ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร