งานมุทิตาจิต แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี วงศ์ทางสวัสดิ์ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้จัดงานมุทิตาจิต แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี วงศ์ทางสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องรองศาสตราจารย์ยุพา อุดมศักดิ์ ในการนี้หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมของที่ระลึก และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน