วารสารสุขศึกษา (มกราคม - เมษายน 2556) เล่มที่ 123 ปีที่ 36

1. ประสิทธิผลของการใช้ฉลาก/ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่
(ศรัณญา เบญจกุล / มณฑา เก่งการพานิช)

2. โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างเจตคติและความภูมิใจในตนเองต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น*
(สมิทธิกร เย็นวัฒนา / ธราดล เก่งการพานิช / นิรัตน์ อิมามี / มณฑา เก่งการพานิช)

Health Education Program for Promoting Attitude and Self Esteem to Prevent Premature Sexual Intercourse Among Secondary School Female Students*
(Smitthikorn Yenwattana / Tharadol Kengganpanich / Nirat Imame / Mondha Kengganpanich)

3. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม*
(จริยา พลเหี้ยมหาญ / ภรณี วัฒนสมบูรณ์ / สุปรียา ตันสกุล / ตุ๋ย ยังน้อย)

Factors Affecting Pre-School Children Dental Health Care Behaviors of Parents In Pronsawan District, Nakhornphanom Province*
(Jariya Ponheamhan / Paranee Vatanasomboon / Supreya Tansakul / Tue Youngnoi)

4.ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองและการสนับสนุนทางสังคมในพฤติกรรมการบริโภค อาหารของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม*
(กาญจนา เพ็งเหล็ง / มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ / สุปรียา ตันสกุล / นิรัตน์ อิมามีี)

Effect of a Self-Regulation and Social Support Program on Food Consumption of Persons at Risk for Hypertension, Banglane District, Nakhorn Pathom Province
(Karnjana Pengleng / Manirat Therawiwat / Nirat Imamee / Supreya Tansakul)

5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการถวายอาหารสุขภาพแด่พระสงฆ์ ของประชาชนอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา*
(นัยนา ยอดระบำ / มณฑา เก่งการพานิช / นิรัตน์ อิมามี / ธราดล เก่งการพานิช)

An Action Research to Promote Healthy Food Offering Behaviors to Monks of People in Takuapa District, Phang-Nga Province*
(Naiyana Yodrabum / Mondha Kengganpanich / NIirat Imame / Tharadol Kengganpanich)

6. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี*
(สุธีรา บุญแต้ม / มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ / สุปรียา ตันสกุล / นิรัตน์ อิมามี)

Factors Related to Self Care Behavior Among Type 2 Diabetic Patients, Supan Buri Province*
(Sutheera BoonTam / Manirat Therawiwat / Supreya Tansakul / Nirat Imamee)

7. พฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
(สุพรรณี กาวีละ / มณฑา เก่งการพานิช / ธราดล เก่งการพานิช / ศรัณญา เบญจกุล)

Exercise Behavior Among Employees of Industries in Bangkok
(Supannee Kawela / Mondha Kengganpanich / Tharadol Kengganpanich / Sarunya Benjakul)