งานแสดงความยินดีบัณฑิต “จากร่มราชพฤกษ์ และบ้านสุขศึกษา สู่โลกกว้าง
ประจำปีการศึกษา 2558”ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิต “จากร่มราชพฤกษ์ และบ้านสุขศึกษา สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2558” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นี้ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 16 คน แยกเป็นปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 10 คน และปริญญาตรี 5 คน ภายในงานคณาจารย์ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบเข็มที่ระลึกให้กับผู้สำเร็จการศึกษา และถ่ายภาพร่วมกัน