บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

ตำแหน่ง :หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา :
วทบ. (สุขศึกษา) ,
วทม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Tropical Medicine) , มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3602

อีเมล์ : manirat.the@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ :
(1) การวางแผนและประเมินผล
(2) การทำงานชุมชน
(3) มาตรฐานสุขศึกษาในสถานบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์

รองหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา:

พย.บ. (เกียรตินิยม),
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3502
อีเมล์ : phpvt@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ :
(1) ทฤษฏี กลยุทธการสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ
(2) การวางแผนและประเมินผล
(3) การวิจัยในชั้นเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. (สุขศึกษา),
M.P.H. (Health Service Administration)
Dr.P.H. (Behavioral Science in Patient Education),
University of North Carolina, U.S.A.
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3505

อีเมล์ : phcth@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ :
(1) เพศศึกษาในเยาวชน
(2) วิจัยระบบสุขภาพชุมชน
(3) การสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล

 • Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและพิเศษ)
วุฒิการศึกษา :
วทบ. (สุขศึกษา) ,
วทม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Tropical Medicine) , มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3601

อีเมล์ : manirat.the@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ :
(1) การวางแผนและประเมินผล
(2) การทำงานชุมชน
(3) มาตรฐานสุขศึกษาในสถานบริการ

 • Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑา เก่งการพานิช

ตำแหน่ง :ประธานคณะกรรมการหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. (สังคมวิทยา-มนุษยวิทยา),
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข),
มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3703

อีเมล์ : kmondha@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ :
(1) มนุษยวิทยาในงานสาธารณสุข
(2) การพัฒนาสุขภาพชุมชน
(3) การควบคุมยาสูบ

 • Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณญา เบญจกุล

วุฒิการศึกษา :
ปร.ด.
(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3601

อีเมล์ : sarunya.ben@mahidol.ac.th

ความเชี่ยวชาญ : 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช

วุฒิการศึกษา :

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์),
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) (เกียรตินิยม),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3703
อีเมล์ : tharadol.ken@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ :
(1) การวิจัยและประเมินผล
(2) การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

 • Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ

วุฒิการศึกษา:
วส.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งการหนังสือพิมพ์)
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
ปร.ด. (การสื่อสารการเมือง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3601
อีเมล์ : malinee.som@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : ด้านการสื่อการ การผลิตสื่อ

 

 • Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (สุขศึกษา)
วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3601
อีเมล์ : kmkaeo@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ :
การพัฒนา Happy Workplaces
การวิจัยและประเมินสุขภาพ

 • Curriculum Vitae (CV)

อาจารย์ อลงกรณ์ เปกาลี

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3501
อีเมล์ : along.pe@gmail.com

 ความเชี่ยวชาญ :

 

 

 

 • Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยอาจารย์ อนุชิต วรกา

วุฒิการศึกษา : วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3501
อีเมล์ : Anuchit.wor @mahidol.ac.th

 ความเชี่ยวชาญ :

 

 

 • Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยอาจารย์ ทวีวรรณ เปลี่ยนม่วง

วุฒิการศึกษา : Ph.D. Architectural Heritage Management and Tourism (กำลังศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3601
อีเมล์ : taweewan.pli@mahidol.ac.th

ความเชี่ยวชาญ :
(1) Sustainable Development (2) Cultural Diversity
(3) Online Communication & Branding (4) Architectural Heritage Management & Tourism

 • Curriculum Vitae (CV)

นางพลอยพร ถนอมทรัพย์

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (การบริหารโรงเรียน),
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3604
อีเมล์ : ployporn.tan@mahidol.ac.th

 • Curriculum Vitae (CV)

นางสาวอรัญญา จันทร

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป),
มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 3604
อีเมล์ : aranya.cho@mahidol.ac.th

 • Curriculum Vitae (CV)

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo