นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ได้จัดอบรม “โปรแกรม SPSS”เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ได้จัดอบรม “โปรแกรม SPSS” ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช เป็นวิทยากร โดยการจัดการอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะการจัดการอบรมในรายวิชา สศสษ 325 ปฏิบัติการทางสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ 1