ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด

 • #

  รองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช และ ผู้ช่วยอาจารย์อลงกรณ์ เปกาลี นำทีมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 ออกฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ณ หมู่บ้านปลายราง (หนองเบน) ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563   | รายละเอียด

 • #

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
  รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรอบรมให้แก่ ผู้แทนชุมชน 27
  ชุมชนจากทั่วประเทศจัดโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


  | รายละเอียด
 • #

  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ เป็นวิทยากรอบรม ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามโครงการพระราชดำร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  | รายละเอียด
 • #

  รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
  จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขจากสำนัก/กองส่วนกลาง และ สคร. ทั่วประเทศ
  วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563
  ณ ห้องโรงแรมอมารี รีสอร์ท หัวหิน

  | รายละเอียด

 • #

  นายโยธิน อินทรภิรมย์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๅ จากการเข้าร่วมแข่่งขันการประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทวีดีโอในหัวข้อ ปัญหาสุขภาพจิต" เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563

  | รายละเอียด
 • #

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล APACPH Award ในสาขา The APACPH Excellence in Leadership Medallion

  | รายละเอียด

วารสารสุขศึกษา | เข้าสู่เว็บไซต์

เพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา และการสาธารณสุขและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา และการสาธารณสุขทั้งของสมาชิก อาจารย์ นักสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป

หลักสูตรของเรา | หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคปกติ) 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

รายละเอียดหลักสูตร

 #


# #####

รู้จักภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์


การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo