บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (สุขศึกษา)
วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3601

อีเมล์ : kmkaeo@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนา Happy Workplaces การวิจัยและประเมินสุขภาพ

รองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช

รองหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์),
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) (เกียรตินิยม),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3703

อีเมล์ : tharadol.ken@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ :
(1) การวิจัยและประเมินผล
(2) การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ ธีรวิวัฒน์

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและพิเศษ)
วุฒิการศึกษา :
วทบ. (สุขศึกษา) ,
วทม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Tropical Medicine) , มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3601

อีเมล์ : phmtr@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : (1) การวางแผนและประเมินผล (2) การทำงานชุมชน (3) มาตรฐานสุขศึกษาในสถานบริการ

รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑา เก่งการพานิช

ตำแหน่ง :ประธานคณะกรรมการหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. (สังคมวิทยา-มนุษยวิทยา),
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข),มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3703

อีเมล์ : kmondha@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ : (1) มนุษยวิทยาในงานสาธารณสุข (2) การพัฒนาสุขภาพชุมชน (3) การควบคุมยาสูบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. (สุขศึกษา),
M.P.H. (Health Service Administration)
Dr.P.H. (Behavioral Science in Patient Education),
University of North Carolina, U.S.A.
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3505

อีเมล์ : phcth@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : (1) เพศศึกษาในเยาวชน
(2) วิจัยระบบสุขภาพชุมชน
(3) การสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์

วุฒิการศึกษา:
พย.บ. (เกียรตินิยม),
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์),
มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3502
อีเมล์ : phpvt@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ :
(1) ทฤษฏี กลยุทธการสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ
(2) การวางแผนและประเมินผล
(3) การวิจัยในชั้นเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลินี สมภพเจริญ

วุฒิการศึกษา :
B.A. (First class honor, Journalism)
M.A. (Information Technology)
Ph.D. (Political communication)
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3601

อีเมล์ : phmsp@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : (1) การสื่อสารสุขภาพ (2) การรณรงค์ด้านสุขภาพ (3) การผลิตสื่อรูปแบบต่าง

อาจารย์ ดร.ศรัณญา เบญจกุล

วุฒิการศึกษา :
ปร.ด.
(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3601

อีเมล์ : phmsp@mahidol.ac.th

ความเชี่ยวชาญ :

ผู้ช่วยอาจารย์อลงกรณ์ เปกาลี

วุฒิการศึกษา : วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3501

อีเมล์ : along.pe@gmail.com

ผู้ช่วยอาจารย์อนุชิต วรกา

วุฒิการศึกษา : วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3501

อีเมล์ : Anuchit.wor @mahidol.ac.th

นาง พลอยพร ถนอมทรัพย์

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (การบริหารโรงเรียน),
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3604

อีเมล์ : ta_3377@hotmail.com

นางสาว อรัญญา จันทร

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป),
มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา

Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3604

อีเมล์ : bu_9@hotmail.com

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo