ข่าวประชาสัมพันธ์


ศึกษาดูงาน ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจบุรี

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ) ไปศึกษาดูงาน ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่ง อาเภอทุ่งทอง จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียด

19-20 ธันวาคม 2565

เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูที่ทำผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูที่ทำผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท บุคลากรสายวิชาการในภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โครงการรับทำวิจัยจำนวนสูงสุดตามสัดส่วนบุคลากร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

19 ตุลาคม 2565

เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูที่ทำผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูที่ทำผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท บุคลากรสายวิชาการในภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โครงการรับทำวิจัยจำนวนสูงสุดตามสัดส่วนบุคลากร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

19 ตุลาคม 2565

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
Follow us: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

footer logo