ศิษย์ปัจจุบัน


ศิษย์ปัจจุบันปี 2565

ภาคปกติ

 
นายสุพัฒน์ เจนสุขสถิตไพศาล  

ภาคพิเศษ

นางสาวปาริชาติ แย้มสี นางสาวกรรภิรมย์ สุบรรณ์
นางสาวสุจิตรา บุญกล้า นางสาวกนิษฐ์นาถ ไชยศักดิ์
นางสาวนริศรา อรรถพรพิทักษ์ นางสาวพัณณิตา คุฑนาค
นางสาววิระยา ทัพเจริญ นางสาวสุภิญญา บุญศรีบาดาล
 
นางสาวกัณญมณี ทองกระจ่าง  

 

ศิษย์ปัจจุบันปี 2564

ภาคพิเศษ

นายธนพงษ์ เทศนิยม นางสาวเบญจมาศ ใจงาม
นายอานนท์ ฉัตรทอง นางสาวมัทนา แวงวรรณ
นายจิราวัฒน์ ธิมะสาร นางสาวจันทร์เจ้า จันทเขต
นางสาวศุภรัตน์ เทพภิบาล นางสาวพรปวีณ์ เลาสุวรรณาหยก
 
นางสาววิภาดา รูปงาม  

 

ศิษย์ปัจจุบันปี 2563

ภาคพิเศษ

นางสาวธนาภรณ์ พานคำ นางสาวรัตนาภรณ์ นารอด
นายอมร เมืองแก้ว นางสาวรักนิรันดร์ เครือประเสริฐ
นางศิรินันท์ ทานโสดถี นางสาวชนนพร แสงเดือน
นางสาวปัทมา ลิ่มถิ่น นางสาวสุนารี หอมจันทร์
 
นายชนสิษฎิ์ คุณานนต์พงศา  

 

ศิษย์ปัจจุบันปี 2562

ภาคพิเศษ

นางสาวพนิดา ประทุมวัน นายปฏิภาณ  สมบูรณ์
 
นายทิวากร  หลาบนอก  

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
Follow us: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

footer logo