ปฐมนิเทศ นศ. หลักสูตร วท.ม. 2561


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo