หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขต/คณะ         คณะสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :                วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ:              Bachelor of Science Program in Public Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม:         วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อย่อ:                      วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:      Bachelor of Science Program in Public Health
ชื่อย่อ:                      B.Sc. (Public Health)
สาขาวิชา:                  สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
Major in Health Education and Health Promotion

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๕-๑๕๑  หน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของสาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและความสามารถ ดังนี้
๑.   มีจิตสำนึกและจิตอาสาในการรับผิดชอบต่อสุขภาพองค์รวมของประชาชน
๒.   วิเคราะห์สถานการณ์สังคม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพ และวิเคราะห์เงื่อนไขและปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
๓.   วางแผนงานโครงการภายใต้แนวคิดสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
๔.   ออกแบบกลวิธีทางสุขศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ชุมชนและสังคมเพื่อการจัดการสุขภาพ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะต่าง ๆ และเป็นไปอย่างยั่งยืน
๕.   ใช้กระบวนการวิจัยและประเมินผลเพื่อพัฒนางานสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ

งบประมาณค่าใช้จ่าย (หน่วยบาท)/ นักศึกษา ๑ คน
      ๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
      ๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เฉพาะนักศึกษาใหม่                                        ๗๕๐.๐๐ บาท
      ๑.๒ ค่าธรรมเนียมประจำภาค ๘ ภาคการศึกษา x ๕,๐๐๐ บาท                       ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
      ๒. ค่าหน่วยกิต
      ๒.๑ รายวิชาบรรยาย/สัมมนา ๑๑๔ หน่วยกิต x ๒๐๐ บาท                            ๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท
      ๒.๒รายวิชาปฏิบัติ ๔๐ หน่วยกิต x ๔๐๐ บาท                                       ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
      รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น                                                       ๗๙,๕๕๐.๐๐ บาท

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo