วารสารสุขศึกษา (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555) เล่มที่ 121 ปีที่ 35

1. ดัชนีวัดความสำเร็จของแผนงานโครงการสุขศึกษา และส่งเสริมสุขภาพ ตามหลักการจัดทำโครงการ
แบบตารางเหตุผลสัมพันธ์
(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

Objectively Verifiable Indicators of Logical Framework Matrix for Health Education and Health Promotion Program
(Manirat Therawiwat)

2. โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่มวนเองของผู้หญิง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย*
(สุนารี ทะน๊ะเป็ก / มณฑา เก่งการพานิช / สุปรียา ตันสกุล / ธราดล เก่งการพานิช)

Health Education Program to Promote Roll-Your-Own Smoking Cessation Among Women in Maechan District, Chiang Rai Province*
(Sunaree Tanapek / Mondha Kengganpanich / Supreya Tansakul / Tharadol Kengganpanich)

3. การตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลเอกชน กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของผู้รับบริการ*
(เนตรระวี เพ็ชร์รัตน์ / มลินี สมภพเจริญ / ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ / ธราดล เก่งการพานิช)

Private Hospital Annual Health Checkup and Health Behavior Modification of Clients*
(Nedrawee Pedsharat / Maleenee Sompomjarean / Prasit Leerapan / Tharadol Kenggranpanich)

4.โปรแกรมส่งเสริมความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของ กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดสิงห์บุรี*
(สุวิชา ชุ่มชื่น / นิรัตน์ อิมามี / มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

Self-Efficacy Enhancement Program for Improving Health Behaviors of Hypertensive Risk group, Singburi Province*
(Suwicha Chumchuen / Nirat imamee / Manirat Therawiwat)

5. การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้รูปแบบ “ความรัก” เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
(เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์)

Learning Management on Sex Education By Using Love Model for Comprehensive Humanization Based Upon Contemplative Education
(Aimutcha Watanaburanon)