่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 0954190517 ju.ruwan1999@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
99. ใต้ 1197 นาง อัญชลี น้อยมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 66/2 หมู่ 6 ถนนโกเตง-ดอนเกลี้ยง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 0774090018 banmaipathana@gmail.com แจ้งแก้ไขข้อมูล
100. ใต้ 124 คุณ มาลา รักษาพราหมณ์ 39/249 หมู่บ้านสินธรบายพาส ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 0816910986 แจ้งแก้ไขข้อมูล
101. ใต้ 135 คุณ กำไร ธรรมรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
102. ใต้ 291 คุณ นิธิดา ธนพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
103. ใต้ 354 คุณ กรวลี อุทโยภาค โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ฝ่ายเวชกรรมสังคม อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
104. ใต้ 446 คุณ นภา ทรงบุญรอด โรงพยาบาลพูนพิน อ.พูนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 แจ้งแก้ไขข้อมูล
105. ใต้ 495 คุณ สมาน กุลรัตน์ ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 11 สุราษฎรธานี อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
106. ใต้ 508 คุณ เบญจพร แก้วมีศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีสุราษฏร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 34000 เกษียณอายุ แจ้งแก้ไขข้อมูล
107. ใต้ 662 คุณ สุจิตรา ก่อกิจไพศาล 440/14 ซ.31 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
108. ใต้ 663 คุณ ศรีสุคนธ์ อินทรคชสาร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 077272231 ต่อ 2014 เสียชีวิต แจ้งแก้ไขข้อมูล
109. ใต้ 942 คุณ วชิรา มุกดาพิทักษ์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160 0772445189 แจ้งแก้ไขข้อมูล
110. ใต้ 980 คุณ สินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร 112/186 หมู่ 1 ซ.ชนเกษม 21 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 แจ้งแก้ไขข้อมูล
111. ใต้ 982 คุณ เสาวนีย์ กฤตชญานุกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84100 "0898877726, 0818688376" แจ้งแก้ไขข้อมูล
112. ใต้ 983 คุณ สัมพันธ์ กลิ่นนาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏ์ธานี ต.ตลาด อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110 0873655802 แจ้งแก้ไขข้อมูล