การฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ของนักศึกษาป.ตรี ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาควิชาฯ จะจัดการฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพชุมชน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสุขศึกษาและ พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาัลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ระบบงานสาธารณสุขจาก พี่ๆผู้มีประสบการณ์ การทำงานในชุมชนและได้ฝึกการดำเนินงานสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ซึ่งได้รับความรู้และฝึกฝนประสบการณ์ จากการได้ทดลองทำงานในสถานที่จริง โดยมี รศ.ธราดล เก่งการพานิช อาจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง และผู้ช่วยอาจารย์อนุชิต วรกา ได้กำกับติดตามการฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย