หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขต/คณะ                     คณะสาธารณสุขศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :                สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ :             Doctor of Public Health (International Program)

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :        สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ :                     ส.ด.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :     Doctor of Public Health
ชื่อย่อ :                     Dr.P.H.

๓. วิชาเอก :                        วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
Major in Health Education and Health Promotion

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :          ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต

๕. วัตถุประสงค์  วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะทางวิชาการด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ในงานสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้สำเร็จการศึกษา จะมีความสามารถ ดังนี้
๕.๑ ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีหลักการด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนางานสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุขได้
๕.๒ ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขศึกษาและสร้างสุขภาพในงานสาธารณสุขได้ด้วยตนเอง
๕.๓ จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์สุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพแก่สถาบันการแพทย์และการสาธารณสุข และสถาบันที่เกี่ยวข้อง
๕.๔ วางแผน ปฏิบัติงานและประเมินผลงานสุขศึกษา การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ หรือเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่การแพทย์สาธารณสุข และบุคลากรอื่นในการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo