วารสารสุขศึกษา (กันยายน - ธันวาคม 2556) เล่มที่ 125 ปีที่ 36

1. ทำแท้ง: จากภารกิจที่ไร้ทางออก สู่การขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริการ
(ทัศนัย ขันตยาภรณ์ / บุญพลอย ตุลาพันธุ์ / มยุรี เหมือนเดช / วรภัทร แสงแก้ว)

Abortion : From Dead End to Quality Improvement of Health Service
(Tassanai Khantayaporn / Boonploy Tulapun / Mayuree Moendej / Vorapatana Sangkaew)

2. โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัด ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ*
(วาสนา พุ่มจันทร์ / ธราดล เก่งการพานิช / สุปรียา ตันสกุล / มณฑา เก่งการพานิช)

Health Education Program for Promoting Self-Care Behavior of Coronary Artery Bypass Grafting Patients*
(Wasana Pumjun / Tharadol Kengganpanich / Supreya Tansakul / Mondha Kengganpanich)

3. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครสวรรค์*
(อิสรียา ณ น่าน / มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ / นิรัตน์ อิมามี / สุปรียา ตันสกุล)

Factors Predicting Risk Behaviors of Amphetamine Use in Junior High School Students Nakhon Sawan Province, Thailand*
(Itsareeya Na Nan / Manirat Therawiwat / Nirat Imamee / Supreya Tansakul)

4.โปรแกรมการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสลายต้อกระจกและ เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล*
(วิภา พนัสนาชี / มลินี สมภพเจริญ / ธราดล เก่งการพานิช / ลักขณา เติมศิริกุลชัย์ี)

Self-Care Program for Phacoemulsification with Intraocular Lens Patiens, Faculty of Medicine Vajira Hospital*
(Wipa Panatnachee / Malinee Sompopcharoen / Tharadol Kengkarnpanich / Lakkhana Termsirikulchai)

5. การประยุกต์แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ในการส่งเสริมสุขภาพตาของผู้สูงอายุ*
(บุญนภา บุญเรือน / ธราดล เก่งการพานิช / มณฑา เก่งการพานิช / ประสิทธิ์ ลีระพันธ์)

The Application of Pender’s Health Promotion Model for Promoting Eye Health of the Elderly
(Boonnapa Boonruan / Tharadol Kengganpanich / Mondha Kengganpanich / Prasit Leerapan)

6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน มัธยมศึกษาหญิงในจังหวัดนครนายก*
(ณัฐธิดา ปัญจะโรทัย / สุปรียา ตันสกุล / มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ / นิรัตน์ อิมามี)

Factors Related to Sexual Risk Behavior Among Female Secondary School Students, Nakornnayok Province*
(Nattida Panjarothai / Supreya Tansakul / Nirat Imamee / Manirat Therawiwat)

7.พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์*
(พิมลนาฏ ซื่อสัตย์ / สุปรียา ตันสกุล / มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ / นิรัตน์ อิมามี)

Health-Promoting Behaviors of Secondary Secondary School Teachers, Surin Province
(Pimolnat Suesat / Supreya Tansakul / Manirat Therawiwat / Nirat Imame)