วารสารสุขศึกษา (มกราคม - เมษายน 2557) เล่มที่ 126 ปีที่ 37

1. การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล: มุมมองชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (สุขศึกษา) รพศ. รพท.
(พิสมัย จารุชวลิต / สุจิตรา ก่อกิจไพศาล / ธรรมลักษณ์ กล้าหาญ)

Quality Improvement for Hospital Health Education: Professional Group’s Perspective
(Pissamai Charuchawalit / Sujitra Kokitpaisal / Tammaluk Krahan)

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ของผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
(กชกร สมมัง)

Factors Related to Influenza Preventive Behavior Among Patients at Outpatient Department, King Narai Hospital
(Kochakorn Sommang)

3. การพัฒนาสื่อเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความรู้แจ้งแตกฉานทางสุขภาพ ในการมารับบริการโรงพยาบาลลำปาง
(ชโรบล พลภักดี)

Hospital Service Sign for Low-literacy Patients: Action Research
(Chalobon Phonphakdi)

4. โปรแกรมส่งเสริมความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของบุคลากรกลุ่มป่วย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
(ปราณีต สิงห์ทอง)

Self-Efficacy Enhancement Program for Improving Health Behaviors of Personnel patient groups with Diabetes and Hypertension at Chaoprayayomrat Hospital
(Praneet Singthong)

5. พฤติกรรมการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม*
(เพ็ญศิริ ดวงผุนมาตย์ / ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ / ธราดล เก่งการพานิช / กีรติ เจริญชลวานิช)

Home Selfcare Behavior After Total Knee Arthroplasty Patients*
(Phensiri Duangpunmart / Prasit Leerapan / Tharadol Kengganpanich / Keerati Charoenchonvanich)

6. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหาร ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย์*
(ภัทรานุช พิทักษา / สุปรียา ตันสกุล / ขวัญเมือง แก้วดำเกิง / ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

Effect of Health Education Program for Changing Food Consumption Behavior Among Grade 6 Students Buriram Province*
(Pataranut Pitaksa / Supreya Tansakul / Kwanmuang Kaeodumkoeng / Piyathida Khajornchikul)

7. การพัฒนารูปแบบเมืองผู้สูงอายุอยู่สบาย*
(ดวงกมล ภูนวล / พัชรินทร์ สิรสุนทร / เสรี พงศ์พิศ / ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย)

A Development of Healthy Ageing City Model*
(Duangkamol Poonual / Patcharin Sirasoonthorn / Seri Phongphit / Supasit Puanarunuthai)