นักศึกษาปัจจุบัน


ศิษย์เก่าปี 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสิรมสุขภาพ  ภาคปกติ  (รุ่น 41)
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสิรมสุขภาพ  ภาคพิเศษ (รุ่น 23)
1. นางสาวธิดารัตน์ ชาญชัย     1. นางสาวธัญญาลักษณ์ นาครินทร์
      2. นางสาววรพรรณ เครือคล้าย
      3. นางสาวประวีร์กร นิธิประภาวัฒน์
      4. นางสาวกาญจนา ศรีประเสริฐ
      5. นางสาวนิตยาภรณ์ ไชยเเสน
      6. นางสาวจามจุรี ประโพธิศรี
      7. นางสาวมนัสนันท์ ชมภูวิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสิรมสุขภาพ รหัส ..ปี 3
    หลักสูตรวท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสิรมสุขภาพ รหัส ..ปี 4
1.     1.
2.     2.
3.     3.
4.     4.
5.     5.
6.     6.
7.     7.

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิษย์เก่าปี 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสิรมสุขภาพ  ภาคปกติ  (รุ่น 40)

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสิรมสุขภาพ  ภาคพิเศษ (รุ่น 22)
   
1. นางชวนพิศ  จักขุจันทร์ (แมว)     1. นายนรา  เทียมคลี (รอน)
   
2. นางสาวดารณี  ใจเอื้อ (นก)     2. นางสาวฐิติพร  ส่งสังข์ (ปิ๊ก)
   
3. นางสาวสิริประภา  ดีเปี่ยม (สิ)     3. นางสาวอัญชลี  ช่างกลึงเหมาะ (อัญ)
   
4. นางสาวสุทธิดา  แก่นบุตร (เติ้ล)     4. นางสาวจีราวรรณ  ประทุมมาศ (ยุ้ย)
     
      5. นางสวสาวิตรี  พระเขียนทอง (เชอรี่ )
     

    6. นายชาญวุฒิ  สว่างศรี (อ๊อฟ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิษย์เก่าปี 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสิรมสุขภาพ  ภาคปกติ  (รุ่น 39)

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสิรมสุขภาพ  ภาคพิเศษ (รุ่น 21)
     
1. นางสาวจีรนันท์ คงผอม (แพร)      
     
2. นาวาตรีหญิงวิภาวดี กระตุฤกษ์  (หนูดี)      
     
3. นางขวัญฉัตร์ ภิวัฒน์พงษ์กุล  (ขวัญ)      
     
4. นายวสันต์ อุนานันท์ (เก่ง)      
     
5. นางสาวจุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ (แนน)      

ศิษย์เก่าปี 2558

ใส่ข้อมูลที่นี่

ศิษย์เก่าปี 2557

ใส่ข้อมูลที่นี่

ศิษย์เก่าปี 2556

ใส่ข้อมูลที่นี่

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo