หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
(หลักสูตรภาคพิเศษ) 

ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
(ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Public Health) 
Program in Health Education and Health Promotion

ชื่อปริญญา

      ชื่อภาษาไทย : - 
            ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
            ชื่อย่อ  วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
      ชื่อภาษาอังกฤษ :-    
            ชื่อเต็ม Master of Science (Public Health)
            ชื่อย่อ  M.Sc. (Public Health)

ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ มีความมุ่งมั่นผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัย และมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพ มีทักษะในการออกแบบ แนวทาง กลวิธี
และกิจกรรมสุขศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ระบบบริการ และชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความเป็นผู้นำ สามารถพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและ
วิชาชีพสุขศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ

โครงสร้างหลักสูตร

          จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หลักสูตรปริญญาโท แผนก แบบ ก 2 ดังนี้

1.  หมวดวิชาแกน   10 หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาบังคับ   13 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
4.  วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 
39  หน่วยกิต

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

footer logo