งาน “สายสัมพันธ์ 50 ปี สุขศึกษา มหิดล” เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งภาควิชาครบ 50 ปี

เรียน ศิษย์เก่าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

ภาควิชาฯ จะจัดงาน “สายสัมพันธ์ 50 ปี สุขศึกษา มหิดล” เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งภาควิชาครบ 50 ปี ในงานนี้จะมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ แสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และงานสังสรรค์ กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (เชิงสะพานซังฮี้) ตั้งแต่เวลา 16.30-21.30 น. ภาควิชาฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเพื่อรำลึกถึงความผูกพันสายสัมพันธ์ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์เรื่องขอรับบัตรเข้าร่วมงาน (ใบละ 1,000 บาท) ได้ที่ ธุรการภาควิชาฯ นางพลอยพร, น.ส.อรัญญา และน.ส.สุนทรี โทรศัพท์ 0-2543-2543-9 ต่อ 3604 โทรสาร 0-2644-8999 หรือ Facebook : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ก่อนวันที่ 5 มกราคม 2558 หากท่านประสงค์จะจองโรงแรม (ค่าห้องเดี่ยว/คู่ราคา 1,400 บาท) สามารถติดต่อได้ที่คุณพัชรวิภา เฉลิมสิทธิวงศ์ (คุณตอม) โทรศัพท์ 0-2422-9222 ต่อ 1208 หรือ 081-342-2268 นอกจากนี้ขอให้ท่านช่วยกรุณาแจ้งข่าวงานนี้ไปยังพี่ เพื่อน น้องที่เป็นศิษย์เก่าภาคฯ ด้วย ภาควิชาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบท่านในงาน “สายสัมพันธ์ 50 ปี สุขศึกษา มหิดล”

ท่านสามารถติดต่อจองบัตร และโอนเงินมาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "สายสัมพันธ์ 50 ปี สุขศึกษา มหิดล" สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์ เลขที 254-214766-1 โอนเงินแล้วกรุณาแฟ็กใบโอนมาที่ 0-2644-8999

 กำหนดการ

   

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.


ลงทะเบียน

๑๗.๐๐ - ๑๗.๒๐ น.


เปิดงาน

๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.


มุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.


มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

๑๘.๕๐- ๒๑.๐๐ น. ***    


กิจกรรมสังสรรค์ จับรางวัล

๒๑.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.


กิจกรรมสายสัมพันธ์ 50 ปี สุขศึกษา...มหิดล

 


***รับประทานอาหารเย็น

 สถานที่จัดงาน