ประวัติภาควิชา ภาควิชาสุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร์เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2508   ปัจจุบัน ได้เปิดสอนหลักสูตรสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โท และเอกบัณฑิตที่จบออกไปเป็นผู้นำทางวิชาการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ สร้างวิถีชีวิตในการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ  นอกจากนี้ภาควิชายังทำวิจัยในการสร้างองค์ความร ู้ด้านสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ และให้บริการวิชาการแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เหตุผลที่สำคัญในการจัดตั้งแผนกสุขศึกษาขึ้นมาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ก็คือ เพื่อรับผิดชอบในการผลิต นักวิชาการสุขศึกษาเนื่องจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส ยามะรัต และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ ได้ตระหนักเป็นอย่าางดีว่าการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศนั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีนักวิชาการสุขศึกษาเข้าไป ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล และโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่พึงประสงค์แต่ด้วยปัญหาสุขภาพของประเทศไทยในชนบท เมื่อวันที่ 25 ปีที่ผ่านมามีความรุนแรงอย่างมาก ซึ่งมีสาเหตุที่สำคัญมาจากพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนไม่ถูก ต้องเป็น่วนใหญ่วิธีการที่่จะใช้แก้ปัญหาดังกล่าวได้ดีและถาวรที่สุดก็คือ กระบวนการและวิธีการทางสุขศึกษา ดังนั้น รศ.ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ จึงได้กำหนดนโยบายให้การสนับสนุนบุคคล หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานในชนบท โดยเฉพาะอย่่่างยิ่งในถิ่นทุรกันดารหรือในพื้นที่มีผู้ก่อการ้ายคอมมิวนิสต์ (ในสมัยนั้น เรียกว่าพื้นที่สีแดง) เป็นพิเศษ โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) กลับไปแก้ไขปัญหา และ พัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองอย่างเร่งด่วนต่อไป

แผนกสุขศึกษาได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สุขศึกษา)เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 ดังกล่าวแล้ว โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร กล่าวคือ หลักสูตร 1 ปี โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา สุขาภิบาล พยาบาลสาธารณสุขเข้าศึกษา และหลักสูตร 2 ปี ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อต้องสำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือปริญญาทางการศึกษาหรือพยาบาลอนามัยและผดุงครรถ์ 

 ในปี พ.ศ. 2512 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใหม่เป็น "มหาวิทยาลัย" แผนกต่าง ๆ ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชา ดังนั้นแผนกสุขศึกษาจึงเปลี่ยนเป็น "ภาควิชาสุขศึกษา" ตามไปด้วย ต่อมารองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ หัวหน้าภาควิชาเห็นว่าลักษณะการเรียนการสอนตาม หลักสูตรปัจจุบันของภาควิชาตั้งแต่ปริญญาตรี โท และเอก เป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสตร์ใหญ่ ๆ 2 ศาสตร์ ด้วยกันคือสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ นับว่าเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการสุขศึกษาที่จะนำไปใช้ในการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักของนักวิชาการ สุขศึกษาทุกคนประกอบกับความเจริญก้าวหน้า ทางวิชการ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ หลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาสุขศึกษามาเป็นภาควิชา "สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์" กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2532 ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนและ กระบวนการมากมายใช้เวลาถึง 2 ปี 3 เดือน และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 * ให้เปลี่ยนชื่อภาควิชาดังกล่าวมาแล้ว นับตั้งแต่จัดตั้งภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มาจนถึงปัจจุบันมีคณาจารย์ที่ำดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา 9 ท่านด้วยกันดังนี้ คือ


1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา อุดมศักดิ์    2510-2515
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี สุรสิทธิ์ 2515-2519
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์  2519-2535
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ศิลปสุวรรณ    2535-2539
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2539-2542
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ศิลปสุวรรณ  2542-2545
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามี     2545-2547
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล    2547-2550
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์    2550-2552
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย 2557-2557
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล  2557-ปัจจุบัน 

 

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้มีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและคุณภาพของคณาจารย์ตลอดมา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่เดิมเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาตรบัณฑิต (สุขศึกษา) มีรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ เป็นอาจารย์ประจำเพียงท่านเดียว ปัจจุบันภาควิชาฯ มีคณาจารย์ ทั้งสิ้น 10 คน จำแนกเป็นวุฒิ ปริญญาเอก 8 คน ปริญญาโท 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน รวมทั้งหมด 14 คน

 


 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo