บริการวิชาการ


การฝึกปฏิบัติการบูรณาการรายวิชา ก่อนการฝึกภาคสนามระหว่างสาขา

หลักสูตรวท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการบูรณาการวิชาการต่างๆ และเตรียมความพร้อมฝึกภาคสนามใหญ่ระหว่างสาขา (วันที่ 8 มีนาคม - 8 เมษายน 2562)

อ่านเพิ่มเติม/Read More

filler image

การบรรยายแนวคิดและหลักการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและประชากรหลัก สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม/Read More

filler image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารความเสี่ยงกรมควบคุมโรค

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) นักสื่อสารความเสี่ยงกรมควบคุมโรค

อ่านเพิ่มเติม/Read More

filler image

ผลการฝึกประสบการณ์หน่วยภาคฤดูร้อน ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสังคมแห่งสุขภาพวะ โดยนางสาวพิชญ์สินี รัตนจิตร

อ่านเพิ่มเติม/Read More

filler image

ผลการฝึกประสบการณ์หน่วยงาน

การฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน จัดทำโดย นางสาวปาลิดา มานะกิจจงกล นักศึกษาชั้นปีที่4 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม/Read More

filler image

ผลการฝึกประสบการณระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2561

ผลการฝึกประสบการณ์ในสถานที่ฝึกงาน มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health) จัดทำโดย นางสาวศศิริยากร อ่อนตา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม/Read More

filler image

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
Follow us: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

footer logo