บริการฝึกอบรม


โครงการอบรม "ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)"

26-27 พฤศจิกายน 2561 :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารความเสี่ยงกรมควบคุมโรค เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) กับงานสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ

อ่านเพิ่ม/Read More

filler image

โครงการอบรม "หลักสูตรนักสร้างสุของค์กร"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร” 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

อ่านเพิ่ม/Read More

filler image

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร "นักสร้างสุของค์กร"

หลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร” ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปัจจุบันมีนักสร้างสุของค์กรที่ได้รับการอบรมแล้ว มากกว่า 1,345 ท่าน ทำงานอยู่ใน 632 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ สนใจเข้ารับการอบรมติดต่อ...

อ่านเพิ่ม/Read More

filler image

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo