วิสัยทัศน์


ปรัชญา :

จัดการศึกษานำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
และคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์

วิสัยทัศน์ :

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิชาการ 
และส่งเสริมวิชาชีพสุขศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

พันธกิจ:

 • ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • สร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ และชี้แนะนโยบาย
 • บริการวิชาการให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของสังคม
 • มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ 
 •  

   

  ติดต่อเรา

  ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
  อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
  เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
  Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

  footer logo