ศิษย์เก่า


ศิษย์เก่า 2562

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อนักศึกษา

1.

6236185 PHHE/M

น.ส.รำไพ   รอยเวียงคำ

2.

6236186 PHHE/M

นายภานุวัฒน์  พิทักษ์ธรรมากุล

3.

6236187 PHHE/M

น.ส.ลลิตพรรณ  หมั่นจิตร์

4.

6236189 PHHE/M

นางพิมพ์พิชชา  ขันตี

5.

6237578 PHHE/M

นายอภินัทธ์  นิลสุข

 

ศิษย์เก่า 2561

ภาคปกติ


รหัสนักศึกษา

ชื่อ – นามสกุล

6136554 PHHE/M

น.ส. ธิดารัตน์   ชาญชัย

ภาคพิเศษ


รหัสนักศึกษา

ชื่อ – นามสกุล

6136145 PHHE /M

น.ส. ประวีร์กร  นิธิประภาวัฒน์

6136555 PHHE /M

น.ส. กาญจนา  ศรีประเสริฐ

6136557 PHHE /M

น.ส. ธัญญาลักษณ์  นาครินทร์

6136558 PHHE /M

น.ส. มนัสนันท์  ชมภูวิเศษ

6137865 PHHE /M

น.ส. วรพรรณ  เครือคล้าย

6137866 PHHE /M

น.ส. จามจุรี  ประโพธิ์ศรี

 

ศิษย์เก่า 2560

ภาคปกติ


ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

 

1.

6036270 PHPH/M

นางชวนพิศ 

จักขุจันทร์

2.

6037511 PHPH/M

นางสาวดารณี 

ใจเอื้อ

3.

6038401 PHPH/M

น.ส.สิริประภา  

ดีเปี่ยม

ภาคพิเศษ


ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

 

1.

6036226 PHPH/M

นายนรา 

เทียมคลี

2.

6036227 PHPH/M

น.ส.ฐิติพร 

ส่งสังข์

3.

6037510 PHPH/M

น.ส.จีราวรรณ 

ประทุมมาศ

4.

6038331 PHPH/M

น.ส.สาวิตรี

พระเขียนทอง

5.

6038400 PHPH/M

นายชาญวุฒิ  

สว่างศรี

 

ศิษย์เก่า 2559

ภาคปกติ


ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

1.

5936509 PHPH/M

น.ส.จีรนันท์  คงผอม

2.

5936510 PHPH/M

นาวาตรีหญิงวิภาวดี  กระตุฤกษ์

3.

5937042 PHPH/M

นางขวัญฉัตร์  ภิวัฒน์พงษ์กุล

4.

5937043 PHPH/M

นายวสันต์  อุนานันท์

5.

5937044 PHPH/M

น.ส.จุไรรัตน์  ช่วงไชยยะ

ภาคพิเศษ


ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

 5936079 PHPH/M

 น.ส. พรทิพา สุวัฒภิญโญ

2

 5936501 PHPH/M

 น.ส. อังฎิยา ศรีนาค

3

 5936502 PHPH/M

 นาย สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์

4

 5936503 PHPH/M

 น.ส. ภาวิณี ช่วยแท่น

5

 5936504 PHPH/M

 นาย ยงยุทธ แสนศิริ

6

 5936505 PHPH/M

 น.ส. จิตพิสุทธิ์ มั่นศิล

7

 5936506 PHPH/M

 นาย เอกพล สุดาชม

8

 5937047 PHPH/M

 น.ส. อริสา โพธิ์ชัยสาร

9

 5937048 PHPH/M

 น.ส. กิติยากร คล่องดี

10

 5937049 PHPH/M

 น.ส. อ่อนนุช หมวดคูณ

11

 5937416 PHPH/M

 น.ส.อ่อนอุษา  ขันธรักษา

ศิษย์เก่า 2558

ภาคปกติ

นางสาวนัฎยา สุวลักษณ์
--------

ภาคปกติ

1. นางสาวเบญจมาศ พูลสวัสดิ์
2. นางสาวอรวรรณ มุงวงษา
3. ร.ต.หญิงวลัยมาศ ชุนคงมี
4. นางสาวพรวิภร ศิริพิชญ์ตระกูล
5. นางสาวจุฑามาศ มากกุญชร
6. นางสาวสิริพร ภิยโยทัย
7. นางสาวสิรินันท์ ฉิมพาลี
8. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ
9. นางสาวธนิศา หล้าแหล่ง
10. นางสาวศรัณยา จันษร
11. นายพรชัย สว่างวงศ์
12. นางสาวประทุมพร เชาว์ฉลาด
13. นางสาวบุปผา สายสินธุ์
14. นางสาวณัฎฐ์ชุดา มีบุญ
15. นางสาวอธิปัตย์ หลักคำ
16. นางสาวชนกนันท์ รักษาสนธิ์

ศิษย์เก่า 2557

ภาคปกติ

1. นางสาววรัญญา ไชยสาลี
2. นางสาวสุพจนีย์ สะอาด
3. นางศุภัชฌา สุดใจ
4. นางสาวธิดารัตน์ นาคสมบูรณ์
5. นางสาวสาริศา โตะหะ
--------

ภาคปกติ

1. นางสาวกรรณิการ์ พุกศร
2. นางสาวศิริรัตน์ นาคงาม
3. นางสาวจินตนา นุ่นยะพรึก
4. นางสาววินิตตา ลาสศิลป์
5. นายปิยะพล พูลสุข
6. นางกรวิภา คตอินทร์
7. นางสาวกชกร คำเรือง
8. นายอนุชาติ สร้อยปัสสา
9. นางสาวณัฐญา แสงทอง
10. นางสาวฤดีพร โคตรสงคราม
11. นางสาวณัฐกานต์ หัตถา
12. นางสาวต้องจิตร เอี่ยมสมบูรณ์
13. นางสาววรรลา เพชรเรือนทอง
14. นางสาวเชิญขวัญ จันทรสนาม

ศิษย์เก่า 2556

ภาคปกติ

1. นางสาวภัคจุฑานันท์ สมมุ่ง
2. นางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์
3. นายพิทยา สังข์แก้ว
4. นางสาวภานิสา ระยา
5. นางสาวนิรินธน์ ประทีปแก้ว
6. นางสาวลักขณา เสาเวียง
--------

ภาคปกติ

1. นางสาวอาจรีย์ แม่นปืน
2. นางสาวยุภาณี แต้มเรืองอิทธิ์
3. นางสาวอรุณรัตน์ เดชชัยภูมิ
4. นางสาวจารุวรรณ จิรทองคำโชติ
5. นางสาวนันทิดา แหล่งสนาม
6. นายศิร ผลิเจริญสุข
7. นางสาวชนมน เจนจิรวัฒน์

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
Follow us: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

footer logo