บริการวิชาการ


ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ

เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดประชุมวิชาการ น าเสนอผลการดำเนินงาน ระดับหน่วยงาน โดยพี่เลี้ยงสุขภาพ (จป.) โดยได้รับเกียรติอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ และ ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร วัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาองค์กรสร้างความรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ของบุคลากรโรงพยาบาล เพื่อเป็นบุคคลสุขภาพดี “รับรู้ เรียนรู้ ตัดสินใจ ปฏิบัติตน สื่อสารต่อ” หรือ Personal Health Literacy...

Read More

filler image

รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑา เก่งการพานิช

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้กับกรมอนามัยในหลักสูตร Health Literacy and Wellness Coaching เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 และจะมีรายงานผลลัพธ์ต่ออธิบดีกรมอนามัยวันที่ 11 สิงหาคม 2565

Read More

filler image

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ” ณ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565

Read More

filler image

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
Follow us: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

footer logo