ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด

  • รายละเอียด
    ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • รายละเอียด
    เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลการดำเนินงาน ระดับหน่วยงาน โดยพี่เลี้ยงสุขภาพ (จป.) โดยได้รับเกียรติอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ และ ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร...รายละเอียด
  • รายละเอียด
    เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ) ไปศึกษาดูงาน ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19...รายละเอียด

หลักสูตรของเรา


ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
Follow us: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

footer logo