วารสารสุขศึกษา (กันยายน - ธันวาคม 2555) เล่มที่ 122 ปีที่ 35

1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง*
(เกษณี สุขพิมาย / ธราดล เก่งการพานิช / มณฑา เก่งการพานิช / ประสิทธิ์ ลีระพันธ์)

Factors Associated With Food Consumption and Exercise Behavior Among the Risk Group of Methabolic Syndrome the Risk Group of Methabolic Syndrome*
(Kesanee Sukpimai / Tharadol Kengganpanich / Mondha Kengganpanich / Prasit Leerapan)

2. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานโรงงานยาสูบ*
(จิตตานันทร์ พงศ์วรินทร์ / มณฑา เก่งการพานิช / ธราดล เก่งการพานิช / ศรัณญา เบญจกุล)

Predicting Factors to Smoking Behaviour Among Workers In Thailand Tobacco Monopoly (TTM.)*
(Jittanan Pronvarin / Mondha Kenggranpanich / Tharadol Kenggranpanich / Saranya Benjakul)

3. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในช่วงเดือนถือศีลอด ของชาวไทยมุสลิม จังหวัดพังงา*
(จรรยา สงวนนาม / ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ / นิรัตน์ อิมามี / ธราดล เก่งการพานิช)

Healthy Eating Behaviors of Thai Muslims During Ramadan Fasting Month Phang-Nga Province*
(Janya Sanguannam / Prasit Leerapan / Nirat Imamee / Tharadol Kengganpanich)

4. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ในโรงพยาบาลศิริราช*
(อัจฉรา รักกะเปา / ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ / ธราดล เก่งการพานิช / ธีระ กลลดาเรืองไกรี)

Health Promotion Behaviors of supporting staffs at Siriraj Hospital*
(Atchara Rakkapao / Prasit Leerapan / Tharadol Kengganpanich / Teeral Kolladarungkri)

5. นวัตกรรมหนึ่งผู้พิการ หนึ่งผู้ดูแล (One Disabled Person One Caretaker)
(ประทิน เงินเรืองโรจน์ / ลักษณ์ ทองสุวรรณ)