ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • #
  26 กรกฎาคม 2561 : พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล | รายละเอียด
 • #
  25 กรกฎาคม 2561 : ร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดอภัยทายาราม (มะกอก) | รายละเอียด
 • #
  19 - 20 กรกฎาคม 2561 : โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ”  ทำกิจกรรม เรื่อง "เหา" ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน | รายละเอียด

วารสารพยาบาลสาธารณสุข | เข้าสู่เว็บไซต์

 • เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการพยาบาลสาธารณสุขการสาธารณสุข และการพยาบาล
 • เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดทางวิชาการ
 • เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาล

หลักสูตรของเรา | หลักสูตรทั้งหมด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียดหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียดหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ

รายละเอียดหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ

รายละเอียดหลักสูตร

รู้จักภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา


การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

Contact

Telephone: +66 X XXX XXXX
Email: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
Website: ใส่เว็บไซต์ภาควิชา
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo