นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ศึกษาดูงานด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ณ จังหวัดเพชรบุรีภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ศึกษาดูงานด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559