บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑา เก่งการพานิช

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณญา เบญจกุล

รองหัวหน้าภาควิชา

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ

รองศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

อาจารย์ ดร. อลงกรณ์ เปกาลี

อาจารย์ ดร. ชวภณ สารข้าวคำ

อาจารย์ ดร. ภาสกร  สวนเรือง

อาจารย์ ดร. ศิริพร แสนตรี

ผู้ช่วยอาจารย์ พเยาว์ ผ่อนสุข

นางพลอยพร ถนอมทรัพย์

นางสาวอรัญญา จันทร

อาจารย์สมทบ (Adjunct Staff)


Karl Peltzer

Masoud Mohammadnezhad

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
Follow us: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

footer logo