วารสารสุขศึกษา (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556) เล่มที่ 124 ปีที่ 36

1. พฤติกรรมป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิ ในพนักงานบริการ ในบาร์เบียร์ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี*
(ธันวา หอมจันทร์ / ภรณี วัฒนสมบูรณ์ / ลักขณา เติมศิริกุลชัย / ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา)

Primary Cervical Cancer Preventive Behaviors Among Beer Bar Waitresses at Pattaya City, Chanburi Province*
(Tunwa Homchun / Paranee Vatanasomboon / Lakkhana Temsirikulchai / Punyarat Lapvongwatana)

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิต ของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง*
(พัชรียา สีห์จักร์ / มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ / นิรัตน์ อิมามี / มันทนา ประทีปะเสน)

Factors Related to Self – Management Behaviors on Blood Pressure Control of Persons with Hypertension
(Patchareeya Seijak / Manirat Therawiwat / Nirat Imamee / Mandhana Pradipasen)

3. การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและกิจกรรมทางกายของสตรีที่มีภาวะอ้วนลงพุง
โรงพยาบาลสามโก้ จังหวัดอ่างทอง*
(สุวภัทร คำโตนด / ธราดล เก่งการพานิช / สุปรียา ตันสกุล / มณฑา เก่งการพานิช)

The Application of the Self-Efficacy Theory on Food Consumption Consumption Behabior and Physical Activity Among Women with Abdominal Obesity, Samko Hospital, Angthong Province*
(Suwapat Khamtanot / Tharadol Kengganpanich / Supreya Tansakul / Mondha Kengganpanich)

4.พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี*
(ศิริสุข วรรณศรี / มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ / นิรัตน์ อิมามี / เรวดี จงสุวัฒน์ี)

Fruit and Vegetable Dietary Behaviors in Elementary School Students, Surat Thani Province, Thailand*
(Sirisuk Wannasri / Manirat Therawiwat / Nirat Imamee / Rewadee Chongsuwat)

5. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก ในนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5*
(ปราณิศา กิ่งกังวาลย์ / ประสิทธ์ ลีระพันธ์ / ธราดล เก่งการพานิช / ลักขณา เติมศิริกุลชัย)

Effect of Exercise Program for Weight Control in the Fifth Grade Students with Overweight*
(Pranisa Kingkangwan / Prasit Leerapan / Tharadol Kengganpanich / Lakkhana Termsirikulchai)

6. ผลของโปรแกรมการควบคุมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มี ภาวะโภชนาการเกิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6*
(วชิราภรณ์ แสนสิงห์ / ประสิทธ์ ลีระพันธ์ / ธราดล เก่งการพานิช / ลักขณา เติมศิริกุลชัย)

Effects of A Diet Control Program Among Overweight Prathomsuksa 5-6 Students*
(Wachiraporn Sansing / Prasit Leerapan / Tharadol Kengganpanich / Lakkhana Termsirikulchai)

7.ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัย ของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
(สกุลรัตน์ ประเสริฐผล)

8. ปัจจัยทางการบริหารกับบรรยากาศการทำงานที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาล โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
(สินชัย ตันติรัตนานนท์)

Administrative Factors and Working Conditions of Hospital Personnel, Ratanaburi Hospital, Surin Province
(Sinchai Tuntiratananon)