หลักสูตร


หลักสูตรระดับปริญญาเอก

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  ( ภาคปกติ) รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  (ภาคพิเศษ) รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) รายละเอียดหลักสูตร

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo