ศิษย์เก่าปี 2556

นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ รหัส 56 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสิรมสุขภาพ  (ภาคปกติ /ภาคพิเศษ)
       
   

นายจิตรภาณุ ศรีเดช 
(ก๊อตแทม)

นายณัฐพล อรรถวิเวก
(ปังปอนด์)
   
   
นายธรรมฤทธิ์ ขาวนวล 
(เกม)
นางสาวเพ็ฐฑิการ์ ขำสวัสดิ์้
(แพท)
   
     
นางสาววาริพินทุ์  กองแก้ว
(ปิ๊กริก)
     

 

 

ศิษย์เก่าปี 2555

 

นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ รหัส 55 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสิรมสุขภาพ  (ภาคปกติ /ภาคพิเศษ)
       
   
นางสาวกมลวรรณ  สุขประเสริฐ 
(พลอย)
นางสาวกรนิภา  พุทธสอน
(ลมจอย)
   
   
นางสาวปัณณพร  แซ่แพ 
(ป่าน)
นางสาวรัตนาภรณ์  ตาแจ้
(ป๋อมแป๋ม)
   
     
นางสาววนิตดา  ชุติปัญโญ
(อุ๋ม)
     

 

 

ศิษย์เก่าปี 2554

นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ รหัส 54 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสิรมสุขภาพ  (ภาคปกติ /ภาคพิเศษ)
       
   
นาย โชคประพรรณ ท้าวฮวด 
(โอม)
นางสาวจารุวรรณ บัณฑิศักดิ์  
(โบว์)
   
   
นางสาวจิตต์ลาวัลย์ ชูดวง  
(แก้ม)
นางสาวชนกนันท์ รักษาสนธิ์
(ป่าน)
   
   
นายชาญวุฒิ สว่างศรี 
(อ๊อฟ)
นางสาวนลิน  ประคำศรี
(น้ำ)
   
   
นางสาวปภัสสร แซ่แต้ 
(โบว์)
นางสาวปราณปรีญา แก้วคำเครือ
(พอลล่า)
   
   
นางสาวภูษณิศา จิรธัชชกุล
(แจม)
นายยุทธเกียรติ ใจประเสริฐ 
(เกมส์)
   
   
นางสาววรกมล คันธานุรักษ์  
(เกด)
นายวรวุฒิ ขันตี  
(เครน)
   
     
นางสาวอธิปัตย์ หลักคำ 
(ฝ้าย)
     

 

 

ศิษย์เก่าปี 2553

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo