มุฑิตาจิต รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล


วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จัดงานมุฑิตาจิตให้แด่ รศ. ดร.สุปรียา ตันสกุล โดยมีคณาจารย์อาวุโส อาทิ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ รศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผศ.วิทยา เทียนจวง พร้อมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานกันมากมาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

footer logo